Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36582
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Tamošauskaitė, Marija,
Title: Ar tėvų valdžios apribojimo instituto taikymas nepažeidžia vaiko teisės į šeimos ryšius?
Other Title: Or limitation of parental authority does not prejudice the rights of the child to family ties?
Extent: 47 p.
Date: 7-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Tėvų valdžia;Vaiko teisės;Šeimos ryšiai;Parental authority;Family life;Children rights
Abstract: Tinkamas tėvų valdžios įgyvendinimas savo vaikui reiškia, tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų vaikui garantuojamų teisių gyventi su tėvais, būti jų auklėjamam bei aprūpinamam, turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi užtikrinimą. Tėvams negalint atlikti pareigos, įgyvendinti vaiko teisių, šią pareigą prisiima valstybė. Darbe nagrinėjama valdžios institucijų intervencija į šeimos santykius, kai nustatoma, kad minėtos tėvų pareigos netinkamai vykdomos arba visai nėra vykdomos, o vaiko teisėms kilusi grėsmė negali būti pašalinta be kompetentingų valstybės institucijų įsikišimo. Tokiais atvejais būtina nubrėžti aiškią ribą, kada valstybės įsikišimas į šeimos gyvenimą yra būtinas ir pateisinamas. Vienas iš pagrindinių vaiko interesų augti saugioje, stabilioje, vaiko interesus atitinkančioje aplinkoje, todėl tėvų teisė auginti savo vaiką, ne visada pripažįstama geriausiai atitinkančia vaiko interesus. Valstybės institucijų sankcijų tėvams taikymas, atskiriant vaiką nuo tėvų, yra pasekmė pačių tėvų elgesio ir pareigų savo vaikams nevykdymo. Tėvų valdžios apribojimo institutas turi būti taikomas tik išimtiniais atvejais, tačiau vaiko interesų viršenybės principo taikymas užtikrina vaiko apsaugą nuo galimos žalos jo gyvybei, sveikatai ar vystymuisi ir, tai yra svarbiau už tėvų teisę gyventi su savo vaiku. Tėvų valdžios instituto taikymo tikslas – apsaugoti vaiko teises į sveikatą, gyvybę ir raidą, o tai yra valstybės pareiga, įgyvendinama numatytu teisiniu reglamentavimu. Tačiau vaikui turi būti išsaugoma teisė palaikyti ryšius ir reguliariai bendrauti su abiem tėvais, kuri saugoma EŽTK 8 straipsnyje.
Appropriate implementation of parental authority that parents have toward their child means the assurance of children‘s rights to live with their parents, to be cared and nurtured by them, to live under living conditions necessary for their physical, intellectual, spiritual, moral and social development that are guaranteed by both national and international law acts. In case parents are unable to do their duty and to implement children‘s rights, this duty is assumed by the state. The present paper analyses family intervention of public authorities, when the above duties are not fulfilled or they are fulfilled inappropriately and a threat to children‘s rights cannot be eliminated without the intervention of the competent public authorities. Therefore, it is a must to determine when the state‘s intervention to family life is obligatory and justifiable. One of the main interests of children is to grow in safe and stable environment, but parents’ right to raise their child is not always considered meeting the interests of a child best. Sanctions applied by public authorities against parents when a child is separated from them are a result of parents not doing their duties. The institute of parental authority restriction should only be applied in exceptional cases. However, the application of the principle of the best interests of a child protects children from possible harm to their life, health and development, which is more important than the parents’ right to live with their children. The goal of applying the institute of parental authority is to protect children‘s rights to health, life and development, which is the obligation of state implemented by law regulations. Nevertheless, children must have a right, which is protected by Article 8 of the ECHR, to maintain relationships and communicate with both parents regularly, except for the cases when it conflicts with the interests of a child.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36582
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
marija_tamosauskaite_md513.07 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

44
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.