Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62481
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba (S003) / Management
Author(s): Mikalauskis, Simonas
Title: Kultūros projektų integruotos marketingo komunikacijos planavimo tobulinimas
Other Title: Improvement of cultural project’s integrated marketing communication planning
Extent: 69 p.
Date: 22-May-2019
Keywords: Kultūra;IMK;Reklama;Komunikacija;Culture;IMC;Advertisement;Communication
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – suformuoti integruotos marketingo komunikacijos modelį, pritaikomą kultūros projektų komunikacijos planavimui. Pagrindinių darbo dalių turinys: Teorinėje darbo dalyje aptariama imtegruotos marketingo komunikacijos samprata, aptariamos IMK elementų funkci ir analizuojami integruotos marketingo komunikacijos planavimo modeliai. Analizuojami šaltiniai apie kultūros projektų rengimo ypatumus. Išskiriami ir aprašomi komunikacijos elementai, kurie yra svarbūs projekto pasisekimui. Galiausiai aptariami kultūros projektų integruotos marketingo komunikacijos planavimo ypatumai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje detalesniam situacijos išsiaiškinimui, apie projektų komunikacijos planavimą ir tobulinimą apklausiami kultūros komunikacijos ekspertai bei projektų organizatoriai, siekiant išsiaiškinti kokios yra jų patirtys, kaip yra vykdoma komunikacija. Atliekamas ir aprašomas tyrimas vykusių ir vykstančių projektų. Siekiama išsiaiškinti kaip yra reklamuojama ir komunikuojama, ieškoma tendencijų, kurios vėliau galėtų atsispindėti modelyje arba būtų aptariamos kaip tobulintinos trečioje darbo dalyje. Taip pat, apklausiami vartotojai, kaip jie sužino apie kultūros renginius, kaip kokias reklamos priemones vertina, siekiama išsiaiškinti kas yra svarbiausia, aktualiausia komunikuojant kultūros projektus. Projektinėje darbo dalyje formuojamas modelis, į jį įtraukiami išskirti svarbiausi kultūros projektų komunikacijos planavimo etapai. Modelis aprašomas, pateikiamos planavimo ir veiklų rekomendacijos. Modelis pritaikomas „Kauno tarptautinės grafikos bienalės“ atvejui ir realiai įgyvendinamas jos pasiruošimo ir veikimo metu.
The purpose of the Master's final paper – to form an integrated marketing communication model adapted to the communication planning of cultural projects. Content of the main parts of the paper: The theoretical part – discusses the concept of integrated marketing communication, discusses the functions of IMC elements and analyzes integrated marketing communication planning models. Also, the literature of cultural project preparation peculiarities are analyzed. The elements of communication that are important to the success of the project are distinguished and described. Finally, the peculiarities of integrated marketing communication planning of cultural projects are discussed. In the analytical part of the final thesis, cultural communication experts and project organizers are interviewed about the planning and improvement of the project communication in order to find out what their experiences are, how communication is carried out. Second analysis describes the ongoing projects, how projects are advertised, looking for trends that can later be reflected in the model or discussed as being improvable in the third part of the work. Also, survey is conducted to find out how audience learn about cultural events, how they evaluate advertising. Seeking to find out what is most important in communicating cultural projects. The design part - a model is formed, it includes the most important stages of communication planning of cultural projects. The model is described and recommendations for planning are provided. The model is adapted to and actual project - the case of Kaunas International Printmaking Biennial and is implemented during the projects preparation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62481
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Appears in Collections:2019 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

92
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

74
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.