Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79239
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika (S004) / Economics
Author(s): Šiugždinytė, Rasa
Title: Transnacionalinių korporacijų įtakos tarptautinei finansų rinkai vertinimas
Other Title: An evaluation of transnational corporations influence to to the international finance market
Extent: 137 p.
Date: 27-May-2019
Keywords: Transnacionalinė korporacija;Transnational corporation;Tarptautinė finansų rinka;International finance market;Tarptautinių korporacijų įtaka;Transnational corporations influence
Abstract: Tyrimo naujumas. Naujų tarptautinių veikėjų – transnacionalinių korporacijų – iškilimas tarptautinėje finansų rinkoje bei šių korporacijų interesai minėtoje rinkoje (pvz., išteklių ir naujų rinkų paieškos, veiklos efektyvumas ir kiti strateginiai tikslai) kelia klausimus apie tarptautinės rinkos vystymąsi ir šių korporacijų įtaką pačiai rinkai. Būtent šių korporacijų išskirtinumas – veikimas keliose valstybėse, ir savų interesų siekimas tarptautinėje finansų rinkoje suponuoja naują mokslininkų susidomėjimą, kaip šios korporacijos prisideda prie tarptautinės finansų rinkos vystymosi ir kūrimosi bei kokią įtaką minėtos korporacijos turi pačiai tarptautinei finansų rinkai. Tyrimo aktualumas. Mokslininkai skiria daug dėmesio transnacionalinėms korporacijoms, tačiau į jas žvelgiama iš organizacinės pusės, vertinama struktūra, valdymas. Ekonominė/finansinė tokių korporacijų įtaka vertinama, analizuojant jų finansinius ir ekonominius rodiklius. Mokslininkai nurodo, kad jos – viena iš pagrindinių globalizacijos ir finansų rinkos „varomųjų jėgų“. Būtent jos skatina tiek globalizacijos, tiek tarptautinės finansų rinkos atsiradimą ir vystymąsi. Tokiu atveju jos tampa svariu veikėju finansų rinkoje ir jų finansinių rodiklių analizė ir vertinimas taip pat aktualus – pastaroji ekonominė krizė vienas iš pavyzdžių. Iškilęs kainų „burbulas“ statybų sektoriuje palietė šias korporacijas, o kartu atnešė pokyčius ir į tarptautinę finansų rinką. Mokslinėje literatūroje pabrėžiama, kad savo turimais finansiniais ištekliais korporacijos veikia ir kitas sritis (pvz., politinė, socialinė sferos, visuomenė), tačiau joje nėra aiškiai ir tiksliai nurodoma, kaip įvertinti jų reikšmę finansų rinkai – nėra apibrėžti vertinimo metodai, naudojama finansinė ir ekonominė informacija. Būtent naudojantis šia informacija galima stebėti ir analizuoti jų svarbą ir įtaką finansų rinkai. Tyrimo objektas –transnacionalinių korporacijų įtaka tarptautinei finansų rinkai. Tyrimo tikslas – įvertinti transnacionalinių korporacijų įtaką tarptautinei finansų rinkai. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, iškeliami šie tyrimo uždaviniai: apibrėžti transnacionalinės korporacijos sąvoką ir jų reikšmę tarptautinei finansų rinkai; išskirti tarptautinės finansų rinkos ir transnacionalinių korporacijų įtakos vertinimo metodus ir rodiklius bei nustatyti tinkamiausius; parengti transnacionalinių korporacijų įtakos tarptautinei finansų rinkai vertinimo metodiką; įvertinti transnacionalinių korporacijų įtaką tarptautinei finansų rinkai pagal parengtą metodiką. Tyrimo metodai. Atsižvelgiant į darbo temą, jos platumą, kompleksiškumą, įvairiapusiškumą, problematiką darbui pasirinkti šie tyrimo metodai:  Mokslinės literatūros ir dokumentų analizės ir sintezės metodas yra naudojamas, siekiant apibūdinti transnacionalinės korporacijos sąvoką ir pagrįsti jų reikšmę tarptautinei finansų rinkai bei atrinkti vertinimo metodus ir rodiklius;  Transnacionalinių korporacijų įtakos tarptautinei finansų rinkai vertinimo metodikai parengti buvo naudojami mokslinės literatūros analizės bei sintezės, loginio modeliavimo metodai.  Vertinant transnacionalinių korporacijų įtaką tarptautinei finansų rinkai buvo naudojami statistinės analizės, indekslų skaičiavimo, ekonometriniai metodai.
Research object. The influence of transnational corporations on the international finance market. Research aim. To assess the influence of transnational corporations to the international finance market. Objectives: to define the concept of a transnational corporation and their significance for the international financial market; to distinguish between methods and indicators of impact assessment of international financial market and transnational corporations and to identify the most appropriate ones; to develop a methodology for assessing the impact of transnational corporations on the international financial market; to evaluate the influence of transnational corporations on the international financial market according to the methodology developed. Research methods: the method of analysis and synthesis of scientific literature and documents is used to describe the concept of a transnational corporation and to justify their significance to the international financial market and to select valuation methods and indicators; methods of analysis and synthesis of scientific literature and logical modeling were used to develop the methodology of assessment of transnational corporations' influence on the international financial market. inant statistical analysis, index computation, and economic methods were used to assess the impact of transnational corporations on the international financial market. Research results: in the first part of the master thesis the concept of a transnational corporations was analyzed and their influence to the international finance market; in the second part of master thesis the methods and indicators for assessing the influence to the the international finance market were identified and the methodology for assessing the influence of transnational corporations was prepared; in the third part of master thesis, the the prepared methodology for assessing the influence of transnational corporations was evaluated. The created methodology for assessing the influence of transnational corporations to the international finance market allows to evaluate the influence of transnational corporations on the chosen organization. The model shows that transnational corporations are capable of adapting to the changing environment without changing the influence in a multitude of industries. To add they have a relatively constant impact when concentrating the influence in certain industries. This can be described as is a direct threat to the financial market as a financial bubble is created.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79239
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Bioekonomikos tyrimų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
rasa_siugzdinyte_md.pdf2.46 MBAdobe PDF   Until 2024-05-27View/Open

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

4
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons