Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79196
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Sociologija (S005) / Sociology
Author(s): Orintaitė, Greta
Title: Užaugę alkoholizmu sergančioje šeimoje: suaugusių alkoholikų vaikų vaikystės ypatumai
Other Title: Having grown up in the alcohol addicted family: childhood peculiarities of adult children of alcoholics
Extent: 60 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Alkoholizmas;Alcoholism;Šeima;Vaikai;Išgyvenimai;Family;Children;Experiences
Abstract: Alkoholizmas - viena opiausių šiuolaikinių problemų, ypač kai šeimoje abu tėvai piktnaudžiauja alkoholiu. Tokiose šeimose vyrauja smurtas, prievarta, vaikai kenčia alkį, vagia, bėga iš namų. Svarbiausia netinkamo šeimos gyvenimo ir konfliktų priežastimi ir tampa alkoholizmas, dėl kurio labiausiai nukenčia lengviausiai pažeidžiama socialinė grupė – vaikai. Vaikai, užaugę alkoholikų šeimose, įgyja kitokios patirties nei vaikai, auginami šeimose, kuriose alkoholis nevartojamas arba vartojamas saikingai. Vaikams, gyvenantiems alkoholikų šeimose, sunkiau sekasi užmegzti ir palaikyti šeimyninius ryšius, intelektualinę ir kultūrinę orientaciją, aktyvią rekreacinę orientaciją ir savarankiškumą. Alkoholio daromą žalą itin svarbu tirti, nes per daugelį amžių alkoholio vartojimas tapo neatskiriama ne tik Lietuvos, bet ir daugelio Europos šalių kultūros dalimi. Nuo alkoholizmo kenčia tiek pats alkoholikas, tiek jo šeima bei visuomenė, kartais nukenčia ir pašaliniai žmonės. Tyrimo objektas – suaugusių alkoholikų vaikų vaikystė. Tyrimo tikslas – atskleisti suaugusių alkoholikų vaikų vaikystės ypatumus. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibūdinti alkoholizmo kaip probleminio reiškinio sampratą. 2. Aprašyti alkoholio vartojimo tendencijas bei jo poveikį. 3. Atskleisti suaugusių alkoholikų vaikų vaikystės išgyvenimus ir patirtis. Šio darbo tyrimui pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija. Pasirinktas tyrimo tipas: tyrimo duomenims rinkti buvo taikomas pusiau struktūruoto interviu metodas. Tyrimo metu taikytas tikslinis grupės formavimo būdas, kai į formuojamą grupę buvo įtraukti tipiškiausi tiriamojo požymio atžvilgiu asmenys – asmenys, lankantys suaugusių alkoholikų vaikų (SAV) savigalbos grupę. Tyrime dalyvavo 5 asmenys, atitinkantys anksčiau įvardytus grupės formavimo kriterijus. Tyrimo metu alkoholizmas buvo suprantamas kaip lėtinė, progresuojanti ir mirtina liga, pasireiškianti asmens fizine ir psichologine priklausomybe nuo alkoholio. Tyrimas atskleidė, kad vaikai, gyvenę alkoholizmu sergančiose šeimose, patyrė tam tikrų išgyvenimų, sukrėtimų (dauguma vaikų šeimose matė smurtaujančius tėvus, abejingumą ir apleistumą tėvų atžvilgiu). Atliktas tyrimas rodo, kad dauguma tyrimo dalyvių, gyvendamos probleminėje šeimoje, nesulaukė pagalbos iš šalies, t. y. šeimos nelankė socialiniai darbuotojai, nepastebėjo ir vaiko teisių apsaugos specialistai. Tyrimas atskleidė, kad tiriamosioms svarbūs tarpusavio ryšiai su kitais žmonėmis, ypač su šeimos nariais. Net ir su alkoholikais tėvais tiriamosios norėtų palaikyti artimesnius ir glaudesnius ryšius.
Alcoholism is one of the main problems of nowadays, especially when both of parents in a family abuse alcohol. There are violence, coercion in such a families. Also, children suffer of hunger, they stealing, running away from homes. The main problem of inappropriate family life and conflicts becomes alcoholism and that is the reason why children – the most vulnerable social group – suffer most. Children, who grow up in family of alcoholics, gain other experience then children, who grow up in family where alcohol was not drunk or was drunk moderately. Children, who live in a family of alcoholics, have more problems to establish and maintain family relationships, intellectual and cultural orientation, active recreation and independence. It is very important to research the damage of alcohol because over the centuries alcohol consumption has become an integral part not only in Lithuanian culture but of many other Europe countries cultures as well. Because of alcoholism suffer not only alcoholic but family and society as well. Object of research – childhood of adult children of alcoholics. The aim of research – to reveal peculiarities of of adult children of alcoholics. The objectives of research: 1. To describe concept of alcoholism as problematic phenomenon. 2. To describe tendency of consumption of alcohol and its effect. 3. To reveal the experiences of childhood of of adult children of alcoholics. The he methodology of qualitative research was chosen for the study of this work. The type of this study – the semi-structured interview method was used to collect survey data. The target group formation was used in the study. The individuals of groups were the most representative of the study trait – they attending the self-help groups of adult children of alcoholics. The study included 5 individuals who met the criteria of formation of group. Collected data of research reveal that there is no dominant single feature, such as single mother or divorced parents – adult children of alcoholics are grown up in different structure of family. During the study Alcoholism is a chronic, progressive and fatal disease that manifests itself in the physical and psychological dependence of the person on alcohol. The study revealed that children living in alcohol-affected families experienced some sort of survival, shock and neglect. The research carried out shows that the participants living in a problematic family did not receive help from the country, i. the family did not attend social workers, did not notice the children rights protection specialists. The study revealed that the relevant groups were affected. Even with alcoholic parents, research provisions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79196
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Socialinio darbo katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
greta_orintaite_md.pdf1.2 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open   Request a copy
Show full item record

Page view(s)

66
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.