Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62385
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Viktoravičienė, Rita
Title: Kūrybiškumo raiška muziejų edukacinėse programose
Other Title: The expression of creativity in museums' educational programs
Extent: 75 p.
Date: 21-May-2019
Keywords: Edukacija;Education;Kūrybiškumas;Creativity;Edukacinė programa;Educational program;Muziejininkas-edukatorius;Museologist-educator;Muziejų edukacija;Museums' education
Abstract: Kiekvieno jauno žmogaus gyvenime yra labai svarbus kultūrinis ir kūrybinis išprusimas. Kūrybiškumo procesas apima kognityvinių komponentų, psichinių būsenų ir gamybos etapus, o tai nulemia kūrybinį darbą. X muziejus rengia edukacines programas, tačiau nėra informacijos apie kūrybiškumo raišką jose. Todėl šio darbo problema formuluojama klausimais: kaip muziejuose vykdomose edukacinėse programose naudojamas kūrybiškumo perteikimas, kokios edukacinės programos ugdo mokinių kūrybiškumą, koks vyksta bendradarbiavimas tarp muziejų ir mokyklų rengiant edukacines programas. Tyrimo objektas – kūrybiškumas edukacinėse programose. Tikslinės grupės – mokytojai, muziejininkai-edukatoriai. Tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti muziejuose vykdomas edukacines programas, akcentuojant kūrybiškumą, ir empirinio tyrimo pagrindu patikrinti mokytojų ir muziejininkų-edukatorių dialogo galimybes, akcentuojant kūrybiškumą X muziejaus edukacinėse programose. Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: • Pristatyti mokymosi muziejuose galimybes bei juose vykdomas edukacines veiklas, akcentuojant kūrybiškumą. • Identifikuoti į kūrybiškumo plėtojimą orientuotus metodus, taikomus muziejų edukacinėse programose. • Išsiaiškinti pradinių klasių mokytojų ir muziejininkų-edukatorių nuomonę apie muziejų edukacines programas, akcentuojant kūrybiškumą. Tyrimas parodė, kad mokymasis muziejuose atlieka svarbų vaidmenį mokinių kultūriniam identitetui formuoti, akcentuojant kūrybiškumo raišką muziejų vykdomose edukacinėse programose, keičia šiuolaikinio muziejaus įvaizdį, nes kūrybinga asmenybė – tai tyrinėjanti ir sąmoningą motyvaciją turinti asmenybė. Edukacinėms veikloms taikomi kūrybiškumą skatinantys mokymo(si) metodai: pasakojimas, demonstravimas, darbas su istoriniais šaltiniais, apibūdinimas, kūrybinės ir praktinės užduotys, mokomieji, pažintiniai ir loginiai žaidimai. Orientuojantis į kūrybiškumą X muziejaus edukacinėse programose, galima pažymėti tokius edukacinių veiklų elementus kaip teorinių žinių kūrybiškas taikymas praktikoje, mokinių gebėjimas mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, kitaip negu visi, netipiškai spręsti iškilusias problemas – žinių konstravimas, idėjų generavimas.
Cultural and creative literacy is very important in the life of every young person. The process of creativity involves cognitive components, psychological states and stages of production, which results in creative work. The X museum organizes educational programs, but there is no information about the expression of creativity in them. Therefore, the problem of this work is formulated in the following questions: how educational programs in the museums use the conveying of creativity, what educational programs are developing students‘creativity, what is the cooperation between the museums and schools, in developing educational programs. The object of the research is the creativity in educational programs. The target groups are teachers, museologists-educators. The aim of the research is to theoretically justify educational programs carried out in museums, emphasizing creativity and, on the basis of empirical research, to examine the possibilities of the dialogue between teachers and educators of museums, emphasizing creativity in the X museum's educational programs. To achieve the aim, the following goals are: • To introduce the possibilities of learning in the museums and the educational activities carried out in them, emphasizing creativity. • To identify creative-oriented approaches to museums‘education programs. • To find out the views of primary school teachers and museum educators on the museums‘education programs, emphasizing creativity. The research has shown that learning in museums plays an important role in shaping pupils' cultural identity, emphasizing the expression of creativity in educational programs run by museums, changing the image of a modern museum, as a creative personality is a personality who explores and has a conscious motivation. Educational activities include teaching / learning methods that promote creativity: narration, demonstration, work with historical sources, description, creative and practical tasks, educational, cognitive and logical games. It is important to state that such elements of educational activities that focus on creativity in X museum's educational programs as creative application of theoretical knowledge in practice, as well as students' ability to think independently, non-stereotypically, to solve problems thinking outside the box is the construction of their knowledge and generating of new ideas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62385
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2019 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
rita_viktoraviciene_md.pdf1.66 MBAdobe PDF   Until 2024-05-21View/Open
Show full item record

Page view(s)

88
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

12
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.