Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/424
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Noreika, Kęstutis
Title: Tarnyba Kauno miesto ir apskrities viešojoje policijoje 1918–1932 m.
Other Title: Service at Kaunas county public police in 1918–1932
Is part of: Kauno istorijos metraštis, 2015, nr. 15, p. 219-236
Date: 2015
Keywords: Kauno viešoji policija;Komplektavimas;Tarnybos problemos;Kaunas public police;Manning;Working problems
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojama 1918–1933 m. Kauno aps. pareigas ėjusių policininkų tarnyba. 1918 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę šalia kitų svarbiausių valstybės institucijų buvo imtasi organizuoti teisėtvarkos struktūras. Iki trečio dešimtmečio vidurio dėl nestabilios padėties šalies viduje viešąją tvarką užtikrino milicija. 1924 m. sausio 1 d. milicija buvo reformuota į policiją ir suskirstyta pagal veiklos sritis į viešąją, pasienio, geležinkelių, kriminalinę. Viešoji policija tapo svarbiausia tvarką užtikrinusia struktūra. Nepriklausomybės pradžioje kurti savų įstatymų neskubėta. Pasitikėta Rusijos įstatyminiu paveldu. Policijos tarnautojų komplektavimas pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo prastai reglamentuotas. Savarankiškai besikuriančioms savivaldos struktūroms buvo pavesta policijos veiklos kontrolė, tačiau dėl valdininkų trūkumo teisėtvarkos struktūros dažniausiai veikė savarankiškai. Policija nepriklausomybės pradžioje buvo kuriama ypač nepalankiu metu, trūkstant finansų, nesant kompetentingų valdininkų. Įstojusius į policiją asmenis buvo stengiamasi parengti tarnybai. Tam 1923 m. Rokiškyje įkurta Žemesnioji policijos mokykla, kurioje tarnybai rengti eiliniai ir vyresnieji policininkai. Vieni pareigūnai į mokyklą buvo siunčiami dar prieš pradedant eiti pareigas, kiti – pradėjus tarnybą. Išklausę 3–6 mėn. trunkančius kursus tarnautojai buvo skiriami eiliniais nuovadų policininkais. Tačiau dėl prasto aprūpinimo ir mažų atlyginimų policininkai po mokyklos baigimo pareigas vidutiniškai eidavo tik trejus metus. Esant didelei tarnautojų kaitai, policininkus rengusi mokykla 1926 m. buvo uždaryta. Dėl įstatyminės bazės neišvystymo nepriklausomybės laikotarpiu policijos tarnautojų karjera priklausė ne tik nuo gebėjimo tinkamai atlikti pareigas, bet ir santykių su viršininkais bei visos policijos sistemos padėties. Eiliniai policininkai tarnybos metu gana dažnai nusižengdavo taisyklėms. Už pažeidimus jiems buvo skiriamos drausminės nuobaudos (nuo vienos iki keturiolikos parų). Dažnai prasižengiantys pareigūnai buvo šalinami iš tarnybos ar perkeliami į kitą tarnybos vietą. Trumpai eidami pareigas policininkai nespėdavo pasiekti aukštesnio laipsnio. Policijos struktūroje kiekvienais metais vyko tarnautojų atestacija. Jos metu pareigūnai galėjo būti skiriami į auštesnes pareigas, paliekami tose pačiose arba šalinami iš tarnybos. Dėl neišvystytos atrankos sistemos policijoje vyko didelė tarnautojų kaita, todėl Kauno aps. policijos pareigūnų karjera nepriklausomybės laikotarpiu buvo labai komplikuota. Straipsnis parengtas remiantis 2014 m. gegužės 7 d. VDU tarpuniversitetinėje studentų istorikų konferencijoje ,,Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai“ skaitytu pranešimu ,,Angelo sargo asmuo Kauno viešojoje policijoje (1919– 1940 m.): prozopografinis tyrimas“.
The present article analyses police service at Kaunas County in 1918–1933. In 1918, when Lithuania regained its independence, law enforcement structures were organized in addition to other most important state institutions. Until mid-1920s, public order was ensured by militia because of an unstable situation in the country. On January 1, 1924, militia was reformed to police and subdivided into public, border, railway, and criminal police. Public police became the most important structure in ensuring order. There was no rush in making laws at the beginning of the Lithuanian independence as the Russian law heritage was trusted. Police officers’ recruitment was very scarcely regulated during the first years of independence. The governance structures, which were independently established, were appointed to control police activities; however, law enforcement structures were mainly operating independently because of lack of officials. At the beginning of independence, police was established during a very unfavourable time when there were no competent officials and there was a lack of finances and people suitable to hold office. An attempt was made to prepare a person for the position when s/he entered the police. For this reason, The Lower Police School was established in 1923 in Rokiškis, where policemen and senior policemen were trained. Some officers entered the school before starting their service, while others after they started their service. After three–six months training, the officers were appointed as policemen at a police station. However, policemen stayed at their position only for three years on average because of poor supply and low salaries. As the changing of officers was high, the school which trained policemen was closed in 1926. Due to the fact that the law base was undeveloped, the career of police officers depended not only on their skills but also on their relationship with their heads and the situation in the whole police system during the independence period. Ordinary policemen often broke the rules during their service time. For violations, penalties were imposed, i.e. arrest from one to fourteen days. The officers who were often at fault did not perform their service for a long time and were dismissed or transferred to another place. As policemen performed their service for a short time, they could not reach a higher rank. Every year attestation of the officers took place in the police structure. During attestation, officers could attain a higher rank, stay in the same position, or be dismissed. The changing of officers was high because of an undeveloped selection system in the police; therefore, the career of policemen at Kaunas County was very complicated during the independence period.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/424
https://hdl.handle.net/20.500.12259/424
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2015, nr. 15

Files in This Item:
ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_219-236.pdf756.63 kBAdobe PDFView/Open

Laisvai prieinamas internete

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

155
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.