Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59967
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Borowski, Mateusz
Title: Counterfactual histories of moon landing
Other Title: Kontr(a)faktinės nusileidimo mėnulyje istorijos
Is part of: Meno istorija ir kritika, 2018, nr. 14, p. 16-27
Date: 2018
Keywords: Counter(f)actuals;Mockumentary;Artifactuality;Historical event;Performativity;Space flight;Moon landing;Kontr(a)faktiškumas;Dokumentinė satyra;Artifaktiškumas;Istorinis įvykis;Performatyvumas;Kosminiai skrydžiai;Nusileidimas mėnulyje
Abstract: The article is devoted to the analysis of chosen examples of counterfactual narratives which diverge from the typical alternative accounts of history written in the “what if” mode. It focuses on counterfactual representations of space flight and moon landing as crucial historical events of the 20th century. The point of departure for the text is provided by the New Historicist understanding of historical fact and historical event, with particular attention paid to Hayden White’s concept of metahistory. However, to identify the possible functions of the new counterfactuals, I go beyond the binary of past and present which lies at the core of White’s concept. To this end, I employ Jacques Derrida’s concept of artifactuality, which describes the process of the production of facts about current events. I apply this concept to analyse two examples of counterfactual films about space flight: the comedy “Moonwalkers” (dir. Alain Bardou-Jacquet, 2015) and a mockumentary “First on the Moon” (dir. Aleksey Fedorchenko, 2005). In these examples, I identify strategies of deconstruction of fact-making which Derrida recommended in his essay. In the concluding part, I introduce the third example of counterfactual narrative, which not so much deconstructs factuality but, rather, counteracts the process of cultural oblivion. In “Hidden Figures” (2016), Margo Lee Shetterly reconstructed the role that African-American women played in the space race, introducing them into the official historical narrative. In this case, I also compare the book with its cinematic rendition to argue that counterfactuals introduce a new model of thinking of collective relationship with the past.
Straipsnis skiriamas pasirinktų kontr(a)faktinių naratyvų analizei, išsiskiriančių iš istorinių alternatyvų pavyzdžių, kuriuose ryški „kas jeigu“ retorinė figūra. Straipsnio autorius susitelkia į nusileidimų mėnulyje, kosminių skrydžių kontr(a)faktines reprezentacijas kaip esminius XX a. istorijos liudijimus. Šio teksto pagrindu tampa naujasis istorizmas ir jam būdingas novatoriškas istorinio fakto ir įvykio suvokimas, ypatingas dėmesys skiriamas Haydeno White’o metaistorijos sampratai ir bruožams. Vis dėlto, siekiant identifikuoti naujas kontr(a)faktinės realybės funkcijas, šiame tekste atsisakoma White’o konceptams būdingo praeities ir dabarties binariškumo. Dėl šios priežasties straipsnyje aktyvinamas Jacques’o Derrida „artifaktiškumo“ konceptas kaip faktų apie esamus įvykius formavimo procesas. Šis dėmuo tampa prieiga analizuojant du kontr(a)faktinius kino filmus apie kosminius skrydžius: komedija „Moonwalkers“ („Lunatikai“, rež. Alainas Bardou-Jacquet, 2015) ir dokumentinis filmas – satyra „First on the Moon“ („Pirmas Mėnulyje“, rež. Aleksey Fedorchenko, 2005). Šiuose kino filmuose pastebimos jau Derrida aktualizuotos faktų kūrimui būdingos dekonstravimo strategijos. Straipsnio pirmosios dalies pabaigoje pristatomas trečias kontr(a)faktinių naratyvų pavyzdys, kuris ne tiek dekonstruoja tai, kas tikra, patį faktiškumą, bet labiau prieštarauja kultūrinės užmaršties procesui. Margo Lee Shetterly „Hidden Figures“ („Paslėpti vaizdiniai“, 2016) rekonstruoja afroamerikiečių moterų vaidmenį ir vietą kosminių skrydžių perspektyvoje, kartu jas įtraukiant į oficialų istorinį naratyvą. Šiame straipsnyje autorius taip pat lygina kino ir literatūros produkciją pažymėdamas, kad kontr(a)faktiškumo dimensija tampa atspirties tašku aktyvuojant ir produkuojant naują kolektyvinių santykių su praeitimi suvokimą.
Internet: https://doi.org/10.2478/mik-2018-0002
https://hdl.handle.net/20.500.12259/59967
Appears in Collections:Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism 2018, nr. 14

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

26
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

14
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.