Grupės ir aplinkos / Groups and Environments

Permanent URI for this community

ISSN 2335-8726

Recenzuojamų mokslo darbų serija "Grupės ir aplinkos" skirta aktualiai socialinių tyrimų sferai – mažųjų visuomenės grupių tyrinėjimams. Problematika aktuali ir Lietuvoje, ir visame posovietiniame regione, nes čia dar nesusiformavusios šių tyrimų tradicijos. Mažųjų visuomenės grupių tyrimai apima jaunimo skonio (gyvenimo stiliaus) subkultūrines grupes, naujiesiems religiniams judėjimams priskiriamas grupes, etnines mažumas bei jų subgrupes ir daugelį kitų grupių, kurių nariai, bendraudami tarpusavyje ir su aplinka, sukuria autentišką / individualią grupės būseną bei saviraišką. Tyrinėjamos ir laisvalaikio, ir gyvenimo būdo (stiliaus) grupės, ir organizuotos grupės, „tinklai“ bei judėjimai. Serijos tikslas – aktyvinti įvairių sričių grupių tyrinėtojų bendravimą, taip pat tarpdisciplininius tyrimus, perimant geriausius socialinės psichologijos, socialinės kultūrinės antropologijos, sociologijos, gamtos mokslų bei matematikos pasiekimus. Pradėtas leisti 2009 metais. Straipsniai yra recenzuojami bei publikuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys pasirodo ne rečiau kaip kartą per metus. Žurnalas registruojamas CrossRef sistemoje ir naudoja plagijavimo prevencijos programą CrossCheck.

"Groups and Environments", a peer reviewed series of academic works, is designated for investigations of subcultural groups. The research encompasses 'taste' (lifestyle) subcultural youth groups, groups ascribed to New religious movements, ethnic minorities and their subgroups and numerous others, all having members who create an authentic/ individual lifestyles for their groups by interacting with one another and with the environment. The issues involved are relevant for Lithuania and the entire post- Soviet region, where such research traditions have not yet formed. The objective for this series is to activate joint work by researchers who are studying the behaviours of different groups in different social environments as well as interdisciplinary studies that integrate methods used in the social sciences, humanities and the hard sciences. "Groups and Environments": Interdisciplinary Research Studies publishes annually or bi-annually since 2009. This journal is registered in the CrossRef system and uses plagiarism detection systems CrossCheck.