Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/59232
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Gerulaitis, Darius;Grigaliūnas, Modestas;Gerulaitienė, Eglė
Title: Strateginio planavimo ir universiteto valdymo kryptys: universiteto socialinių partnerių ir akademinės bendruomenės sutelktos grupės tyrimo rezultatai / Darius Gerulaitis, Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė, Modestas Grigaliūnas
Other Title: Trends of strategic planning and universitety government: results of research on focus group of university's social partners and academic community
Is part of: Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012, nr. 1(34)
Extent: p. 94-99
Date: 2012
Keywords: Šiaulių universiteto strateginė plėtra;Strateginis planavimas;Integruota plėtros strategija;Šiauliai University strategic development;Strategic planning;Integrated development strategy
Abstract: Straipsnyje pateikiamai tyrimo, kuris yra Šiaulių universiteto vykdomo projekto „Šiaulių universiteto studijų sistemos efektyvumo didinimas bendradarbiavimo pagrindu, kuriant integruotą plėtros strategiją ir tobulinant specialiąsias kompetencijas“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-013) dalis, rezultatai. Tyrimas skirtas ir lokalios, ir nacionalinės strateginio planavimo ir universiteto valdymo patirties analizei. Šis tyrimas ir jo metu gauta medžiaga atskleidžia egzistuojančias Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarp jų ir Šiaulių universiteto) valdymo stiprybes ir silpnybes; akcentuoja mokslo ir studijų kokybės ryšius; mokslinės, meninės, kultūrinės veiklos integravimo į studijų sistemą inovacijas; universiteto jungimosi į tarptautinius tinklus, internacionalizacijos ir regioniškumo idėjų derinimą. Straipsnyje pateikiami Šiaulių universiteto akademinės bendruomenės ir socialinių partnerių strateginio planavimo situacijos ir perspektyvų analizė. Šiam tikslui pasiekti organizuoti grupinio interviu susitikimai su vidinėmis ir išorinėmis suinteresuotomis grupėmis: universiteto akademine bendruomene (35 dėstytojų, studentų, profesinės sąjungos atstovai) ir tarybos nariais bei socialiniais partneriais (20 asocijuotų verslo ir pramonės, švietimo, miesto savivaldos struktūrų, NVO atstovų). Tyrimo imtis 55 asmenys (N = 55). Tyrimo tikslas – taikant teorinę analizę ir sutelktos grupės metodą, identifikuoti vidinių ir išorinių suinteresuotųjų grupių Šiaulių universiteto strateginės raidos gerosios patirties ir lūkesčių dėl aukštosios mokyklos integruoto veiklos plano aspektus. Tyrimo metodai: teorinė analizė, sutelktos grupės ir turinio analizės metodai.[...]
The results of the research, which is a part of the project “Increase of the Efficiency of the System of Studies of Šiauliai University on the Basis of Cooperation Creating an Integrated Development Strategy and Improving Special Competences” implemented by Šiauliai University, are published in the article. In the research the analysis of local and national experience of strategic planning and university government has been carried out. The results of this research uncover the existing strengths and weaknesses of government of Lithuanian higher education institutions (Šiauliai University as well); emphasize relations between quality in science and higher education; innovations in integration of scientific, artistic, cultural activity into studies system; combining of international networking, internationalization and regionalism ideas. The article presents the results of the analysis of strategic planning and its perspectives as seen by Šiauliai University community members and social partners. To achieve this aim, three group interview meetings were arranged with the inner and outer stakeholder groups: university’s academic community (35 representatives of lecturers, students, and trade union), university’s council members and social partners (20 representatives of associated entities of business and industry, education, city municipality and NGOs). The sample of the research is 55 persons. The aim of the research is to identify the aspects of inner and outer stakeholders of good experience of Šiauliai University’s strategic development and expectations regarding the integrated plan of activity of higher education institution by applying theoretical analysis and the method of focus group. The methods of the research are theoretical analysis, focus group and content analysis.[...]
Internet: http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/12_01_34/gerulaitis_meckauskaite_grugaliunas.pdf
http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/12_01_34/gerulaitis_meckauskaite_grugaliunas.pdf
Affiliation(s): Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

126
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.