Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79161
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Dubickienė, Simona
Title: Tėvų taikomų disciplinavimo būdų ir vaiko saviveiksmingumo reikšmė 5-6 klasių mokinių prisitaikymui mokykloje
Other Title: Parents’ methods of discipline and child self-efficacy meaning of 5 to 6 grade students in adaptation to school
Extent: 50 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Disciplinavimas;Discipline;Auklėjimas;Parenting;Disciplinavimo būdai;Methods of discipline;Saviveiksmingumas;Self-efficacy
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti tėvų taikomų disciplinavimo būdų ir vaiko saviveiksmingumo reikšmę 5-6 klasių mokinių prisitaikymui mokykloje. Tyrime dalyvavo 204 tiriamieji, kuriuos sudarė 5-6 klasių mokiniai (n=102) ir jų tėvai (n=102). Tyrime buvo analizuojami: tėvų taikomi disciplinavimo būdai, vaiko saviveiksmingumas ir prisitaikymas mokykloje. Tikslui pasiekti tiriamieji pildė šiuos klausimynus – Alabamos auklėjimo klausimynas tėvams (angl. Alabama Parenting Questionnaire; APQ), Saviveiksmingumo skalė (angl. Self-Efficacy Scale; SES), Prisitaikymo mokykloje klausimynas (Goštautas, 2009) bei demografiniai klausimai. Atlikta rezultatų analizė parodė, kad tėvai labiausiai pasižymėjo aukštu įsitraukimo ir dalyvavimo vaiko gyvenime bei tarpusavio santykių lygiu. Dauguma tyrime dalyvavusių 5-6 klasių mokinių pasižymėjo aukštesniu saviveiksmingumo ir prisitaikymo mokykloje lygiu. Iš tirtų tėvų taikomų disciplinavimo būdų – menka priežiūra ir kontrolė statistiškai reikšmingai siejasi su jų vaikų mokymosi krūvio įveikimu. Statistiškai reikšmingas ryšys tarp tėvų taikomų disciplinavimo būdų ir jų vaikų bendrojo saviveiksmingumo šiame darbe nebuvo atrastas. Rezultatai parodė, kad 5- 6 klasių mokinių, pasižyminčių aukštesniu prisitaikymo mokykloje lygiu tėvai yra statistiškai reikšmingai labiau įsitraukę ir dalyvaujantys vaiko gyvenime, nei tėvai, kurių vaikai pasižymi žemesniu prisitaikymu mokykloje lygiu. Taip pat, vaikai, turintys aukštesnį saviveiksmingumą yra labiau pasižymintys geresniu mokymosi krūvio įveikimu, nei mokiniai, turintys žemesnį saviveiksmingumą. Rezultatų analizė atskleidė, kad tyrime dalyvavę vyrai statistiškai reikšmingai labiau linkę taikyti menkos priežiūros ir kontrolės disciplinavimo būdus nei moterys. Reikšmingo skirtumo tarp tiriamųjų lyties ir saviveiksmingumo nebuvo atrasta, tačiau 5-6 klasių mergaitės statistiškai reikšmingai labiau pasižymėjo aukštesniu prisitaikymo mokykloje lygiu nei tų pačių klasių berniukai.
The aim of the research – to determine the meaning of parents’ methods of discipline and child self-efficacy to adaptation in school of 5 to 6 grades students. There were 204 subjects of the research, they consisted of 5 to 6 grade students (n=102) and their parents (n=102). In the research it was analyzed: parents’ methods of discipline, child self-efficacy and adaptation in school. To achieve the aim the subjects have completed these questionnaires – Alabama Parenting Questionnaire; APQ, Self-Efficacy Scale; SES, Adaptation in school questionnaire (Goštautas, 2009) and demographic questions. The analysis of the results revealed that the parents distinguished themselves the most in the high level of involving and participating in child’s life and relationships. The majority of the participants of 5 to 6 grades students distinguished themselves in a higher level of self-efficacy and adaptation in school. Considering the researched parents’ methods of discipline – poor supervising and controlling statistically have a big relation with child’s accomplishment of the learning load. The statistically meaningful relation between parents’ methods of discipline and their children’s general self-efficacy was not found in this work. The results revealed that the parents of 5 to 6 grades students, that distinguish themselves in the higher level of adaptation in school, are statistically meaningfully more involved in child’s life than parents, which children distinguish themselves in the lower level of adaptation in school. Besides, children, that have higher self- efficacy are able to accomplish the learning load more easily than students that have lower self- efficacy. The analysis of the results has shown that the men participated in the research are statistically meaningfully more keen to apply poor supervising and controlling discipline methods than women. The meaningful difference between the sex and the self-efficacy of the researched participants was not found, however, the girls of 5 to 6 grades had statistically meaningfully higher level of the adaptation in school than the boys of the same classes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79161
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
simona_dubickiene_md.pdf1.26 MBAdobe PDF   Until 2024-05-22View/Open

Show full item record

Page view(s)

56
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.