Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62369
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija (T004) / Environmental engineering
Author(s): Sakalauskienė, Austėja
Title: Precizinio skaitmeninio niveliavimo paklaidų tyrimai
Other Title: The research on precition digital leveling errors
Extent: 53 p.
Date: 3-Jun-2019
Keywords: Skaitmeninis nivelyras;Leveling;Kompensatorius;Digital level;Niveliavimas;Compensator
Abstract: Darbo objektas – precizinio skaitmeninio nivelyro Trimble DiNi matavimo paklaidos. Tyrimo tikslas – atlikti Trimble DiNi skaitmeninio nivelyro matavimo metu atsirandančių paklaidų analizę. Darbo uždaviniai: 1) Atlikti mokslinės literatūros apie skaitmeninių nivelyrų raidos, veikimo principų bei atliktų tikslumo tyrimų analizę; 2) Atlikti skaitmeninio nivelyro, kuriuo bus atliekami tikslumo tyrimai, techninių charakteristikų, bei matavimo galimybių analizę; 3)Atlikti skaitmeninio nivelyro posvyrio nevisiškos kompensacijos, kompensatoriaus tikslumo ir kolimacinės paklaidos tyrimus; 4) Išanalizuoti gautus rezultatus bei juos palyginti su anksčiau atliktais tyrimais. Tyrimo metodai: siekiant įgyvendint numatytus uždavinius, buvo išnagrinėti moksliniai straipsniai ir kita literatūra. Analizei atlikti pasirinktas precizinis skaitmeninis nivelyras Trimble DiNi. Tyrimai buvo atliekami prie Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos. Tyrimo metu atlikti skaitmeninio nivelyro posvyrio nevisiškos kompensacijos, kompensatoriaus tikslumo ir kolimacinės paklaidos tyrimai. Vėliau atlikta gautų rezultatų palyginamoji analizė su anksčiau atliktais, kitų autorių, tyrimais.
Research object – measuring errors of precision digital level Trimble DiNi. Research aim – analyse errors happening when using digital level Trimble DiNi. Objectives: 1) Make a research on previous literature about the development of a digital level, operating principles and present researches on measuring errors; 2) Analyse technical characteristics and capabilities of a digital level which will be used in the following research; 3) Make a research on incomplete compensation of digital level’s angle, compensator precision and collimation errors; 4) Analyse the results and compare it to other researches made previously. Research methods: In order to achieve defined objectives scientific articles and similar literature was analysed. Digital level Trimble DiNi has been chosen. The research was conducted in the territories of Vytautas Magnus University Agriculture Academy. Incomplete compensation of digital level’s angle, compensator precision and collimation errors were measured during the research. Finally a review and comparison with scientific literature was done.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62369
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2019 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
austeja_sakalauskiene_md.pdf1.84 MBAdobe PDF   Until 2024-06-03View/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

168
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.