Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62419
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Čivinskaitė, Agnė
Title: Onkologine liga sergančių pacientų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė: skausmo patyrimo, bendrojo saviveiksmingumo ir socialinio susietumo jausmo reikšmė
Other Title: Health-related quality of life of oncology patients: perceived pain, self-efficacy and social connectedness
Extent: 64 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Socialinis susietumo jausmas;Social connectedness;Saviveiksmingumas;Self-efficacy;Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė;Health-related quality of life;Onkologiniai pacientai;Oncology patients;Onkologinė liga;Oncological disease
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – ištirti onkologinių pacientų skausmo patyrimo, saviveiksmingumo ir socialinio susietumo jausmo reikšmę jų su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei. Siekiant įgyvendinti tikslą, buvo naudojami šie tyrimo metodai – su sveikata susijusios gyvenimo kokybės klausimynas EORTC QLQ-C30 (3 versija), bendrojo saviveiksmingumo skalė, socialinio susietumo skalė. Tyrimo imtį sudarė 143 onkologine liga sergantys pacientai, tyrimo metu gydomi LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninėje, paliatyviosios onkologijos, konservatyviosios onkologijos ir chirurgijos skyriuose bei chemoterapijos dienos stacionare. Tyrimo rezultatai parodė, kad didėjant onkologinių pacientų saviveiksmingumui, su sveikata susijusi gyvenimo kokybė gerėja (globalios sveikatos būklė ir funkcionavimas gerėja, simptomų intensyvumas mažėja); didėjant onkologinių pacientų socialinio susietumo jausmui, globalios sveikatos būklė gerėja; didėjant onkologinių pacientų patiriamam skausmui, su sveikata susijusi gyvenimo kokybė blogėja (blogėja globalios sveikatos būklė, pasireiškia prastesnis funkcionavimas, didesnis simptomų intensyvumas). Geresnė su sveikata susijusi gyvenimo kokybė (geresnė globalios sveikatos būklė, geresnis funkcionavimas, mažesnis simptomų intensyvumas) pasireiškia onkologinių pacientų grupėje, patiriančių mažesnį skausmą ir turinčių aukštesnį saviveiksmingumą. Sudaryti tyrimo modeliai parodė, kad saviveiksmingumas veikia kaip mediatorius tarp socialinio susietumo jausmo ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės komponentų – globalios sveikatos būklės ir funkcionavimo, kontroliuojant skausmo patyrimo kintamąjį.
The aim – to evaluate the importance of perceived pain, self-efficacy and social connectedness to health-related quality of life of oncology patients. Several methodological instruments were used: Health-Related Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30 (version 3), General Self-Efficacy Scale, The Social Connectedness Scale. The survey sample – 143 oncology patients, treated in Hospital of Oncology of the Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno klinikos affiliate, in sections of palliative oncology, conservative oncology and surgery, and in day stationary of chemotherapy. The results of this study showed that as self-efficacy of oncology patients increases, health-related quality of life improves (global health state and functioning is getting better, intensity of symptoms is decreasing); as social connectedness of oncology patients increases, global health state improves; as perceived pain of oncology patients increases, health-related quality of life is getting worse (global health state and functioning is getting worse, intensity of symptoms is increasing). Greater health-related quality of life (greater global health state, greater functioning and lower intensity of symptoms) occurs in oncology patients group that experience lower level of pain and have greater self-efficacy. The models of research have shown the role of self-efficacy as a mediator between social connectedness and components of health related quality of life – global health state and functioning, while controlling perceived pain.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62419
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

136
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

124
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.