Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61746
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kliukienė, Regina;Juodžiukynaitė, Simona
Title: Lietuvių kalbos kirčiuotų mišriųjų dvigarsių [i] + R trukmė (jaunosios kartos duomenimis)
Other Title: On the duration of the Lithuanian stressed mixed diphthongs [i] + R in the speech of the young generation
Is part of: Žmogus ir žodis, 2015, t.17, nr. 1, p. 51-66
Date: 2015
Keywords: Fonetika;Eksperimentinė fonetika;Kekybė;Mišrusis dvigarsis;Tvirtapradis dvigarsis;Absoliučioji trukmė;Absoliučioji trukmė;Santykinė trukmė;Phonetics;Experimental phonetics;Quantity;Mixed diphthong;Diphthong with the falling accent;Absolute duration;Relative duration
Abstract: Straipsnyje aprašomas eksperimentinis tyrimas, kurio tikslas – ištirti bendrąją tvirtapradžių ir tvirtagalių [i] + R tipo mišriųjų dvigarsių bei atskirų dvigarsio dėmenų trukmę jaunosios kartos atstovų kalboje ir palyginti gautus rezultatus su anksčiau atliktais lietuvių bendrinės kalbos mišriųjų dvigarsių tyrimų rezultatais. Analizei panaudota du šimtai žodžių porų, kurios instrumentiškai ištirtos PRAAT programa. Gauti rezultatai statistiškai įvertinti Voldo–Volfovico kriterijumi nepriklausomoms imtims. Atlikus šį eksperimentinį tyrimą kelta hipotezė pasitvirtino: jaunosios kartos atstovai neskiria [i] + R tipo tvirtapradžių mišriųjų dvigarsių nuo tvirtagalių. Gauti trukmės rezultatai skiriasi nuo anksčiau atliktų lietuvių bendrinės kalbos dvigarsių tyrimų, kuriais įrodyta, kad tvirtapradžių ir tvirtagalių balsinių ir priebalsinių dėmenų trukmė patikimai skiriasi. Išanalizavus rūpimų dvigarsių ir jų dėmenų absoliučiąją ir santykinę trukmę, galima daryti tokias išvadas: a) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių balsinio dėmens absoliučioji ir santykinė trukmė nerodo reikšmingo skirtumo; b) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių priebalsinio dėmens absoliučioji ir santykinė trukmė reikšmingai nesiskiria; c) tvirtagaliai dvigarsiai [im], [in] ilgesni už analogiškus tvirtapradžius dvigarsius; č) tvirtagaliai dvigarsiai [il], [ir] trumpesni už analogiškus tvirtapradžius dvigarsius; d) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių [il], [ir] ilgesnis yra balsinis dėmuo; e) tvirtapradžių ir tvirtagalių dvigarsių [im], [in] ilgesnis yra priebalsinis dėmuo.
The article presents findings from an experimental study aimed at the investigation of the duration of mixed diphthongs and their formants pronounced with the falling and the rising accents by representatives of the young generation of native speakers of Lithuanian. The findings of the study were contrasted with earlier studies of mixed diphthongs in Standard Lithuanian. The analysed data comprises two hundred pairs of words whose instrumental analysis was done using the software PRAAT. The results were statistically validated by Wald-Wolfowitz runs test for independent samples. The experimental study confirmed the hypothesis that speakers of the young generation do not differentiate the falling and the rising accent of [i] + R mixed diphthongs in the stressed position. The data obtained through the experiment is different from earlier finding sin Standard Lithuanian which showed that the duration of vowel and consonant formants in the mixed diphthongs is significantly different. The analysis of the absolute and relative durations of the diphthongs and their allows the author to conclude that: a) there is no significant difference in the absolute and relative duration of the vowel of the diphthongs pronounced with the falling and the rising accents; b) the duration of the consonant formants of the diphthongs is not significantly different when they are pronounced with the falling and the rising accents; c) the diphthongs [im], [in] pronounced with the rising accent are longer than those pronounced with the falling accent; d) the diphthongs [il], [ir] pronounced with the rising accent are shorter than those pronounced with the falling accent; e) the vowel formant is longer than the consonant in the diphthongs [il], [ir] pronounced with the falling and the rising accents; f) the consonant formant is longer than the vowel in the diphthongs [im], [in] pronounced with the falling and the rising accents.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2015.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/61746
Appears in Collections:Žmogus ir žodis / Man and the Word, 2015, t. 17, nr. 1: Didaktinė lingvistika

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

16
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.