Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79205
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Istorija (H005) / History and archaeology
Author(s): Lukoševičius, Aistis
Title: Brigados generolas Antanas Gustaitis – Lietuvos Karo aviacijos modernizatorius
Other Title: Brigadier General Antanas Gustaitis - Lithuanian War aviation modernizer
Extent: 83 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Antanas Gustaitis Karo aviacija;Antanas Gustaitis war aviation
Abstract: Darbe tiriami brigados generolo Antano Gustaičio darbai Lietuvos aviacijoje, kurie padėjo ją modernizuoti nuo lėktuvų konstruktoriaus įsitraukimo į pirmąją šalies karo aviacijos mokyklą 1919 m. iki tarnybos pabaigos 1940 m. gruodžio 31 d., kuomet buvęs karo aviacijos viršininkas Sovietų Sąjungos vadovybės buvo išleistas į atsargą. Šio darbo tikslas – remiantis archyviniais, Lietuvos aviacijos muziejaus fondų, publikuotais šaltiniais bei moksline literatūra ištirti brig. gen. inž. Antano Gustaičio daugialypę veiklą modernizuojant Lietuvos Karo ir civilinę aviaciją, išskirti jo ryškiausias asmenines savybes, įvertinti priimtus sprendimus dalyvaujant karo aviacijos veikloje 1919 – 1940 m. laikotarpiu. Šio tyrimo keliami uždaviniai yra aprašyti kokios patirtys karo aviacijos tarnyboje padėjo formuoti aviacijos viršininko asmenybę, įvertinti jo konstruotus ANBO lėktuvus Vidurio Rytų Europos regiono lėktuvų kūrėjų kontekstuose, pateikti ir išanalizuoti A. Gustaičio sprendimus ir atliekamus veiksmus modernizuojant Lietuvos Karo aviaciją. Tyrimą, be įvado, išvadų ir šaltinių bei literatūros sąrašo, priedų, sudaro dvi dalys, atitinkamai suskirstytos į skyrius bei poskyrius. Rašant tyrimą naudotasi įvairiais humanitarinių ir socialinių mokslų studijų metodais, kurių pagrindiniai – aprašomasis, analizės bei sintezės metodai, taip pat interviu ir lyginamasis metodai. Tyrimo apie A. Gustaičio darbus modernizuojant Lietuvos Karo aviaciją pagrindu galima teigti, kad lėktuvų konstruktoriaus įsitraukimas į šalyje naujai formuojamą kariuomenės atšaką jį kartu formavo kaip asmenybę. Turėdamas natūralius gabumus tiksliuosiuose moksluose ir galimai įkvėptas kolegos Jurgio Dobkevičiaus rezultatų, A. Gustaitis 1925 m. sukonstravo savo pirmąjį ANBO lėktuvą, kuris buvo minimas net Prancūzijos spaudoje. Lėktuvų konstruktoriaus nuoseklus darbas tarnyboje jį privedė iki 1934 m. paskyrimo į aukščiausias Lietuvos Karo aviacijos viršininko pareigas. A. Gustaičiui vadovaujant šalies aviacijai didelis dėmesys buvo skiriamas būsimųjų lakūnų ir specialistų rengimui ne tik Karo aviacijos mokykloje, bet kartu per Lietuvos aeroklubo bei Šaulių Sąjungos aviacinėje veikloje. Tokie siekiai A. Gustaičiui buvo suformuoti dėl praeitų Karo aviacijos viršininko patirčių stebint kitų Europos valstybių aviacijos plėtrą, suvokiant kokią didelę svarbą šiai sričiai turi produktyvus naujų specialistų rengimas. A. Gustaičiui nuo savo ankstyvosios tarnybos Karo aviacijoje tekdavo mokyti savo kolegas tiksliųjų mokslų, o noras padėti kitiems bei sėkmingas kilimas karjeros laiptais, lėktuvų konstruktorių atvedė iki darbo Vytauto Didžiojo universitete. Vidurio Rytų Europos kontekste A. Gustaitį galima matyti kaip iškiliausią lėktuvų konstruktorių šalyje, kurio indėlis į šią kariuomenės sritį neapsiriboja vien lėktuvų konstravimu.
The study explores the work of Brigadier General Antanas Gustaitis in Lithuanian aviation, which helped to modernize it from the involvement of the aircraft constructor in the first national military aviation school in 1919. until the end of service in 1940 December 31, when former military aviation commander was released by the Soviet Union. The purpose of this work is to investigate based on archival, foundations of Lithuanian Aviation Museum, published sources and scientific literature brig. gen. Inž Antanas Gustaitis' Multiple Activities in Modernizing Lithuanian Military and Civil Aviation, distinguishing his most vivid personal qualities, evaluating decisions in participation in Military Aviation activities 1919 - 1940 period. The objectives of this research are to describe what experience in the military aviation service helped to shape the personality of the aviation commander, to evaluate the ANBO planes constructed by him in the contexts of aircraft manufacturers in the Middle East Europe region, to present and analyze the decisions and actions of A. Gustaitis in the modernization of Lithuanian military aviation. The study consists of two parts, in addition to the introduction, conclusions and sources and the list of references, divided into sections and subdivisions, respectively. Various methods of studying the humanities and social sciences were used for writing the research, the main ones being descriptive, analytical and synthesis methods, as well as interviews and comparative methods. On the basis of the study of A. Gustaitis' works on modernization of Lithuanian military aviation, it can be stated that the engagement of the airplane constructor in the newly formed army branch formed him together as a personality. Having natural talents sciences and possibly inspired by the results of colleague Jurgis Dobkevičius, A. Gustaitis in 1925. constructed his first ANBO aircraft, which was even mentioned in the French press. Aircraft Constructor's consistent work in the service led him up to 1934 to the post of Chief of the Lithuanian Military Aviation. Under the guidance of A. Gustaitis, the country's aviation industry paid great attention to the training of future pilots and specialists not only in the Military Aviation School, but also in the aviation activities of the Lithuanian Air Club and Riflemen Union. Such aspirations were formed for A. Gustaitis due to the experience of the former Military Aviation Chief in observing the development of aviation in other European countries, realizing the importance of productive training of new specialists in this field. A. Gustaitis was forced to teach his fellow colleagues from his early service in military aviation and the willingness to help others and a successful career as a stepping stone led the aircraft constructor to work at Vytautas Magnus University. In the context of Central Eastern Europe, A. Gustaitis can be seen as the most outstanding plane constructor in the country, whose contribution to this area of the army is not limited to the construction of airplanes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79205
Affiliation(s): Istorijos katedra
Humanitarinių mokslų fakultetas
Appears in Collections:2019 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
aistis_lukosevicius_md.pdf3.32 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record

Page view(s)

44
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

8
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.