Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79227
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Rimkevičienė, Vaida
Title: Vyresnių paauglių saviveiksmingumo vaidmuo probleminio asmenukių viešinimo ir nerimastingumo sąsajoje
Other Title: The role of self - efficacy of older adolescents in the interface of anxiety and problematic publicing of selfies
Extent: 56 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Paaugliai;Adolescents;Saviveiksmingumas;Self - Efficacy;Probleminis asmenukių viešinimas;Problematic Publicing of Selfies;Nerimas;Anxiety
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti vyresnių paauglių saviveiksmingumo vaidmenį probleminio asmenukių viešinimo ir nerimastingumo sąsajoje. Tyrime dalyvavo 177 paaugliai iš dviejų Šiaulių miesto, II – IV gimnazijų klasių. Įvertinti probleminį asmenukių viešinimą buvo naudojama Priklausomybės nuo asmenukių įvertinimo skalė (angl. Solanki selfie addiction scale), įvertinti saviveiksmingumą, buvo naudojama bendro saviveiksmingumo skalė (angl. The General Self-Efficacy Scale), nerimastingumas buvo vertinamas Nerimo skale (angl. Spielberger C.D. Stait Trait Anxiety Scale). Tyrimo rezultatams analizuoti buvo taikyta Spearman‘o koreliacija, daugialypė tiesinė regresija, taip pat Process metodas, kurį sukūrė A. F. Hayers. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog merginos yra labiau linkusios į nerimastingumą. 16-mečių priklausomybės nuo asmenukių įvertinimo skalės rezultatai statistiškai reikšmingai aukštesni nei 17-mečių ar 18-mečių. Duomenų analizė atskleidė, jog vyresnių paauglių žemesnis saviveiksmingumas nėra statistiškai reikšmingai susijęs su labiau išreikštu probleminiu asmenukių viešinimu. Taip pat, vyresnių paauglių labiau išreikštas probleminis asmenukių viešinimas nėra susijęs su labiau išreikštu nerimastingumu. Paaiškėjo, kad vyresnių paauglių saviveiksmingumas moderuoja ryšį tarp nerimastingumo ir probleminio asmenukių viešinimo. Didžiausias probleminis asmenukių viešinimas būdingas tiems žmonėms, kurie pasižymi aukštu nerimastingumo lygiu bei aukštu saviveiksmingumu. Tyrimo rezultatai parodė, jog kuo tiriamieji dažniau tikrins internetinį profilį, tuo labiau jiems bus būdingas įsitraukimas į probleminį asmenukių viešinimą.
The goal of the study is to determine the role of self-efficacy of older teenagers in correlation of problematic publication of selfies and anxiety. A total of 177 teenagers from Grades 2 to 4 (equivalent to the 10th through 12th years of secondary education) of two gymnasiums in Šiauliai City took part in the research. The Selfie Addiction Scale by Solanki was employed to assess the problematic publication of selfies and the General Self-Efficacy Scale was used to assess self-efficacy. Anxiety was measured using the State-Trait Anxiety Scale by Spielberger C.D. Spearman’s rank correlation, multiple linear regression and the PROCESS method developed by A. F. Hayers were employed to analyze the research results. According to the research results, girls were more inclined towards anxiety. The results of the Selfie Addiction Scale completed by 16-year-old girls were statistically more significant compared to 17- or 18-year-old girls. The data analysis revealed that the lower self-efficacy in late teens was not statistically significantly related to the more pronounced problematic publication of selfies. Also, the more pronounced problematic publication of selfies by older teenagers was not related to better expressed anxiety. The research results revealed that the self-efficacy of older teenagers moderated the connection between anxiety and problematic publication of selfies. The highest problematic publication of selfies was noticed among those adolescents who had higher levels of anxiety and self-efficacy. According to the research results, the more frequently the respondents checked their online profiles, the more they were inclined to delve into problematic publication of selfies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79227
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vaida_rimkeviciene_md.pdf1.12 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open
Show full item record

Page view(s)

94
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

32
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.