Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/50717
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Educology (S007)
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Baužienė, Zita
Title: Sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymo galimybės bendrojo lavinimo mokyklose : mokytojų požiūris
Other Title: Education opportunities for children with locomotion disorders in comprehensive schools: teachers’ approach
Is part of: Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2010, nr. 4(79)
Extent: p. 23-31
Date: 2010
Keywords: Lokomocijos sutrikimas;Ugdymo galimybės;Kliūtys;Locomotion disorders;Education opportunities;Safety
Abstract: Tyrimo tikslas - atskleisti sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymo galimybes ir kliūtis bendrojo lavinimo mokykloje mokytojų požiūriu. Naudoti šie tyrimo metodai: dokumentų analizė, anketinė apklausa. Lietuvos švietimo dokumentų analizė tyrimo metu pasitelkta siekiant įvertinti sutrikusios lokomocijos vaikų situaciją, išryškinti ir apibendrinti specialiajam ugdymui keliamus bendruosius reikalavimus. Europen Commision Eurostat, LR Statistikos departamento, LR Sveikatos ministerijos statistiniai duomenys leido atlikti sutrikusios lokomocijos vaikų populiacijos statistinių duomenų analizę. Kiekybinis tyrimas naudotas siekiant atskleisti pedagogų požiūrį į mokyklų pasirengimą ugdyti sutrikusios lokomocijos vaikus. Buvo tiriami mokytojai, bendravę su sutrikusios lokomocijos vaikais. Šio tyrimo metu taikytas anketinės apklausos metodas. Tyrimo duomenys analizuoti ir apibendrinti taikant „SPSS 16“ ir „Microsoft Exsel“ programinius paketus. Ryšių stiprumas įvertintas Kendalo tau koreliacijos koefi cientu (žymimas τb ) (Čekanavičius, Murauskienė, 2000; Vaitkevičius ir kt., 2006). Visi tyrimo etapais gauti duomenys apdoroti matematinės statistikos metodais - naudoti aprašomosios statistikos ir dažnių procentais skaičiavimai. Anketinėje apklausoje dalyvavo Kauno miesto ir Kauno rajono bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, pradinių mokyklų pedagogai (n = 82), bendravę arba turėję darbo patirties ugdydami sutrikusios lokomocijos vaikus. Didžiausia tiriamųjų dalis - moterys (93,90%; n = 77), vyrai sudarė tik 6,1% (n = 5).[...]
The aim of article was to determine education opportunities and barriers for children with locomotion disorders in secondary schools from the teachers’ approach. Scientifi c research methods used in the survey were as follows: document analysis and questionnaire survey. The analysis of Lithuanian educational documents was used in order to estimate the situation of children who had locomotion disorders and to highlight and summarize general requisitions for special education. Statistical analysis of the population of children with locomotion disorders was carried out using the data of the European Commission Eurostat, Department of Statistics of Lithuania and Ministry of Health of the Republic of Lithuania. Quantitative research was performed in order to evaluate the approach of teachers towards the readiness of schools to educate children with locomotion disorders. The survey involved teachers who communicated with children with locomotion disorders. For this research a questionnaire survey was used. The research data were analyzed and summarized using the software package SPSS 16 and Microsoft Excel. The correlations were evaluated using Kendall's tau (noted τb) correlation coeffi cient (Čekanavičius et al., 2000; Vaitkevičius et al., 2006). All data were processed by statistical methods: descriptive statistics and calculation of frequency percentage. The survey involved teachers from Kaunas city and Kaunas district secondary schools, gymnasiums, primary schools (n = 82) who communicated or had work experience in training children with locomotion disorders. The largest part of the research respondents were females - 93.90% (n = 77) and only 6.1% (n = 5) males.[...]
Internet: http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/mokslas/ugdymas-kuno_kultura-sportas_2010-4.pdf
http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/mokslas/ugdymas-kuno_kultura-sportas_2010-4.pdf
Affiliation(s): Edukologijos institutas
Kauno kolegija
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

136
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.