Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36441
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jurkevičiūtė, Dovilė
Supervisor: Snieškienė, Dalija
Title: Socialinių darbuotojų darbo sąlygos perkėlus vaikų globos namus į butus: „sumetė mus į eksperimentą“
Other Title: Work conditions of social workers after distribution of children care homes to community apartments: „They dropped us to experiment“
Extent: 84 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialinis darbas;Vaiko globa;Darbo sąlygos;Deinstitucionalizacija;Social work;Children care;Work conditions;Deinstitucionalisation
Abstract: Nors vaikų globos namų reformos procesai jau vyksta arba yra įvykdyti, deinstitucionalizacijos reiškinys Lietuvoje dar naujas. Šiuo metu Lietuvoje vyksta arba jau įvykdytos vaikų globos namų pertvarkos, kurių metu įsitvirtina naujos paslaugos tėvų netekusiems vaikams. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 metų pabaigoje vaikų globos namuose augo 3052 vaikai, ir veikė 56 savivaldybių globos namai Lietuvoje. Tyrimo klausimas: kokios socialinių darbuotojų psichosocialinės sąlygos išskirsčius vaikų globos namus į butus? Tyrimo objektas - socialinių darbuotojų psichosocialinės sąlygos dirbant butuose po vaikų globos namų pertvarkos. Tyrimo tikslas - atskleisti socialinių darbuotojų psichosocialines sąlygas dirbant vaikų globos namų bendruomeniniuose butuose. Teorinėje dalyje buvo analizuojamos dvi temos: vaiko globos sistemos deinstitucionalizacija Lietuvoje ir socialinio darbuotojo darbo sąlygos. Abi jos reikalingos ir padeda atsakyti į tyrime iškeltą klausimą apie socialinių darbuotojų darbo sąlygas. Rašant tyrimo analizę remtasi grindžiamosios teorijos perspektyva. Tyrimo duomenys rinkti naudojant pusiau struktūruotą interviu. Tyrime dalyvavo šeši įstaigos darbuotojai, dirbę ne trumpiau kaip 8 mėnesius įstaigoje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad įstaigoje jaučiama nuo stacionarios įstaigos veikimo likę gana griežti tvarkos reikalavimai, taip pat didelė atsakomybė už vaikus ir sprendimų priėmimo laisvė sprendžiant darbe iškilusias problemas, tačiau jaučiamas aiškių instrukcijų ir sistemos trūkumas sudėtingose situacijose. Tarpasmeniniai santykiai, bendradarbiavimas vaikų globos bendruomeniniuose butuose geriausiai vyksta tarp kartu viename bute dirbančių kolegų, nes juos sieja tie patys vaikai, tos pačios taisyklės ir kylančios problemos, taip pat jaučiamas didelis vyr. socialinio darbuotojo palaikymas. Tačiau jaučiami komplikuoti ir neišklausantys santykiai su administracija. Taip pat socialiniai darbuotojai jautėsi nepažįstami su kitų butų darbuotojais. Darbo ir asmeninio gyvenimo santykį įstaigos socialiniai darbuotojai įvertino kaip suderinamus, tačiau darbo įtrauktis ir dažni skambučiai ne visada leidžia atsipalaiduoti ne darbo metu.
Even the process of children care reform has started or already happened long time ago, the phenomenon of deinstitutionalization is new in Lithuania. At this moment there are some reforms that happened in children care homes, and new services appeared to children who lost care of biological parents. According to Lithuanian department of Statistics 3052 children lived in 56 municipalities at the end of 2016 year. The question of research: What conditions of work are for workers who are working in children care houses after deconcentration of the institution X? Object of research: Social workers work conditions, after reform of X children care institution. The aim of research: To reveal social workers psychosocial work conditions while working in communal apartments of the institution X. Two topics was analyzed in theoretical parts and both of them can help to explain relevant questions about social work conditions in institution X. These topics are: deinstitutionalization processes in Lithuania and conditions of social workers. Research analysis was based on elements Grounding theory. The data was collected by using semi-structured interviews. Six interviews were gathered with social workers who were working in institution not less then 8 months. The results of analysis showed that there are still some details in institution X that was inherited from institutional care. Also, was revealed interpersonal relationships, collaboration, style of leadership. The best collaboration among workers happens in staff of apartment, because they have the same rules, working in same children, have to agree on same rules. Also, big support is felt from manager of social workers, however social workers don’t feel listened by administration of institution. Even though work requires a lot of psychological effort they don’t feel that they are psycho-socially motivated. Usually research participants faced a problem of safety when working alone and there is hard to find help. The long working hours make to feel tired, but workers positively evaluated the opportunity to combine work and personal life.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36441
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
dovile_jurkeviciute_md.pdf1.11 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

306
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

102
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.