Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36482
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Jakubauskytė, Vaida
Title: Reklamos sprendimų modelis naujos paslaugos įvedimui į rinką
Other Title: A model of advertising solution for the new service on the market
Extent: 100 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Reklama;Naujas produktas;Reklamos modelis;Reklamos sprendimai;Advertising;New product;Model of advertising;Advertising solutions
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – suformuoti reklamos sprendimų modelį, naujos paslaugos įvedimui į rinką. Pagrindinių darbo dalių turinys: Teorinėje darbo dalyje analizuojama reklamos samprata, sprendimai, jų veiksmingumą sąlygojančios dimensijos, kaip šiuos sprendimus ir dimensijas pritaikyti naujo produkto įvedimui į rinką. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami kokybinio ekspertinio interviu bei kiekybinio anketinės apklausos tyrimų rezultatai. Analitinės dalies rezultatas – reklamos sprendimų naujos paslaugos įvedimui į rinką teorinio modelio pritaikymas praktiniame kontekste. Atmetus praktikoje nenaudojamus reklamos sprendimus liko 5 modelio dimensijos: tikslinė auditorija, reklamos tikslai, reklamos biudžetas, komunikacijos planas ir žinutės, turinio ir sklaidos priemonių kombinacijų testavimas. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti sprendimai teoriškai pagrįsto ir praktiškai patikrinto modelio dimensijoms. Nustatyta reklamos tikslinė auditorija, suskirstyta segmentais; iškelti SMART principus atitinkantys reklamos tikslai bei rezultatams matuoti skirti KPI; nustatyta reklamos biudžeto strategija; sudarytas komunikacijos planas: reklamos žinutės, turinys ir sklaidos priemonės; nustatytas numatytų kombinacijų testavimo grafikas bei priemonės.
The purpose of the Master's final paper – to form a model of advertising solutions introducing a new service to the market. Content of the main parts of the paper: The theoretical part of the paper analyzes the concept of advertising, solutions, dimensions of their effectiveness, how to apply these solutions and dimensions to the introduction of a new product on the market. The analytical part of the final paper presents and analyzes the results of a qualitative expert interview and a quantitative questionnaire survey. The result of the analytical part is the adaptation of a theoretical model of advertising solutions in a practical context. Removing non-practicing advertising solutions four dimensions of the model remained. It is target audience, advertising goals, advertising budget, communication plan and testing combinations of advertising messages, content and media. The design part of the final paper formulates solutions for model dimensions which are theoretically substantiated and practically tested. Established target audience for advertising solutions. It is divided into segments. The goals of the advertising are identify, it comply with SMART principles. KPI set. Established advertising budget strategy. A communication plan is made up of an advertisement message, content and media. Fixed timetable and tools for testing expected message, content and media combinations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36482
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
vaida_jakubauskyte_md.pdf2.88 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

110
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

74
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.