Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/722
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Patry, Jean-Luc;Gastager, Angela
Title: Nepriklausomų ekspertų dilemos : vertybių antinomijos vertinant aukštojo mokslo institucijas
Other Title: Peer reviewers dilemmas : values antinomies when evaluating higher education institutions
Is part of: Aukštojo mokslo kokybė, 2012, nr. 9, p. 12-49
Date: 2012
Keywords: Higher education institutions;Peer review;Values dilemmas;Aukštojo mokslo institucijos;Ekspertinis vertinimas;Vertybių dilemos
Abstract: Whenever evaluations are done, there are antinomies of interests both within and between stakeholders. To account for such antinomies, taxonomy has been developed which will be presented and discussed using the peerreview processes in university evaluations as example.The taxonomy contains four dimensions: a) seven values domains are distinguished (ethical, methods, social and interactive, legal, economic, personal, and societal values); antinomies can be within or between domains; b) antinomies can be of the either-or-type (dichotomy; “alternative antinomy”), or they can be of the more-or-less type (more of one issue implies less of the other; “gradual antinomy”); c) there are antinomies on the goal dimension (different goals of the same or of different stakeholders are in antinomy, i.e., cannot be achieved simultaneously) and on the means dimension (although the goals are not in antinomy, the means to achieve them are incompatible), on both dimensions there can be alternative and gradual antinomies; d) a normative hierarchy for decision making in the case of antinomies is proposed and argued for.In evaluating higher education institutions with peer review, all types of antinomies can be found. Examples for such antinomies we have encountered in practical evaluations will be given, and a prototypical antinomy will be analyzed in detail: The peers are seen as stakeholders, and their interests and goals will be discussed (antinomies within one stakeholder). Applying the normative hierarchy can help to find a solution, yet it cannot replace the evaluators’ personal decision.
Atliekant bet kokius įvertinimus, visada atsiranda interesų konfliktų tarp socialinių dalininkų ir jiems patiems. Norint paaiškinti tokias antinomijas, buvo sukurta taksonomija, pristatoma ir aptariama šiame straipsnyje. Kaip pavyzdys panaudotas universitetų įvertinimo procesas, atliekamas nepriklausomų ekspertų.Taksonomija yra keturių dimensijų: a) išskiriamos septynios vertybių sritys (etinės, metodinės, socialinės ir interaktyvios, teisinės, ekonominės, asmeninės, visuomeninės ir politinės); b) antinomijos gali būti „arba... arba“ (dichotomija; „alternatyvi antinomija“)arba „daugiau ar mažiau“ tipo (labiau išreiškiamas kažkuris klausimas; „palaipsninė antinomija“); c) egzistuoja tikslų svarbos antinomijos (prieštaringi to paties arba kito socialinio dalininko tikslai, t. y. skirtingi tikslai negali būti pasiekti vienu metu) ir priemonių masto antinomijos (nors tikslai ir neprieštarauja vieni kitiems, jų pasiekimo priemonės nesuderinamos), abiem atvejais gali būti taikoma alternatyvi ir palaipsninė antinomija; d) antinomijos atveju siūloma ir įrodinėjama normatyvinė sprendimų priėmimo hierarchija.Nepriklausomiems ekspertams vertinant aukštojo mokslo įstaigas, galima aptikti įvairius antinomijų tipus. Pateiksime praktinio vertinimo metu aptiktus pavyzdžius ir detaliai išanalizuosime prototipinę antinomiją: nepriklausomi ekspertai laikomi socialiniais dalininkais, todėl bus aptarti jų interesai ir tikslai (vieno socialinio dalininko vidaus antinomijos). Taikant normatyvinę hierarchiją, galima atrasti sprendimą, bet negalima pakeisti vertintojų asmeninių sprendimų.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/722
http://dx.doi.org/10.7720/1822-1645.9.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/722
Appears in Collections:Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2012, nr. 9

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

70
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

62
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.