Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/62196
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Klimukienė, Virginija;Laurinavičius, Alfredas;Laurinaitytė, Ilona;Ustinavičiūtė, Laura;Baltrūnas, Mykolas
Title: Examination of convergent validity of START: AV ratings among male juveniles on probation
Other Title: START: AV vertinimų konkurencinis validumas vyriškos lyties paauglių, esančių probacijos priežiūroje, imtyje
Is part of: International journal of psychology: a biopsychosocial approach, 2018, [Vol.] 22, p. 31-54
Date: 2018
Keywords: Youth delinquency;Risk of adverse outcomes;Strengths;Vulnerabilities;Paauglių delinkventiškas elgesys;Neigiamų pasekmių rizika;Stiprybės;Sunkumai
Abstract: The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START: AV, Viljoen, Nicholls, Cruise, Desmarais, & Webster, 2014) provides a structural professional judgement on the risk of adverse outcomes related to harm to others and rule violations. The advantage of START: AV is in that it includes the assessment of both strengths and vulnerabilities. As it is a relatively new assessment tool, the questions related to psychometric properties of the measure are still topical, especially in intercultural context. The reliability and convergent validity of START: AV ratings were examined in a sample of 159 male juveniles (Mage = 16.97, SD = 0.81) on probation. Information about the psychosocial functioning of the minors was collected during the interviews with probation officers and rated by the researchers according to the START: AV User Guide. The Subtypes of Antisocial Behaviour (STAB; Burt & Donnellan, 2009), the Triarchic Psychopathy Measure (TriPM; Patrick, 2010), and the Criminal Sentiments Scale-Modified (CSS-M; Shields & Simourd, 1991) were used as convergent measures in this study. The results provided evidence for the reliability of the START: AV ratings and associations between behavioural variables, psychopathy constructs and START: AV are in favour of its concurrent validity. Pro-criminal attitudes were not associated with START: AV ratings, and further research is needed to test the manifestation of pro-criminal attitudes among juvenile offenders on probation. These findings support for further testing the START: AV on its predictive validity as well as utility in work with juvenile offenders.
Rizikos ir atsako į intervencijas artimiausiu metu paauglių versija (angl. Short- Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version, sutr. START:AV, Viljoen, Nicholls, Cruise, Desmarais, & Webster, 2014) yra struktūruotu specialisto sprendimu grįstas neigiamų pasekmių, susijusių su žala kitiems ir taisyklių nesilaikymu, rizikos vertinimo instrumentas. Vienas iš START:AV privalumų yra tai, kad jis numato tiek paauglio stiprybių, tiek sunkumų vertinimą. Kadangi tai yra santykinai naujas vertinimo instrumentas, yra svarbu įvertinti jo psichometrines charakteristikas atsižvelgiant į skirtingą kultūrinį kontekstą. START:AV vertinimo patikimumas bei konkurencinis validumas buvo tirtas 159 vyriškos lyties probuojamų paauglių, kurių amžius M = 16.97, SD = 0.81, imtyje. Informacija apie tyrimo dalyvių psichosocialinį funkcionavimą buvo surinkta interviu su juos prižiūrinčiais probacijos pareigūnais metu ir įvertinta START:AV instrumentu. Konkurencinio validumo tikrinimui buvo naudojami šie klausimynai: Asocialaus elgesio tipų klausimynas (STAB; Burt & Donnellan, 2009), Triarchinės psichopatijos klausimynas (TriPM; Patrick, 2010) bei Kriminalinių nuostatų skalės modifikuota versija (CSS-M; Shields & Simourd, 1991). Gauti rezultatai parodė, kad START:AV Stiprybių ir Sunkumų suminiai balai pasižymi aukštu suderinamumu, o ryšiai tarp START:AV ir elgesio bei asmenybės veiksnių pagrindžia START:AV konkurencinį validumą. Nerastos sąsajos tarp START: AV vertinimų ir prokriminalinių nuostatų reikalauja nuodugnesnių kriminalių nuostatų pasireiškimo probuojamiems paaugliams tyrimo. Apibendrinat galima pasakyti, kad tyrimo rezultatai sudaro tinkamas prielaidas tolesniems START:AV prognostinio validumo tyrimams bei šio instrumento praktiniam taikymui dirbant su delinkventiškais paaugliais.
Internet: https://doi.org/10.7220/2345-024X.22.2
https://hdl.handle.net/20.500.12259/62196
Appears in Collections:International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2018, [vol.] 22

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

76
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

104
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.