Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36520
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Vitunskas, Tautvydas
Title: Ar juridinio asmens dalykinės reputacijos apsauga yra prioritetinė žodžio laisvės apsaugos atžvilgiu?
Other Title: Does business reputation for legal entities should be priority instead of free-speech protection?
Extent: 53 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Juridinio asmens reputacija;Žodžio laisvė;Apsauga;Legal person's reputation;Instead of free-speech;Priority
Abstract: Magistro baigiamajame darbe analizuojama, ar juridinio asmens dalykinės reputacijos apsauga yra prioritetinė žodžio laisvės atžvilgiu? Mokslinių bei teisinių šaltinių analizė leidžia teigti, kad sąvoka ,,juridinio asmens dalykinė reputacija“ vienos ir vieningos definicijos neturi. Tokia situacija sąlygoja neaiškumą ir nesklandumus, todėl ji keistina. Atlikus šaltinių analizę, teigtina, kad sąvoka ,,juridinio asmens dalykinė reputacija“ gali būti apibrėžiama kaip ,,tarp juridinio asmens veikla suinteresuotų asmenų per to asmens veiklos laiką susiformavęs ir nusistovėjęs juridinio asmens (jo bruožų, veiklos, rezultatų ir kt.) vidinis bei išorinis vertinimas, nusakantis ir tikėtiną to asmens elgesį ateityje. Tai nematerialus juridinio asmens turtas, nuo žeminančių, tikrovės neatitinkančių žinių, skleidžiamų ir pažeidžiančių tiek juridinio asmens santykį su vidumi (orumą), tiek santykį su išore (gerą vardą), ginamas pagal juridinio asmens pasirinkimą, neteismine ar (ir) teismine tvarka“. Pateiktoji definicija atskleidžia ne tik juridinio asmens dalykinės reputacijos svarbą, bet ir jos santykį su žodžio laisve. Šaltinių analizė leidžia teigti, kad nepaisant to, jog žodžio laisvė yra vienas esminių demokratinės visuomenės pagrindų ir viena svarbiausių jos pažangos bei kiekvieno individo tobulėjimo sąlygų, jei asmuo, įgyvendindamas minėtą teisę, pažeidžia juridinio asmens dalykinę reputaciją jam gali būti taikoma teisinė atsakomybė. Taip pat paminėtina, kad atlikta mokslinių bei teisinių šaltinių analizė rodo, jog Lietuvoje labai trūksta konkrečių juridinio asmens dalykinės reputacijos pažeidimo vertinimo kriterijų, nėra vieningos juridinio asmens dalykinės reputacijos apsaugos sistemos, neišspręsta daug kitų juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynimo klausimų, mokslinė medžiaga, ir teismų praktika šioje srityje gana prieštaringos. Kalbant apie žodžio laisvės užtikrinimą, akcentuotina, kad ir šioje srityje tikslinga įstatymų ir teisės aktų nuostatas suvienodinti, įstatymus papildyti, detaliai nustatant, kaip pažeista juridinio asmens dalykinė reputacija atvejais, kada buvo paskleistos tikrovės neatitinkančios žinios, turėtų būti atkuriama. Mokslinių šaltinių, Lietuvos Respublikos teisinės bazės, teismų praktikos analizė bei magistro baigiamajame darbe suformuluotos išvados leidžia teigti, kad abiejų analizuojamųjų sričių teisinis reglamentavimas turėtų būti detalesnis, labiau diferencijuotas, nes šiuo metu galiojantys įstatymai prieštarauja kitiems teisės aktams, o tai suteikia galimybę skirtingai interpretuoti juose įtvirtintas nuostatas.
The author in this work analyses, whether the juridical person professional reputation protection is priory than word freedom? The relevance of master‘s thesis is that lot of legal challenges rise from the process of development in modern technology and communication tools, also more and more dissemination of information which relevant and other circumstances is. One of them – confrontation between juridical person professional reputation and person’s right to word freedom. Thought indisputable that person‘s right to express this minds and beliefs are one of most important principle of democratic society, this freedom is not all inclusive and absolute. Juridical person professional reputation is important factor causing not only current, but also the next this activity. However, competitive relationship is sharpening between two different juridical person and in purpose to take up better position on the market, fighting due to clients, and other. By the mass media in purpose to attract the bigger circle of consumer exist the case then juridical person professional reputation is infringed and person can defend. But by analysing the provisions of The Republic of Lithuania laws which is regulating the defence of juridical person professional reputation, the conclusion is drawn that non-on The Republic of Lithuania Constitution, non-on the Civil Code of the Republic of Lithuania, non-on other laws and other legislations, still is not the united definition of juridical person reputation. Not specified which is the value of juridical person. It is not clear that the juridical person professional reputation is this property or it is not material value. The provisions of the law also not regulate that it is relations with the outside or inside the juridical person, that made the influence for juridical person option to defence infringed professional reputation On that point, it can be said that on the Republic of Lithuania laws is missing the concrete criteria of infringement of juridical person professional reputation. Also, there is no security system of juridical person professional reputation and a lot of not answered questions about damage compensation for juridical person which professional reputation is infringed. By the way scientific literature and courts decisions in this thesis is contradictory, so the results of explorations of this question is needed. The aim is by analysing juridical person professional reputation defence and word freedom like law aspects give the recommendations for now situation improvement. In order to implement the aim, are formulated problems: by accomplish analysis scientific literature and law provisions, give the definition of juridical person professional reputation; to analyse the main feature of word freedom as person right; to discuss the problematic on defence in juridical person professional reputation and word freedom; to give recommendations of improvement on juridical person professional reputation defence and the assurance of word freedom. After the scientific literature and the Supreme court of Lithuania decision and other source analyses, it turned out that on this point is rare in the case of the Republic of Lithuania lack of provisions of law; not clear and concrete definition of juridical person professional reputation, not implemented security mechanism of juridical person professional reputation; it is conflicting between decisions of courts and other. Scientific sources and courts decisions analyse allows to state that there is not united definition of juridical person professional reputation. This situation causes not clearness and malfunctioning, so changes is needed. After the analyse of legal sources, turns out the definition of juridical person professional reputation „between juridical person action in interested persons through the activity time of that person formed and well-established juridical person (this trait, activities, results and other) inside and outside evaluation describing and probable person behaviour in future. It is non-material juridical person property, from humiliating ones inconsistent with reality, released and violating juridical person relation with inside (dignity), relation with outside (good name), defended the order by juridical person chose extrajudicial or (and) judicial “. Submitted by importance of definition reveals not only juridical person personal reputation, but and relation with word freedom. The analyse of source also let to say that no matter that word freedom is one of the main basis of democratic society and one of the most important it progress and every person condition of improvement. The legal liability can be applicable if person by the implemented this law violate juridical person professional reputation. In the thesis clarified that after examining the problematic aspects of assurance of word freedom and the defence of juridical person professional reputation, it is meaning that main lack of the Republic of Lithuania law and other laws which regulates defence of juridical person professional reputation, word reputation guarantee to be considered the Republic of Lithuania laws not enough comprehensive and concrete. In this work analyse is done and it is let to say that, the Civil Code of the Republic of Lithuania and mass media law of the Republic of Lithuania and other laws misses more detail information mostly the all questions of compensation of violation damage (material or non-material) in this case. The revision of assurance of word freedom also needed. Consequently, on purpose to improve the defence of juridical person in Lithuania, the initiative on legal base which regulates juridical person personal reputation protection and defence, refill and make concrete is needed. The opinion of author of the work most suitable is to made detailed methodology which include not only common features of damage, but also criteria of determination. It also must include detail explanation on accurate criteria of distribution of damage also on evaluation of other material and non-material damage for juridical person which professional reputation was violated. In purpose to better the right to word freedom assurance in Lithuania also revision of laws which analyses this scope, is needed, to unify provisions to avoid ambiguity and not clearness. Also needed to refill and to concrete laws which need to restore damaged right by in detail fixing in that way and by what means in cases then juridical person professional reputation which is violated, when was spread out not true information.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36520
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
tautvydas_vitunskas_md.pdf959.68 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

52
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.