Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/46087
Type of publication: Recenzija kitose duomenų bazėse / Review in other databases (C4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archeology (H005)
Author(s): Kamuntavičienė, Vaida
Title: [Recenzija]
Is part of: Lietuvos istorijos metraštis = Year-book of Lithuanian history = Jahrbuch für litauische Geschichte. Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2005, nr. 1 (2006)
Extent: p. 171-176
Reviewed work: Recenzuojamas kūrinys: Flaga, Jerzy. Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Lublin, 2004
Date: 2006
Keywords: Žečpospolita;Abiejų Tautų Respublika;17-18 amžius;Lietuva;Religija;Recenzija;Grand Duchy of Lithuania;Commonwealth of Both Nations;17th-18th centuries;Lithuania;Religious;Review
Abstract: Liublino katalikiškojo universiteto leidykla 2004 m. išleido Jerzy Flagos knygą „Religinės brolijos XVII – XVIII a.“. Šiame darbe susintetinami brolijų tyrinėjami. Knygoje paliesta ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos problematika, nes viena iš vyskupijų per kurias autorius siekė pristatyti brolijų raidą Abiejų Tautų Respublikoje yra Žemaičių vyskupija. J. Flaga itin išsamiai aptaria visą šaltinių, kurie gali būti naudojami brolijoms tirti, kompleksą, tam reikalui paskirdamas pirmą skyrių. Antrajame skyriuje autorius analizuoja teisinius brolijų kūrimo aspektus: kaip buvo įkuriamos brolijos parapijose, kaip prie vienuolynų ar prieglaudų. Trečiasis knygos skyrius skirtas praktinio brolijų egzistavimo ir vidinė struktūros pristatymui. Ketvirtame skyriuje istorikas atskleidžia brolijų vystimąsi ir dinamiką: aptariamos brolijų rūšis Abiejų Tautų Respublikoje, jų skaičių parapijose, teritorinis paplitimas, Bernardinų ordino globojamų brolijų rūšys ir skaičius. Šiame skyriuje problema atskleidžiama per penkių vyskupijų medžiagos analizę, pasirinktos Kameneco, Krokuvos, Polocko, Premislio ir Žemaičių vyskupijos. Brolijų raida Žemaičių vyskupijoje pristatyta fragmentiškai – išanalizuoti duomenys tik apie situaciją 1748 m., net neužsiminta apie situaciją XVII a., be to, autorius visiškai nesirėmė jau atliktais lietuvių istorikų tyrimais. Penktajame skyriuje analizuojama kaip buvo verbuojami į brolijas nauji nariai, sekančiame - religingumo pasireiškimo formos, o septintajame apibūdinama brolijų karitatyvinė, auklėjamoji ir edukacinė veikla
In 2004, the Catholic University of Lublin published the book “Religious Fraternities of the 17th – 18th c.”, authored by Jerzy Flaga . The work is a synthesis of fraternity studies. It includes the topic of the GDL– one of the dioceses through which the author presented the development of fraternities in the Commonwealth of Both Nations (CBN) was the diocese of Samogitia. J. Flaga discusses the sources which could be used in the study of fraternities, devoting the first chapter to this matter. In chapter 2, the author analyses the legal aspects of the fraternity creation: how fraternities were established in parishes and near monasteries or shelters. Chapter 3 describes the practical existence of the fraternities and their inner structure. Chapter 4 shows the development of the fraternities. Among the discussed subjects are: the types of fraternities in the CBN, their number in parishes, their territorial distribution, also the types and number of the fraternities in the custody of Bernardine order. In this chapter, the analysis of 5 following dioceses is presented: Kamenec, Krakow, Polock, Premisl, and Samogitia. The situation of the fraternities in the diocese of Samogitia is presented only in a fragmentary way: the analysed data refers only to the circumstances of 1748. There is no mention of the situation in 17th c. Besides, the author failed to use the findings of the Lithuanian historians. Chapter 5 analyses how the new members were recruited into fraternities. Chapter 6 deals with the forms of religious expression, and chapter 7 describes the charitable and educational activities of the fraternities
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/46087
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

10
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.