Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79186
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Dailė (V002) / Fine arts
Author(s): Vaišnytė, Lina
Title: Tapatybės paieška abstrakčioje tapyboje
Other Title: The search of identity in the abstract painting
Extent: 64 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Tapatybė;Identity;Abstrakti;Abstract;Tapyba;Painting
Abstract: Tapatybės samprata – dinamiškas reiškinys, nūdienos pasaulyje sietinas su asmens sąmoningu pasirinkimu, susitapatinimu su tuo kas egzistenciškai svarbiausia. Mažos valstybės identiteto išsaugojimas yra nuolatinis iššūkis. Jis aktualus visais istoriniais laikotarpiais – tiek sovietinio totalitarizmo, tiek visuotinės globalizacijos metais. Šiems pokyčiams menas ypatingai jautrus, todėl pastaraisiais dešimtmečiais tapatybės paieškos reiškiasi mene įvairiais aspektais. / The concept of identity is a dynamic phenomena in the modern world, which has to be related to the person‘s conscious choice, identifying with that, wat is existencially most important. The saving of the identity of the small state is a constant challenge. It is relevant during all historical periods – both in the years of soviet totalitarity and in the years of common globalization. The artist especially sensitive to these changes, so that is why, so during the last decades the search of identity is expressed in art in different aspects. In the master thesis, applying the methods of science works‘analysis and interpretation, the concept of identity is analyzed, historical phenomena, relevant to the formation of Lithuanian art-cultural identity, are studied. Comparing the art of the 20th century of Lithuanian emigrants and the creation of the compatriots who, during the soviet times, remained behind the „iron wall“, the challenges, of the artistic identity and the most striking achievements are studied as well. In the search for identity, especially when it comes to national identity, The works of Kazimiera Zimblyte are persuasive in the search for identity, especially when speaking about national identity Simple everyday materials - paper, cardboard, old wallpapers and so on in the author's work acquire nobility, create the impression of the sacred space, radiate restraint, certainty. The creation of this artist in the context of artistic and historical phenomena of the 20th century, is analyzed in the thesis. The master thesis is presented in the images by the cycle of paintings „ The parallels“. The cycle is created, going deeper in to the surveyed scientific literature, the analysis of the works of art, by the method of interpretation it is transferred through the prism of subjective experiences and conveyed by the means of plastic expression. The work does not aim to compare or to contradict, it does not try to shock or reveal something new, it just creates a subjective parallel with the right to exist. Magistriniame darbe, taikant mokslo darbų analizės ir interpretacijos metodus, nagrinėjama tapatybės samprata, tiriami lietuvių meninės-kultūrinės tapatybės formavimuisi aktualūs istoriniai reiškiniai. Gretinant XX a. Lietuvos išeivijos dailę ir sovietmečiu „už geležinės sienos“ likusių tėvynainių kūrybą analizuojami meninei tapatybei iškylantys iššūkiai, bei ryškiausi pasiekimai. Tapatybės paieškose, ypač kalbant apie tautinį identitetą, įtaigūs dailininkės Kazimieros Zimblytės darbai. Paprastos kasdienės medžiagos – popierius, kartonas, seni tapetai ir kt. autorės darbuose įgauna taurumo, kuria sakralios erdvės įspūdį, spinduliuoja santūrumu, tikrumu. Darbe tiriama šios dailininkės kūryba XX a. meninių bei istorinių reiškinių kontekste. Magistrinis rašto darbas įvaizdinamas tapybos darbų ciklu „Paralelės“. Ciklas sukurtas gilinantis į apžvelgtą mokslinę literatūrą, meno kūrinių analizę, interpretacijos metodu perleistas per subjektyvių patirčių prizmę bei išreikštas plastinės raiškos priemonėmis. Darbe nesiekiama sugretinimo ar priešpriešos, nesistengiama šokiruoti ar atskleisti kažką naujo, tiesiog kuriama subjektyvi paralelė, turinti teisę egzistuoti.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79186
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
lina_vaisnyte_md.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open

TAPATYBĖS PAIEŠKA ABSTRAKČIOJE TAPYBOJE

Show full item record

Page view(s)

44
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

40
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.