Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79250
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEidukevičiūtė, Julija-
dc.contributor.authorLinkevičienė, Karolina-
dc.date.accessioned2019-05-16T14:12:10Z-
dc.date.available2019-05-16T14:12:10Z-
dc.date.issued2019-05-22-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/79250-
dc.description.abstractGerontologinis socialinis darbas suprantamas kaip specifinė socialinių mokslų ir praktikos sritis, kurioje sprendžiami pagyvenusių ir senų žmonių gerovės socialinės politikos plėtojimo ir daugiadisciplinio darbo klausimai. Kiekviena organizacija, kurios tikslas išlikti konkurencingoje aplinkoje, turi siekti nustatytų tikslų ir įgyvendinti iškeltus uždavinius. Organizacijos sėkmę taip pat lemia vadovo vaidmuo ir jo gebėjimas daryti įtaką komandai. Sėkminga organizacijos veikla priklauso nuo vadovo gebėjimų, įgūdžių, išsilavinimo ir galimybės stebėti pokyčius bei juos įvertinti. Stiprus vadovas, turintis daug žinių žmogiškųjų išteklių planavimo, paruošimo ir vertinimo srityse, geba suformuoti komandą, kuri padės įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti ir atskleisti, kaip gerontologinio socialinio darbo vadovai ir socialiniai darbuotojai plėtoja socialinę veiklą. Gerontologinio socialinio darbo socialinės globos namuose perspektyvai vadovų ir socialinių darbuotojų atžvilgiu buvo pasitelktas kokybinis tyrimas kartu su pusiau struktūruotas interviu. Kokybiniai tyrimo metodai taikomi nustatyti tam tikros srities plėtrą, remiantis apklausa ir tiriamųjų asmenine nuomone. Toks tyrimas skatina sutelkti dėmesį į žmonių mąstymą ir patirtis socialiniuose bei kultūriniuose kontekstuose. Todėl šis metodas leido gauti empirinių duomenų, suteikiančių pilnesnį tiriamų reiškinių, jų struktūrinių elementų vaizdą. Tyrimui buvo pasirinktas pusiau struktūruotas interviu, nes jis suteikia pokalbiui daugiau laisvės analizuojant tyrimo tikslus. Interviu buvo atlikti privačiuose senelių globos namuose. Po išklausytų pasakojimų įrašyti duomenys buvo transkribuojami išlaikant informacijos tikslumą, pabrėžtos svarbios idėjos ir mintys. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vadovavimo požiūris gerontologiniame socialiniame darbe tarp vadovo ir socialinio darbuotojo slypi geruose tarpusavio santykiuose. Atskleista, kad įstaigos vadovams yra svarbi darbo ir teikiamų paslaugų kokybė, todėl įstaigose vyrauja pagarba ir tolerancija tarp darbuotojų ir įstaigos gyventojų. Taip pat atsiskleidė, kad įstaigų vadovai dirba komandoje kartu su socialiniu darbuotoju ir tai padidina paslaugų kokybę. Išanalizavus gerontologinio socialinio darbo aspektus paaiškėjo, kad globos namų gyventojams svarbu patenkinti jų poreikius.lt
dc.description.abstractGerontological social work is understood as a specific area of social sciences and practice, which addresses the issues of the development of social policies and multi-disciplinary work of the elderly and the elderly. Every organization whose goal is to stay in a competitive environment must achieve its goals and achieve its goals. The success of the organization is also determined by the role of the manager and his ability to influence the team. The success of an organization depends on the manager's abilities, skills, education, and the ability to monitor and evaluate change. A strong leader with a wealth of knowledge in human resource planning, preparation, and assessment is able to form a team that will help you achieve your goals. The aim of this work is to analyze and reveal how the leaders of social welfare work and social workers develop social activities. For the perspective of gerontological social work in social care homes, a qualitative study was used with regard to managers and social workers together with a semi-structured interview. Qualitative research methods are used to determine the development of a particular area based on the survey and the personal opinion of the subjects. Such research encourages the focus on people's thinking and experience in social and cultural contexts. Therefore, this method allowed to obtain empirical data giving a fuller picture of the phenomena under investigation and their structural elements. A semi-structured interview was chosen for the study as it gives the interview more freedom in analyzing the goals of the study. Interviews were conducted at private retirement homes. After listening to the stories heard, the recorded data was transcribed while maintaining the accuracy of the information and emphasizing important ideas and thoughts. The results of the study revealed that the leadership attitude in gerontological social work between the manager and the social worker is in good mutual relations. It has been revealed that the quality of work and services is important for the managers of the institution, therefore, there is respect and tolerance among the employees and the residents of the institution. It was also revealed that heads of institutions work in a team together with a social worker, which increases the quality of services. The analysis of the aspects of gerontological social work revealed that it is important for the residents of the foster home to meet their needs.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipSocialinio darbo katedralt
dc.format.extent69 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectGerontologinislt
dc.subjectGerontologicalen
dc.subjectSocialinislt
dc.subjectSocialen
dc.subjectDarbaslt
dc.subjectWorken
dc.subjectGerontologinis socialinis darbaslt
dc.subjectGerontological social worken
dc.subject.otherSociologija (S005) / Sociology-
dc.titleGerontologinis socialinis darbas socialinės globos namuose: vadovų ir socialinių darbuotojų perspektyvalt
dc.title.alternativeGerontological social work in social care homes: perspective of managers and social workersen
dc.typeMagistro darbas / Master thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
karolina_linkeviciene_md.pdf991.23 kBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show simple item record

Page view(s)

62
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

16
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.