Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62332
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai (S002) / Political sciences
Author(s): Fominova, Samanta
Title: Legal and physical barriers for NGOs activities: the case of Russia
Other Title: Teisinės ir fizinės kliūtys NVO veiklai: Rusijos atvejo analizė
Extent: 116 p.
Date: 20-May-2019
Keywords: NGO;Russia;Legal barriers;Physical barriers;NVO;Rusija;Teisinės kliūtys;Fizinės kliūtys
Abstract: NGOs role is significant in a strong and democratic country, where all citizen’s rights are protected. However, NGOs movement is constantly very complicated because some actors perceive NGOs activities as a threat, so they try to challenge NGO’ actions by applying legal and physical barriers. Therefore, the problem is that without an effective NGO cooperation with the government is difficult to create a successful, democratic and developed society. Accordingly, the objects of this thesis are contemporary legal and physical barriers for NGOs activities in Russia. The aim of this thesis is to analyse the legal and physical barriers for NGOs activities in Russia. In order to achieve this, six main goals are determined: to present the main features of liberal institutionalism in order to create a theoretical framework; to describe the concept of NGOs and their interaction with human rights; to characterize the government's possible legal barriers and physical harassment against NGOs; to examine NGOs formation and development in Russia; to identify Russian government's legal barriers imposed on NGOs activities; to identify Russian government’s physical barriers imposed on NGOs activities. While analysing legal and physical barriers for NGOs activities in Russia, a qualitative research methods were used: description, document analysis and semi-structured interviews with six Russian NGOs. The research results have revealed that in Russia the main legal barriers are related to NGOs funding - this is the law of the 2012 “Foreign Agent” and the 2015 “Undesirable Organizations”. Also, NGOs’ freedom to peaceful assembly is restricted because NGOs are banned from organizing rallies. Furthermore, Russian NGOs face physical barriers, psychological pressure, receive threatening emails, especially those working with human rights and political issues. To conclude, in this work the hypothesis that Russian NGOs’ operational work is limited because of legal restrictions was proven
NVO vaidmuo yra svarbus stiprioje ir demokratinėje šalyje, kurioje saugomos visos piliečių teisės. Tačiau NVO dažnai susiduria su įvairiais sunkumais, kadangi kai kurie dalyviai NVO veiklą suvokia kaip grėsmę, todėl norėdami suvaržyti NVO veiksmus taiko teisines ir fizines kliūtis. Taigi problema yra ta, kad be veiksmingo NVO bendradarbiavimo su vyriausybe sunku sukurti sėkmingą, demokratišką ir išsivysčiusią visuomenę. Dėl to šio darbo objektai yra šiuolaikinės teisinės ir fizinės NVO veiklos kliūtys Rusijoje. Šio darbo tikslas - išanalizuoti teisines ir fizines kliūtis NVO veiklai Rusijoje. Tam pasiekti buvo iškelti šeši pagrindiniai uždaviniai: pristatyti pagrindinius liberalaus institucionalizmo bruožus, siekiant sukurti teorinį pagrindą; apibūdinti NVO sąvoką ir NVO sąveiką su žmogaus teisėmis; apibūdinti galimas vyriausybės teisines ir fizines kliūtis NVO veiklai; ištirti NVO formavimąsi ir plėtrą Rusijoje; nustatyti Rusijos vyriausybės teisines kliūtis NVO veiklai; nustatyti Rusijos vyriausybės fizines kliūtis NVO veiklai. Analizuojant teisines ir fizines kliūtis NVO veiklai Rusijoje, buvo naudojami kokybiniai tyrimo metodai: aprašymo, dokumentų analizės ir pusiau struktūruotas interviu metodas atliktas su šešiomis Rusijos NVO. Tyrimo rezultatai parodė, kad pagrindinės teisinės kliūtys yra susijusios su NVO finansavimu - tai 2012 m. „Užsienio Agento“ ir 2015 m. „Nepageidaujamos Organizacijos“ įstatymai. Taip pat, NVO teisė rengti taikius susirinkimus yra ribojama, nes jiems draudžiama rengti viešus protestus. Be to, Rusijos NVO susiduria su fizinėmis kliūtimis, psichologiniu spaudimu, gauna grasinančius laiškus, ypač tos NVO, kurios dirba su žmogaus teisėmis ir politiniais klausimais. Apibendrinant, šiame darbe buvo įrodyta hipotezė, kad Rusijos NVO operatyvinis darbas yra ribotas dėl teisinių apribojimų.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/62332
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Politologijos katedra
Appears in Collections:2019 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
samanta_fominova_md.pdf1.82 MBAdobe PDF   Until 2024-05-20View/Open
Show full item record

Page view(s)

58
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

18
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.