Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36522
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Socialinis darbas / Social work
Author(s): Jonynienė, Kamilė
Title: Darbuotojų motyvacinės skatinimo sistemos socialinės globos namuose: vadovų perspektyva
Other Title: Employee motivational incentive systems at social care homes: prospects for managers
Extent: 97 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Skatinimo sistema;Socialinė globa;Kompetencijos;Social care;Motivation system;Competencies
Abstract: Lietuvoje vienas iš vykstančių pagrindinių pokyčių – gyventojų senėjimas. Demografinis senėjimas, vykstantis dėl ilgesnės gyvenimo trukmės ir mažėjančio gimstamumo, sukelia gilius gyventojų struktūros pokyčius (Regioninės strategijos ir demografinis senėjimo vadovas, 2006). Senyvo amžiaus asmenų daugėja ir jie tampa vis svarbesni ekonomikai, žmonių bendruomenėms, auga jų poreikiai ir lūkesčiai. Daugėjant senyvo amžiaus žmonių, senstant visuomenei, didėja globos darbuotojų, socialinės globos įstaigų, socialinių paslaugų poreikis. Lietuvoje mažėja darbuotojų, organizacijos susiduria su problemomis ieškodamos darbuotojų, nes klientų skaičius didėja, o darbuotojų, norinčių ir galinčių dirbti, ne. Socialinių paslaugų sritis nėra itin patraukli privačiam verslui, o skiriamos valstybės biudžeto lėšos ribotos, darbuotojų atlyginimai maži, „todėl vis aktualesnis tampa organizacijų veiklos efektyvumo didinimas panaudojant vidinius išteklius: organizacinių struktūrų tobulinimą, efektyvų vadovavimą, pasitelkiant vadovo lyderystės gebėjimų ugdymą. Tobulinant vadovų veiklą, ugdant jų lyderystės gebėjimus, slypi dar daug nepanaudotų išteklių. Vadovo funkcijų tobulinimas, jas derinant su veiklos pobūdžiu ir kitais organizacijos ypatumais, galima pasiekti didesnio socialines paslaugas teikiančios organizacijos veiklos veiksmingumo“ (Pileckienė ir Žadeikaitė, 2009, 44 p.). Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip socialinės globos namų vadovai konstruoja darbuotojų skatinimo sistemas ir jas lemiančius veiksnius. Tyrimo uždaviniai: aprašyti darbuotojų skatinimo sampratą globos namų vadovų požiūriu; aprašyti, kaip vadovai konstruoja vadovavimo kompetencijas, nulemiančias efektyvų darbuotojų skatinimo sistemų panaudojimą; atskleisti, kaip vadovai konstruoja organizacijos kultūros elementus, nulemiančius skatinimo sistemos efektyvų veikimą. Tyrimo tikslams pasiekti buvo įgyvendintas kokybinis tyrimas. Atlikti penki pusiau struktūruoti interviu su socialinės globos namų vadovais. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nors Lietuvoje dauguma darbuotojų, ko gero, dažniau rinktųsi finansines įvertinimo už darbą skatinimo priemones, atliktas tyrimas parodė, jog ne ką mažiau svarbios yra ir moralinės priemonės. Todėl turi būti ieškoma efektyviausių skatinimo priemonių ir palankiausio būdo motyvuoti personalą – pokalbiai su darbuotojais, pastangos palaikyti dalykišką ir jaukią darbo aplinkos atmosferą. Tyrimo pabaigoje pateikiama rekomendacijų socialinės globos namų vadovams, socialinės politikos formuotojams ir įgyvendintojams bei kitiems tyrėjams.
In Lithuania, one of the main changes taking place is the aging of the population. Demographic aging, due to longer life expectancy and decreasing birth rates, causes deep changes in the population structure. Elderly people are growing and they are becoming more and more important for the economy, people's communities, their needs and their expectations are growing. With the increasing number of elderly people, the aging of the population increases the need for care workers, social care institutions and social services. Social care is a set of social services that provide a person with a comprehensive range of care-requiring care. Social services are services that provide assistance to a person and family who, due to age, disability, social problems, are partially or completely absent or who have lost the ability or ability to take care of themselves, their family and their social life on their own. The number of employees in Lithuania is decreasing, organizations are struggling with the problem of looking for employees, as the number of clients increases and employees do not want and can not work. The social services sector is not particularly attractive for private business, while the budget allocated to the state budget is limited, the salaries of the employees are low, therefore increasing the efficiency of the organizations through the use of internal resources is becoming more and more relevant: improvement of organizational structures, effective leadership through the development of leadership skills. Upgrading leadership activities to develop their leadership abilities is still a lot of unused resources. Improving the managerial functionality, combined with the nature of the activity and other organizational features, can be achieved through the effectiveness of the organization providing a wider range of social services. The purpose of the research is to reveal how managers of social care homes construct workers' motivational incentive systems and their determinants. Research tasks: describe the concept of employee incentive from the point of view of the managers of the care home; describe how executives construct leadership competences that result in efficient use of employee incentive schemes; disclosure as managers describes organizational culture elements that determine the effectiveness of the motivational incentive system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36522
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
kamile_jonyniene_md.pdf1.81 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

102
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

16
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.