Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79149
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnglickienė, Laimutė-
dc.contributor.authorToločkienė, Laima-
dc.date.accessioned2019-05-15T12:21:37Z-
dc.date.available2019-05-15T12:21:37Z-
dc.date.issued2019-05-21-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/79149-
dc.description.abstractŠiandieninė mokykla susiduria su labai dideliais iššūkiais. Turėdama užtikrinti ugdymo kokybę, siekdama, kuo aukštesnių ugdymosi rezultatų, ji atlieka ir pagrindinį vaidmenį, mokant bendravimo kultūros. Tačiau mokytojai pastebi, kad šiuolaikinis jaunimas tampa vis labiau nemandagesnis, agresyvesnis ne tik viešose vietose, bet ir mokyklose. Šio darbo problema - kas sąlygoja, kad mokyklose vis daugėja netinkamo elgesio atvejų, kas turėtų būti atsakingas už vertybinių nuostatų perdavimą jaunajai kartai. Darbo objektas – moksleivių etiketas šiandieninėje visuomenėje tėvų, mokytojų ir mokinių akimis.Tikslas – išanalizuoti šiuolaikinių moksleivių bendravimo kultūrą mokykloje ir už jos ribų.Uždaviniai : 1. Apibendrinti atlikto tyrimo rezultatus ir pristatyti mokinių etiketo ir bendravimo kultūros pavyzdžius. 2. Išanalizuoti ir nustatyti, kokią įtaką jaunimo etiketui daro šeima, visuomenė ir mokykla. Atsižvelgiant į darbo tikslą bei uždavinius, renkant medžiagą buvo naudojamas lauko tyrimas (anketavimas). Apibendrinant medžiagą, naudoti lyginamasis aprašomasis ir analizės metodai. Klausimynai buvo parengti panaudojant ir Anželikos Bylaitės-Žakaitienės monografijoje „Lietuvių etiketas ir bendravimo kultūra XX amžiuje“ gaires. Apklausos buvo vykdytos 2018 m. lapkričio - 2019 m. kovo mėnesiais. Iš viso buvo apklaustos 46 mokytojos, moterys, kurių amžius yra nuo 25 iki 60 metų. Problemai giliau išanalizuoti, 2019 m.vasario-kovo mėnesiais buvo apklausti 80 Kauno VDU „Atžalyno“ progimnazijos 5-8 klasių tėvų ir 70 vaikų - (40 berniukų ir 30 mergaičių). Tyrimo imtis - 196 pateikėjai. Tyrimas parodė, kad bendravimo kultūros mokomasi ir išmokstama pirmiausiai šeimoje ir artimiausioje vaikui giminaičių aplinkoje. Empirinė tyrimo medžiaga rodo, kad didesnė dalis tėvų jaučiasi atsakingi už savo vaikų bendravimo kultūrą, mokyklą ir draugus priskirdama antriniams faktoriams. Dauguma mokytojų mano, kad šeimose skirama nepakankamai laiko ir dėmesio etiketui. Pertraukas, kitas erdves mokykloje ir išvykas su mokiniais, mokytojos apibūdino, kaip ypač didelio dėmesio reikalaujančius veiksnius etiketo formavimui(si). Masines informavimo priemones pateikėjai vertino ir teigiamai, kaip reikalingą faktorių, prisidedantį prie bendravimo kultūros, ir neigiamai, dėl prieinamumo vaikams ir per mažos cenzūros.lt
dc.description.abstractToday's school faces very great challenges. In order to ensure the quality of education and to achieve the higher educational outcomes, it plays a key role in teaching culture of communication. However, teachers note that the modern youth is becoming more and more impolite, more aggressive not only in public places, but also in schools. The problem of this work is: what are the reasons of increasing number of cases of inappropriate behavior in schools and who should be responsible for transferring values to the younger generation? The object of the thesis is pupils' etiquette in today's society through the eyes of parents, teachers and students. The aim is to analyze the culture of communication between modern pupils at school and beyond. The objectives: 1. Summarize the results of the research and present examples of pupils' etiquette and culture of communication. 2. Analyze and determine the impact of the family, society and school on the youth etiquette. Taking into account the aim and the objectives of the work, field research (questionnaire) was used for the data collection. Comparative, descriptive and analytical methods were used to summarize the material. The questionnaires were also prepared using the guidelines of Anželika Bylaitė-Žakaitienė's monograph “Lietuvių etiketas ir bendravimo kultūra XX amžiuje“ (Lithuanian Ethics and Communication Culture in the 20th Century). The survey was carried out from November (2018) to March (2019). In total, 46 female teachers aged between 25 and 60 were interviewed. To analyze the problem more deeply, some parents and children were surveyed as well. From February until March 2019, 80 parents of students of Forms 5-8 and 70 students (40 boys and 30 girls) were interviewed. These students learn in Kaunas Vytautas Magnus University Atžalynas progymnasium. The survey was answered by 196 participants. The study shows that the culture of communication is learned and learned first and foremost in the family and in the immediate family of relatives. Empirical research shows that a greater proportion of parents feel responsible for their children's culture of communication, attributing school and friends as secondary factors. Most teachers think that families do not pay enough attention to teaching children the etiquette. Breaks, other spaces at school, and trips with pupils were described by teachers as particularly demanding factors for etiquette formation. The participants of the survey evaluated mass media as a necessary factor contributing to the culture of communication. However, the participants see a negative side as well. The problems are the unlimited access to children and censorship.en
dc.description.sponsorshipHumanitarinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipKultūrų studijų katedralt
dc.format.extent64 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEtiketaslt
dc.subjectBendravimaslt
dc.subjectMokyklalt
dc.subjectEtiquetteen
dc.subjectCommunicationen
dc.subjectSchoolen
dc.subject.otherEdukologija (S007) / Education-
dc.titleŠiuolaikinis moksleivių etiketas: Kauno „Atžalyno“ progimnazijos atvejislt
dc.title.alternativeContemporary students' etiquette: a case study of Kaunas "Atzalynas" progymnasiumen
dc.typeMagistro darbas / Master thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2019 m. HMF mag.
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

32
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

2
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons