Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36456
Type of publication: master thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Vanagienė, Gailė
Supervisor: Kazlauskienė, Gražina
Title: Apsauga nuo mitinio pasaulio grėsmės lietuvių mitologinėse sakmėse ir tikėjimuose apie raganas
Other Title: Protection against the Threat of Mythical World in Lithuanian Mythological Narratives and Beliefs about Witches
Extent: 55 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: Ragana;Lietuvių sakmės;Apsauga;Witch;Lithuanian Mythological Narratives;Protection;Etnologija;Ethnology
Abstract: Darbe pristatoma lietuvių mitologinėse sakmėse ir tikėjimuose vaizduojama ragana ir jos kenkėjiška veikla bei apsisaugojimo nuo šios veiklos galimybės. Iki šiol nebuvo sutelktas didesnis dėmesys įvairią ir visas žmogaus gyvenimo sritis apimančią raganos kenkėjišką veiklą lydinčiam gausiam sakmėse ir tikėjimuose žmonių perduodamų apsisaugojimų būdų ir priemonių skaičiui nagrinėti. Darbo tikslas – ištirti šaltiniuose randamą medžiagą apie sakmiškosios raganos kenkimo ir žmonių apsisaugojimo nuo raganos kenkimo būdus. Darbe keliami uždaviniai: suklasifikuoti sakmėse ir tikėjimuose nurodomus apsisaugojimo nuo raganų kenkimo būdus ir priemones; išskirti galimas universalias apsaugos nuo raganos kenkimo priemones; įvertinti raganos kenkimo intensyvumą kalendorinių ir šeimos švenčių metu bei ištirti būdingų apsisaugojimo būdų variavimą; išanalizuoti galimus atitaisyti; išskirti apsaugai nuo raganavimo naudotus objektus, aptarti jų prigimtį; ištirti raganos demaskavimo ir baudimo motyvus. Tyrime pasitelkiami analitinis aprašomasis, lyginamasis ir interpretacinis metodai. Raganos kenkimo laukas labai platus, apsisaugojimo būdai persipina tarpusavyje. Pagal apsisaugojimo nuo raganų kenkimo funkciją išskirti prevenciniai, kenkimo atitaisymo ir raganai nugalėti skirt apsauginių būdų tipai. Prevenciniai naudojami apsauga rūpinantis iš anksto, pritaikant pagal skirtingus raganos aktyvumo laikotarpius: universalius – kasdienėse situacijose, specialius – kalendorinių ir šeimos švenčių metu. Kiti praverčia siekiant atitaisyti jau spėjusios pakenkti raganos veiklos pasekmes: žmonėms, gyvuliams ir augalams. Būdai raganoms nugalėti smulkiau skiriami tiriant tarpusavyje glaudžiai susijusias demaskavimo ir baudimo situacijas.
The representation of the witch in Lithuanian mythological folk narratives and beliefs and her malicious activities as well as ways of protection against these malicious activities are introduced in the present thesis. No focus was laid on numerous diverse malicious activities of the witch which encompass various fields of human life and the considerable number of ways and measures to protect against them in folk narratives and beliefs as passed on by people so far. The aim of the thesis: to analyse the material found in written sources about the wrecking of the folk witch and the human protection measures against witch wrecking ways. The objectives of the thesis: to classify the ways and measures of witch wrecking found in folk narratives and beliefs; to distinguish between the potential universal protection measures against witch wrecking; to assess the intensity of witch wrecking during calendar and family feasts and to analyse the degree of variation of typical protection measures; to analyse the potential witch wrecking cases which can be corrected; to highlight objects used for protection against the witch and to discuss their nature; to analyse the reasons for witch denunciation and punishment. The descriptive, the comparative and the interpretative methods were employed in the study. The field of witch wrecking is very wide, and the protection measures are interconnected. The preventive, the corrective and the witch overcoming protection types chosen by people can be distinguished on the basis of the witch wrecking function. The preventive ways are used only where the protection is arranged in advance, by adopting it according to various periods of activity of the witch, namely universal, (in daily situations) and special (during calendar and family feasts). Others are useful in order to remedy the consequences on people, animals and plants which resulted from the activities of the witch. The ways to overcome the witch are subdivided in greater detail in analysing closely related witch denunciation and punishment situations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36456
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
gaile_vanagiene_md.pdf603.15 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

176
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.