Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/57590
Type of publication: Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Advilonienė, Živilė
Title: Katalikiškosios tapatybės samprata ir raiška šiandienos jaunuolio savimonėje
Other Title: The perception and expression of catholic identity in the self-awareness of modern youth
Is part of: Religijos dinamika kultūroje: tapatybių sąveikos ir jų raiška: tarptautinė mokslinė tarpdalykinė konferencija, 2017 m. spalio 26–27 d., Vilnius, Lietuva: santraukos = Dynamics of religion in culture: interactions of identities and their expression: international scientific interdisciplinary conference, 26-27 October, 2017, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2017
Extent: p. 16-17
Date: 2017
Note: ISBN 978-9955-19-881-9 (internete)
Keywords: Katalikiškoji tapatybė;Krikščioniškoji etika;Katalikų bažnyčios mokymas;Santuokos sakramentas;Catholic identity;Christian ethic;Teaching of Catholic Church;Sacrament of marriage
ISBN: 9789955198826
Abstract: Pranešime aptariama santuokai besiruošiančių jaunuolių katalikiškosios tapatybės samprata, raiška ir santykis su krikščioniškąja Vakarų kultūra, krikščioniškąja etika ir Katalikų bažnyčios mokymu gyvybės, lytiškumo, santuokos klausimais. Tyrimo rezultatai gauti taikant ilgalaikį tęstinį kiekybinį ir vienkartinį kokybinį tyrimo metodą. Siekta išsiaiškinti ne tik jaunuolių motyvus renkantis santuoką Bažnyčioje, bet ir jų požiūrį į religiją ir Bažnyčią, šio požiūrio kaitą (prieš sužadėtinių kursus ir po jų); požiūrio į Bažnyčios mokymą gyvybės, santuokos ir lytiškumo klausimais dinamiką sužadėtinių kursų ir papildomų tęstinių programų (savaitgalio rekolekcijų ir kitų programų) metu. Atskleista, kad jaunuolių požiūrio pokyčius į santuoką (ir civilinę, ir bažnytinę), šeimos planavimą, gyvybės pradžią lemia kursuose pateikiama informacija, diskusijos grupėje su kursų vedėjais ir kviestiniais tam tikrų sričių profesionalais (medikais, dvasininkais, natūralaus šeimos planavimo mokytojais ir kt.), šie veiksniai taip pat keičia jų požiūrį į tikėjimą, Dievą, religiją, Bažnyčią ir religines bendruomenes bei santykį su vietos parapijos bendruomene. Pranešime detaliau analizuojami kiekybinio ir kokybinio sužadėtinių tyrimo rezultatai ir išryškėjusios būdingiausios tendencijos
The presentation examines the way young people while preparing to enter into the Sacrament of Marriage perceive their Catholic Identity, its expression and relationship with Christian West Culture, Christian Ethics and the teaching of Catholic Church on the issues of life, sexuality and marriage. The results have been obtained by applying long term continuous quantitative and one of qualitative research methods. The research sought not only to determine the motives of young people for choosing the wedding in Church, but also to ascertain their approach to religion and the Church, its change (what it was like before the preparation course and after it); as well as the dynamics of their approach to the teachings of Church on the issues of life, sexuality and marriage throughout the course and during additional continuous programmes (weekend retreats and other). The research has revealed that the change of the approach to marriage (both civil and church), family planning, the beginning of life has been brought about by the information presented, group discussions with course presenters and professional guestspeakers (doctors, priests, teachers of natural family planning, etc.); these factors influence the changes in the approach to faith, God, religion, Church, religious communities and the relationship with local parish comunity. The results of the quantitative and the qualitative research and the most characteristic tendencies highlighted through it have been analysed in detail in this presentation eport
Internet: https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14795/Religijos%20dinamika%20kult%c5%abroje.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/14795/Religijos%20dinamika%20kult%c5%abroje.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Marijampolės kolegija
Religijos studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.83 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

98
checked on Aug 16, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.