Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36432
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Daugėlaitė, Sigita
Supervisor: Varžinskienė, Laura
Title: Tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patirtys
Other Title: The experiences of parents growing children with autism spectrum disorder
Extent: 67 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Tėvai;Patirtys;Autizmas;Parents;Experiences;Autism
Abstract: PSO (Pasaulinės sveikatos organizacijos) 2017 metų duomenimis, pasaulyje autizmo spektro sutrikimą turi 1 iš 160 vaikų (WHO-World Health Organization, 2017). Šis tyrimas moksliniu aspektu apima tėvų patirčių ištyrimą auginant autizmo spektro sutrikimų turintį vaiką, informacijos tikslingą sistematišką pateikimą, taip pat rekomendacijų pagalbos tėvams suteikimo klausimu pateikimą. Tyrimo tikslas - ištirti tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, patirtis. Tikslui pasiekti iškelti trys uždaviniai: 1. Atskleisti autizmo spektro sutrikimo sampratą ir ypatumus. 2. Atskleisti autizmo spektro sutrikimo reikšmę šeimos sistemoje. 3. Ištirti tėvų, auginančių autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką, tėvystės patirtis ir pagalbos tėvams poreikį. Darbe taikyti du tyrimo metodai: mokslinių šaltinių analizė ir kokybinis tyrimas, interviu. Tyrime dalyvavo septyni asmenys, kurių amžius nuo 30 iki 40 metų, tyrimo dalyvių vaikų amžius – nuo 7 iki 10 metų. Atlikus tyrimo rezultatų analizę nustatyta, kad tėvai patiria psichologinių ir emocinių išgyvenimų, kurie susiję su tėvų reakcijomis į įvairias situacijas, kai vaikai naudoja tam tikras fizines savybes (pvz., smurtą, žalojimąsi ar fizinę prievartą), siekdami sumažinti emocinę įtampą. Tėvai patiria stresą, įtampą, tačiau savo patirtimis dalijasi su kitais tėvais, taip siekdami pagerinti savo psichologinę jauseną, tėvams trūksta socialinės pagalbos, o darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos kai kuriais atvejais nepakanka, kad padėtų jiems auginti vaiką, turintį autizmo spektro sutrikimą. Nurodomos konkrečios pagalbos formos - psichologinė ir pagalba integruojant vaiką į visuomenę. Analizės metu nustatyta, kad artimųjų pagalba ir teigiama reakcija į ligą yra labai svarbi. Daugelis jautė artimųjų palaikymą ir teigia, kad tai teigiamai veikė visos šeimos ir vaiko emocinę būseną bei ligos eigą, tačiau taip pat nurodoma, kad kai kurie artimieji ignoruoja diagnozę, reagavo priešiškai ir netgi kaltino tėvus. Tėvai, auginantys autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, susiduria su neigiama socialine patirtimi. Visuomenė kai kuriais atvejais neigiamai vertina autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, ir nurodoma, kad visuomenei trūksta žinių apie autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, jų elgesį.
According to the data of WHO (World Health Organization) in the year 2017, 1 out of 160 children has autism spectrum disorder in the world (WHO-World Health Organization, 2017). This study, from a scientific point of view, involves examining parental experiences in growing the child which has autism spectrum disorders, providing purposeful systematic presentation of information, as well as providing recommendations to help parents with the subject of this question. The purpose of the study is to examine the experiences of parents growing the child with autism spectrum disorder. Three tasks have been set to achieve the goal: 1. To reveal the concept and peculiarities of the autism spectrum disorder. 2. To reveal the significance of the autism spectrum disorder in the family circle. 3. To examine the experiences of parents growing the child with autism spectrum disorder and the need for assistance for parents. There were used two study methods, i.e. analysis of scientific sources and qualitative study, interviews. The study involved seven persons, from 30 to 40 years old and the children participants in the study were from 7 to 10 years old. After analyzing the results of the study, it was found that the parents experience psychological and emotional distresses that are related to the reactions of parents to various situations when children use certain physical activities (e.g. violence, injuring themselves or physical abuse) in order to reduce emotional tension. The parents experience stress and tension, but they share their experiences with the other parents, so in order to improve their psychological feelings, but the parents have a lack of social assistance, and the qualifications and competences of the staff are in some cases insufficient to help them to grow a child with autism spectrum disorder. There are indicated specific forms of help, i.e. psychological help and the help of integrating the child into society. During the analysis it was found that the help of the close people and a positive reaction to the disease are very important. Many persons felt close peoples support, and states that it had a positive impact on the entire family and the child's emotional state and the course of the illness, but it is also indicated that some relatives ignore the diagnosis and reacted hostilely and even blamed their parents. The parents who grow children with autism spectrum disorder face negative social experience. Society in some cases has a negative attitude to the children having autism spectrum disorder, and it is indicated that the society lacks knowledge about the children with autism spectrum disorder and their behavior.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36432
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
sigita_daugelaite_md.pdf792.58 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

568
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

176
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.