Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/61042
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija / Educology
Author(s): Šivickytė, Lina
Title: Socialinę atskirtį patiriančių motinų motiniškumo samprata
Other Title: Concept of motherhood of mothers in social exclusion
Extent: 59 p.
Date: 10-Jan-2019
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Katalikų teologijos fakulteto Santuokos ir šeimos studijų centras
Keywords: Motiniškumas;Socialinė atskirtis;Motina;Socialinė rizika;Motherhood;Social exclusion;Mother;Social risk
Abstract: Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 metais šeimų, kurios buvo įrašytos į socialinės rizikos sąrašus, Lietuvoje buvo registruota 9 786 tūkst., ganėtinai didelis skaičius – 4 634 tūkst. yra šeimų, kurioms teikiamos socialinių ugdymo ir įgūdžių palaikymo paslaugos dėl vaikų nepriežiūros, 520 šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos dėl vaiko nustatytos laikinos globos, 239 šeimų – dėl tėvų panaudotos prievartos prieš vaikus ir t. t. Taigi, kalbėti apie socialinės atskirties šeimų, šeimų, patiriančių socialinę riziką, tėvystės ir motinystės įgūdžių buvimą ar nebuvimą labai aktualu. Darbo objektas – socialinę atskirtį patiriančių motinų motiniškumo samprata. Darbo tikslas – atskleisti socialinę atskirtį patiriančių motinų motiniškumo sampratą. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą, siekiant atskleisti motiniškumo sampratą. 2. Atskleisti socialinės atskirties sampratą ir socialinių rizikos veiksnių problematiką. 3. Nustatyti socialinę atskirtį patiriančių motinų motiniškumo sampratą. Pagrindinės išvados: empirinio tyrimo rezultatų analizė parodė, kad tapimas motina pakeitė tyrimo dalyvių gyvenimą teigiama linkme. Dauguma tyrimo dalyvių nurodė, jog sužinojusios, kad laukiasi, apsidžiaugė, kita dalis dalinosi, kad pradėjo rūpintis ir globoti vaiką, leisti daugiau laiko namuose, – tai galbūt nebuvo būdinga daliai tyrimo dalyvių. Tyrimo dalyvių teigimu, motinos jautė baimės, sumišimo, nežinomybės ir atsakomybės jausmus, susilaukusios pirmojo vaikelio. Patys tyrimo dalyviai išsiskyrė pagrindines motiniškumo sampratų savybes: rūpestingumas, meilė, švelnumas, šiluma, atsakingumas, palaikymas, aprūpinimas, bendravimas.
Research problem: according to Lithuanian statistical department data in 2017 year where was 9786 thousand families who enrolled social risk list - it is quite a lot. 4634 thousand families who have social services were in the list because of children neglet, 520 families with enrolled social risks list and have social services because of temporary custody provided to the child, 239 families abused their children and etc. According to the data we can see that it is important to talk about families of social exclusion who lack fatherhood and motherhood skills. Object of the thesis – concept of motherhood of mothers in social exclusion. Aim of the thesis – to reveal the concept of motherhood of mothers in social exclusion. Research tasks: 1. To analyze the scientific literature, in order to reveal the concept of motherhood. 2. To reveal the concept of social exclusion and the issues of social risk factors. 3. To identify the concept of motherhood of mothers in social exclusion. Research methods. In the theoretical part of the thesis: using structure analysis and synthesis method. Empirical research: qualitative semi-structured interview; text analysis method will be used to process the research data. Conclusion. The analysis of empirical research results showed that becoming a mother has been a positive change to women’s life. Most of the study participants indicate that they enjoyed finding out about their pregnancy, whereas others shared that they started taking care of a child, spending more time at home, which was not their typical behavior. According to the survey participants, the mothers felt feelings of fear, confusion, uncertainty and responsibility when the first baby came. The participants of the study have distinguished the main features of the concept of motherhood: care, love, gentleness, warmth, responsibility, support, provision, communication.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/61042
Appears in Collections:2019 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
lina_sivickyte_md.pdf577.69 kBAdobe PDF   Until 2024-01-10View/Open

Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 18, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 18, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.