Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/60508
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Darginavičienė, Laima
Title: Prekės ženklo vystymas: „Fėjų slėnis“ atvejis
Other Title: Brand development: case of „Fėjų slėnis“
Extent: 72 p.
Date: 30-Nov-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Komunikacija;Prekės ženklas;Žinomumas;Istorijų pasakojimas;Communication;Brand;Awareness;Story telling
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – nustatyti prekės ženklo žinomumo plėtojimo galimybes. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys: Pirmoje darbo dalyje išanalizuota prekės ženklo samprata, prekės ženklo identitetas, jo įvaizdis, komunikacija, žinomumas bei prekės ženklo vystymo strategija moksliniame kontekste, išskiriama šiuo laikotarpiu itin veiksminga komunikacinės strategijos priemonė – istorijų pasakojimas, kurią naudoja organizacijos, siekiant perduoti emocinę ar pridėtinę prekės ženklo vertę, didinti prekės ženklo žinomumą. Antroje darbo dalyje buvo atlikta panaudotų mokslinių kiekybinio ir kokybinio (antrinių duomenų analizė, atvejo analizė, interviu, turinio analizė, anketinė apklausa internetu) tyrimų metodai, pateikti atliktų tyrimų duomenys bei gautų duomenų analizė, atskleistas prekės ženklo „Fejų slėnis“ žinomumas socialinėse platformose „Facebook” ir „Instagram”, atskleista komunikacija su tiksline auditorija, gauti rezultatai pateikti procentine išraiška, pavaizduoti grafiškai, atlikta jų analizė. Trečioje darbo dalyje, vadovaujantis antroje darbo dalyje atliktos analizės rezultatais ir teorinių problemos sprendimo metodų apžvalga, įvardijamos probleminės sritys bei sprendimai joms išspręsti. Pristatoma galima prekės ženklo „Fėjų slėnis” žinomumo plėtros kryptis istorijų pasakojimas. Autorės sudarytas kūrybinės idėjos „Fėjų slėnis tavo namuose” modelis bei jo įgyvendinimo detalus aprašas gali būti taikomas ir kitų marketingo subjektų, kurie siekia didinti savo prekės ženklo žinomumą ir komunikavimą su tiksline auditorija.
Purpose of this master’s diploma paper – to determine opportunities for developing brand name awareness. Contents of the main parts: First part of this paper analyses brand name concept, brand name identity, it’s image, communication, awareness and development strategy in the academic content, distinguished during this period extremely effective communication strategy tool – story telling, which is being used by organizations which seek to pass emotional added brand value, increase brand awareness. In the second part of this work, quantitative and qualitative research was carried out (secondary data analysis, case study, interview, content analysis, internet survey) research methodology and collected data analysis, brand name “Fejų slėnis“ awareness revealed in social platforms „Facebook” and „instagram”, communication with target audiences revealed, results presented in percentages, charts and analysis carried out. Based on the results of the analysis and overview of theoretical problem solving methods in the second part, third part identifies problematic areas and solutions to solve them. Presented possible brand name „Fėjų slėnis” awareness development direction – story telling. Author’s developed creative model “Fėjų slėnis tavo namuose” and detailed description of its implementation can apply to other marketing entities, who seek to increase their brand awareness and communication with the targeted audience.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/60508
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
laima_darginaviciene_md.pdf3.16 MBAdobe PDF   Until 2023-11-30View/Open

Show full item record

Page view(s)

18
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

2
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.