Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62301
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Hidayat, Riyan;Habibi, Akhmad;Mohd Saad, Mohd Rashid;Mukminin, Amirul;Wan Idris, Wan Izani bin
Title: Exploratory and confirmatory factor analysis of PERMA for Indonesian students in mathematics education programmes
Other Title: Tiriamoji ir patvirtinamoji Indonezijos studentų psichologinės gerovės (PERMA) faktorinė analizė matematikos mokymo programose
Is part of: Pedagogika, 2018, t.132, nr. 4, p. 147-165
Date: 2018
Keywords: Factor analysis;Happiness;Indonesia;Mathematics education programmes;PERMA;Validity;Faktorinė analizė;Laimė;Indonezija;Matematikos mokymo programos;PERMA;Validumas
Abstract: This study examined the validity and reliability of PERMA instruments to determine the nature of PERMA for Indonesian students in mathematics education programmes. A total of 274 students participated, selected by using cluster random sampling. A survey design was employed to investigate the factor structure of the PERMA. Quantitative data were analysed using exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) using SPSS 23 and AMOS 18. EFA revealed similar structures from prior research and the present study. The CFA approach verified the questionnaire of PERMA was satisfactory for Indonesian students’ context. This work concludes the PERMA of Indonesian university students have a five-factor structure. These findings imply the greater importance of validating and confirming the structure of students’ PERMA relative to translating a construct into a different language.
Šiame tyrime nagrinėjamas PERMA instrumentų validumas ir patikimumas nustatant Indonezijos studentų PERMA pobūdį matematikos mokymo programose. Iš viso tyrime dalyvavo 274 studentai, atrinkti taikant klasterinės atsitiktinės atrankos metodą. Siekiant ištirti PERMA faktorių struktūrą, buvo pasitelktas klausimynas. Kiekybiniai duomenys buvo analizuojami taikant tiriamąją faktorinę analizę (TFA) ir patvirtinamąją faktorinę analizę (PFA), naudojant SPPS 23 ir AMOS 18. TFA atskleidė struktūras, panašias į ankstesnių tyrimų. PFA buvo patvirtintas PERMA klausimyno tinkamumas Indonezijos studentams. Šis tyrimas atskleidė, kad Indonezijos studentų PERMA matematikos mokymo programose sudaro penki faktoriai: teigiami emociniai išgyvenimai (angl. positive emotion), įsitraukimas (angl. engagement), pozityvūs santykiai su kitais (angl. relationship), prasmingumas (angl. meaning) ir pasiekimai (angl. accomplishment). PERMA patikimumo rodikliai Indonezijos imčiai yra tinkami. Tiek šio ir ankstesnių tyrimų skirtumai, tiek panašumai rodo ryškią kultūrinę įvairovę. Indonezijos mokslininkams ir dėstytojams yra svarbu nustatyti besimokančiųjų matematikos PERMA rodiklius, siekiant pagerinti matematikos mokymo kokybę. Šis tyrimas rodo, kad svarbu yra ištirti mokinių PERMA struktūrą taikant TFA ir patvirtinti ją taikant PFA, o ne vien tik išversti konstruktą į kitą kalbą. Šis pasiūlymas paremtas kultūriniais skirtumais, kurie palaipsniui atsiskleidžia. Ateityje turi būti patikrinta hipotezė apie patikimą ir validų PERMA instrumentą Indonezijos pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniams. Reikėtų išnagrinėti ir kitus veiksnius, tokius kaip socialinės ir ekonominės problemos, pasiekimų lygis.
Internet: https://doi.org/10.15823/p.2018.132.9
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62301
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

70
checked on Aug 15, 2019

Download(s)

116
checked on Aug 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.