Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79125
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba (S003) / Management
Author(s): Barkauskienė, Vaida
Title: Gamybos logistikos kokybės valdymas Uab „sportinė aviacija ir ko“
Other Title: Production Logistics Quality Management at "Sportinė aviacija ir KO"
Extent: 54 p.
Date: 30-May-2019
Keywords: Gamybos logistika;Production logistics;Valdymas;Management;Kokybė;Quality
Abstract: Tyrimo objektas - gamybos logistikos kokybės valdymas. Tyrimo tikslas - pateikti gamybos logistikos kokybės valdymo modelį. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti gamybos logistikos kokybės valdymo teorinius aspektus. 2. Atlikti gamybos logistikos kokybės valdymo analizę UAB „Sportinė aviacija ir ko“ atveju. 3. Parengti gamybos logistikos kokybės valdymo tobulinimo kryptis. Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros šaltinių sisteminės analizės, duomenų grupavimo, loginės lyginamosios analizės ir sintezės bei apibendrinimo metodai. Empiriniam tyrimui atlikti taikyti ekspertų interviu ir anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje atlikta orlaivių gamybos veiklą reglamentuojančių strateginių gairių ir tiriamos įmonės veiklos apžvalga, atliktas gamybos logistikos kokybės valdymo problemų tyrimas; antrojoje darbo dalyje pristatomos įvairių autorių pateikiamos gamybos logistikos kokybės valdymo sampratos. Apžvelgiami gamybos logistikos kokybės valdymo tikslai, pateikiama logistikos reikšmė gamybos įmonių veikloje. Apibrėžiamas poreikis tobulinti gamybos logistikos kokybės valdymą diegiant kokybės vadybos sistemas; trečiojoje darbo dalyje atlikta gamybos logistikos kokybės valdymo analizė UAB „Sportinė aviacija ir ko“ atveju, pateikiamas gamybos logistikos kokybės valdymo modelis. Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia teigti, kad pagrindinės gamybos logistikos kokybės valdymo probleminės sritys įmonės veikloje yra šios: atsargų valdymas, neoptimizuotas materialinių ir finansinių srautų valdymas, neįdiegta nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimo sistema, nerealizuotas darbuotojų potencialas, dėmesio darbuotojams trūkumas ir nepakankamas skatinimas kurti vertę klientui. Magistrantūros studijų baigiamojo darbo tyrimo rezultatai buvo pristatyti 2019 metais balandžio 11 dieną Vytauto Didžiojo universitete žemės ūkio akademijoje „Jaunasis mokslininkas 2019“ konferencijoje.
The object of the research: quality management of production logistics. The aim of the thesis: to provide a quality management model for production of logistics. Research objectives: 1. To fulfill analysis of quality of production logistics in „Sportinė aviacija ir KO“. 2. To analyze theoretical aspects of production logistics quality management. 3. To prepare directions of quality management of production logistics. The methods of the research: Methods of systematic analysis of scientific literature, data grouping, logical comparative analysis and synthesis and generalization methods. Expert interviews and questionnaires are used for the empirical research. The results of the research: The first part of the thesis consists of a review of the strategic guidelines for the production of the aircraft and the management of the problems in the company is carried out. The second part of the work presents the concepts of quality management of production logistics discussed by different scientists. The objectives of production logistics quality management are reviewed and the significance of logistics in manufacturing companies is presented. Also, there is defined the need to improve the quality of production logistics. The third part of the thesis involves the analysis of quality management of production logistics in „Sportinė aviacija ir KO“(case study) and the production quality management model is presented. The survey data suggest that the main areas of production quality management in the company are the following: inventory management, non-optimized management of material and financial flows, uninstalled system for eliminating unsuitable activities (loss), unrealized employee potential to create value to the customer. The results of the master's thesis are presented on April 11th, 2019 at the conference “Young Scientist 2019” at Vytautas Magnus University.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79125
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Bioekonomikos tyrimų institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
vaida_barkauskiene_md.pdf1.66 MBAdobe PDF   Until 2024-05-30View/Open   Request a copy
Show full item record

Page view(s)

58
checked on Sep 12, 2019

Download(s)

6
checked on Sep 12, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.