Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36903
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Junevičius, Algis;Keršytė, Jurgita
Title: Europos karališkųjų kurortų kokybės kriterijų ypatumai: Birštono kurorto pavyzdys
Other Title: The particularities of royal spas’ quality criteria: case of Birštonas resort
Особенности критериев качества европейских королевских курортов: на примере курорта Бирштонас
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2007, nr. 41, p. 69-82
Date: 2007
Keywords: Rekreacija;Kurortas;Kurortinis turizmas;Turizmo ištekliai;Kurorto infrastruktūra;Kurorto kokybės vertinimo kriterijai;Recreation;Resort; Resort tourism;Tourism resources;The infrastructure of the resort;The criteria of the resort quality;Рекреация;Курорт;Курортный туризм;Туристские ресурсы;Инфраструктура курорта;Критерии качества курорта
Abstract: Straipsnyje analizuojamas ryšys tarp rekreacijos, turizmo bei poilsio, sudarytas kurortinės vietovės struktūros modelis, pagal kurį išskirtos dvi pagrindinės Europos karališkųjų kurortų kokybės kriterijų grupės. Pagal šiuos kriterijus atlikta Birštono kurorto kokybės analizė bei pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai.
The article presents the analysis of the connection between recreation, tourism and relaxation. In this article there is created the structural model of the resort and according to this model there were separated two criteria groups of the Royal Spas of Europe. Depending on these criteria Lithuanian resort – Birštonas – was analyzed.
В данной статье, на основании проведенного научно-практического анализа, проанализирована связь между рекреацией, туризмом и отдыхом, составлена модель структуры курортной местности, согласно которой выделены две основные группы критериев качества Европейских королевских курортов. На основании этих критериев проведен анализ качества курорта Бирштонас и представлены рекомендации и предложения, помогающие курорту Бирштонас стать одним из членов Европейской группы королевских курортов.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36903
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2007, nr. 41

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on Aug 17, 2019

Download(s)

4
checked on Aug 17, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.