Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36468
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Senavaitytė, Greta
Title: ES saugumo aplinkos pokyčiai iki ES visuotinės užsienio ir saugumo politikos strategijos įsigaliojimo ir jų reikšmė BSGP vystymui
Other Title: Changes in the security environment before the adoption of EU global strategy on foreign and security policy and their significance to the development of CSDP
Extent: 60 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Europos Sąjunga;Saugumas;BSGP;European Union;Security;CSDP
Abstract: Saugumas ir gynyba yra viena iš prioritetinių ES sričių, kurios tobulinimui neabejotinai skiriamas didžiulis dėmesys. Pastaraisiais metais Europos sostinėse vykę teroro išpuoliai, Krymo aneksija, konfliktai Ukrainoje ir Šiaurės Afrikoje įrodo, kad įgyvendinant bendrąją Europos Sąjungos saugumo ir gynybos politiką susiduriama su dideliais iššūkiais. Tiek tarptautinėje sistemoje, tiek ES viduje vykę poslinkiai tapo nemenku iššūkiu ne tik ES institucijoms, tačiau ir valstybėms narėms. Matoma, jog ES saugumui kylančios grėsmės tapo vis sunkiau sukontroliuojamos, o sritys, iš kurių jos kyla – vis labiau nenuspėjamos. Dėl šios priežasties ES buvo reikalingas naujas, bendras požiūris į saugumo aplinkos grėsmes ir būdus atsparumui nuo jų didinti. 2016 m. birželio 28d. priimta Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija įvardino naujus ES prioritetus saugumui pakitusioje strateginėje aplinkoje užtikrinti bei gaires, kaip BSGP turėtų būti pritaikyta veikti naujoje saugumo aplinkoje. Šios temos svarba atsispindi naujuose BSGP politikos sprendimuose politikos efektyvumui didinti. Šios temos tyrimo objektas – saugumo aplinkos pokyčių įtaka BSGP. Darbo tikslas – nustatyti svarbiausius saugumo aplinkos pokyčius iki ESVS ir įvertinti jų reikšmingumą priimant ES politinius sprendimus dėl BSGP. Tam, kad būtų pasiektas nustatytas darbo tikslas, buvo iškelti šie uždaviniai: pristatyti saugumo sampratos kaitą ir teorinius principus kintant pasaulio tvarkoms; palyginti ES saugumo aplinką 2003-2008 ir 2008-2015 metų laikotarpiais; identifikuoti svarbiausius ES saugumo aplinkos pokyčius prieš ESVS; išanalizuoti BSGP raidą tiriamuoju laikotarpiu; įvardinti svarbiausius politinius BSGP sprendimus priimtus po ESVS. Išvadose teigiama, jog 2003-2008 m. dėl sparčiai pasikeitusios ES saugumo aplinkos iškilo naujos saugumo grėsmės, o prieš tai buvusios taip pat pakito. 2008-2015 m. laikotarpiu sustiprėjo technologinė plėtra, o jos rezultatai imti naudoti ne tik elektroniniame sektoriuje. Pagrindiniai ES saugumo aplinkos pokyčiai, įvykę tiriamuoju laikotarpiu yra tokie: išaugo saugumo grėsmių skaičius, pakito jų tipai bei kilmė. 2003 metais priimta ESS tapo pasenusi, nebegalinti apibrėžti gairių regiono saugumui pasiekti, o pati BSGP tapo neefektyvi tarptautinėje arenoje. Tiriamuoju laikotarpiu BSGP pakito, atsirado naujų institucijų, pareigybių, tačiau ji vis tiek nebuvo pritaikyta sėkmingai veikti dabartinėje saugumo aplinkoje. Naujai priimta ESVS ne tik nubrėže naujus ES prioritetus užsienio ir saugumo politikos kontekste, tačiau ir įgalino keistis pačią BSGP. Priimti sprendimai leis ES užsitikrinti saugumo garanto vaidmenį bei didinti savo ir valstybių narių pajėgumus stabilumui regione užtikrinti.
Security and defence is one of the top priorities of the EU. This sphere certainly gets most attention and is periodically improved. During the last several yers EU faced a lot of security threats: terrorist attacks in the European capitals, the annexation of Crimea, conflicts in Ukraine and North Africa. All of this shows that EU faces a lot of challenges while implementing common security and defence policy. Shifts in both the international system and within the EU became significant challenge for the EU institutions and member states. It is clear that current EU security threats are harder to control and areas from which they occur became more and more unpredictable. Due to these reasons EU was in a need of new mutual approach to security threats and ways for the resistance. European global strategy on foreign and security policy, that was adopted on 28th June 2016, shaped new EU priorities and guidelines on how to ensure EU security and CSDP implementation in new strategic environment. The significance of this topic is seen in the latest CSDP decisions in order to increase its effectiveness. The object of this research – impact of security environment to CSDP. The aim of the research – to determine the main changes in EU security environment before the adoption of EUGS and to evaluate their significance in the political decisions of the CSDP field. In order to achieve this object, following tasks were set: to present changes of security concept and theoretical approach during the stages of world order; to compare EU security environment during the periods of 2003-2008 and 2008-2015; to identify the main changes in the security environment before the EUGS, to analyse the development and decisions of CSDP during the analysed period, to identify the most significant decisions in the CSDP field after the adoption of EUGS. It was concluded that during the period of 2003-2008, EU security environment has changed so new security threats occured and the old ones have changed as well. 2008-2015 period marked the significance of technological development and its‘ results were used not only in the electronical sector. Main EU security environment changes were these: increased number and changed nature of security threats; 2003 ESS became outdated and were not able to shape the priorities and means for the assurance of regional stability; CSDP became ineffective in the international system. During the analysed period CSDP has changed, new institutional bodies were established, however it still was not adapted to operate in changing security environment. EUGS not only shaped the priorities of CSDP but also enabled the policy to reform. New decisions that were made since the adoption of EUGS will enable EU to grant its‘ position as security provider. Moreover, new CSDP will enable EU and its‘ member states to improve the capabilities for the assurance of regional stability and security.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36468
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
greta_senavaityte_md.pdf704.5 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

60
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.