Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42906
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Valiulienė, Edita
Title: Karščio metaforos lietuvių ir anglų kalbose
Other Title: Heat metaphors in Lithuanian and English
Is part of: Filologija. Vilnius : BMK leidykla, 19 (2014)
Extent: p. 133-148
Date: 2014
Keywords: Metaforos;Atributinės metaforos;Konceptualiosios metaforos teorija;Metaphor;Attribute metaphors;Conceptual metaphor theory
Abstract: Remiantis konceptualiosios metaforos teorija, straipsnyje aprašomos ir lyginamos karščio metaforos ir jų raiškos ypatumai lietuvių ir anglų kalbose. Metaforos nustatytos tiriant karščio konceptą reprezentuojančių leksemų (karštas, karštai, karštis, karštumas, kaisti, kaitinti; hot, hotly, heat, hotness, heat (up)) ir metaforiniǐ vediniǐ (pvz., karšþiuotis, Ƴkarštis, hothead, hot-tempered) vartoseną gretinamǐ kalbǐ tekstynuose – Dabartinơs lietuviǐ kalbos tekstyne ir Britǐ nacionaliniame tekstyne. Tyrimas patvirtina karšþio kaip metaforǐ ištakos srities produktyvumą – atributinơmis karšþio metaforomis abiejose kalbose apibnjdinamos emocijos, jǐ raiška, žmogaus bnjdo savybơs, su žmogaus veikla susijĊ procesai, reiškiniai ir kt. Dažniausiai metaforizuojamas požymis – intensyvumas (ypaþ emocijǐ); kaip nemalonus, varginantis pojnjtis karštis taip pat metaforizuoja Ƴtemptas, pavojingas situacijas, o siejamas su šviežumu – naujausius, ką tik Ƴvykusius dalykus, skubius veiksmus. Nors šios metaforos bnjdingos abiem kalboms, jǐ raiška sutampa tik iš dalies – pastebimi struktnjriniai, gramatiniai metaforiniǐ pasakymǐ skirtumai, saviti frazeologiniai junginiai, skirtingas atskirǐ leksemǐ junglumas. Anglǐ kalboje realizuojama daugiau karšþio metaforǐ – bnjdvardžiu hot apibnjdinama ir tai, kas populiaru, madinga, teigiamai vertinama dơl geros kokybơs, o sinestetinơmis karšþio metaforomis reiškiamas intensyvus, aštrus skonis ir spalvǐ ryškumas
Within the framework of conceptual metaphor theory, the article analyzes and contrasts heat metaphors and their realization features in Lithuanian and English. Metaphor identification is based on the use of lexemes representing the concept of heat (karštas, karštai, karštis, karštumas, kaisti, kaitinti; hot, hotly, heat, hotness, heat (up)) and metaphoric derivatives (e.g., karšþiuotis, Ƴkarštis, hothead, hot-tempered) in the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language and the British National Corpus. The study confirms the productivity of heat as a source domain – in both languages heat metaphors (as attribute metaphors) describe emotions, their expression, human qualities, processes and issues related to human activity. Most frequently heat metaphorizes the intensity of abstracts, esp. emotions. As an uncomfortable sensation it also refers to difficult, dangerous situations and describes things and events that are most recent, newly made or urgent (through metonymic relation to freshness). These metaphors are realized in both languages, yet their linguistic expressions differ – one can observe structural, grammatical differences, specific phraseological units, different collocability of certain lexemes, etc. More heat metaphors are realized in English – hot describes popular, fashionable items, good quality things as well as pungent, spicy food and intense colours (cases of synaesthesia)
Internet: http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/filologija/2014_19/valiuliene.pdf
http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/filologija/2014_19/valiuliene.pdf
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

136
checked on Nov 2, 2019

Download(s)

10
checked on Nov 2, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.