Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36421
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Socialinis darbas / Social work
Author(s): Siukevičiūtė, Ineta
Title: Poetikos terapijos metodai, taikomi grupiniame socialiniame darbe su moterimis, turinčiomis priklausomybę psichoaktyvioms medžiagoms
Other Title: Application of poetic therapy methods in social work with groups of women addicted to psychoactive substances
Extent: 104 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Poetikos terapijos metodas;Methods of poetic therapy
Abstract: Poetikos terapijos metodai grupiniame socialiniame darbe su moterimis, turinčiomis priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų, Lietuvoje nėra plačiai taikomi, nors užsienio patirtis rodo, kad šie metodai duoda išties puikių rezultatų. Jie padeda nustatyti asmens savijautą esamu momentu, skatina pažinti save ir savo aplinką, padeda išreikšti emocijas ir jausmus bei atgauti pasitikėjimą savimi. Tyrimo tikslas – atskleisti poetikos terapijos metodų taikymą grupiniame socialiniame darbe su moterimis, turinčiomis priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų. Atsižvelgus į tai, kad poetikos terapijos metodų taikymas grupiniame socialiniame darbe su priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų turinčiomis moterimis nėra plačiai nagrinėjama sritis, buvo pasirinktas veiklos tyrimas dalyvaujant. Tyrimo duomenys buvo renkami taikant grupinės diskusijos ir pusiau struktūruoto interviu metodus. Tyrime dalyvavo aštuonios 23–50 m. moterys. Trys tyrimo dalyvės turėjo priklausomybę tik nuo alkoholio, penkios – nuo alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų. Keturioms iš aštuonių tyrimo dalyvių buvo diagnozuoti psichikos sutrikimai – depresija ir šizofrenija. Tyrimas buvo sudarytas iš vienos grupinės diskusijos, kurios metu buvo siekiama atskleisti poetikos terapijos metodų elementų įtaką grupės darnai, tarpasmeniniam mokymuisi ir savojo Aš atskleidimui, taip pat didinti tyrimo dalyvių sąmoningumą primenant ir aptariant grupinių veiklų svarbiausius dalykus. Ruošiantis tyrimui buvo suplanuoti ir vedami penki grupiniai susitikimai, kurių metu buvo taikomi poetikos terapijos metodų elementai. Grupinėse veiklose dalyvavo visos tyrimo dalyvės. Tyrimo metu gauti duomenys atskleidė, kad poetikos terapijos metodų taikymas grupiniame socialiniame darbe su priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų turinčiomis moterimis teigiamai veikė grupės darną, tarpasmeninį mokymąsi ir savojo Aš atskleidimą. Teigiamiems rezultatams įtakos turėjo empatija, atvirumu ir nuoširdumu grįstas santykis, kuris buvo sukurtas grupinių veiklų metu. Didžiausi sunkumai, kilę grupinių veiklų metu, buvo eilėraščių rašymas rimuotai ir kūrybinio įkvėpimo paieškos.
Methods of poetic therapy in social work with groups of women addicted to psychoactive substances are not widely used although worldwide practice shows great results. Poetic therapy methods allow to evaluate personal emotional condition, encourages self knowledge and cognition of environment, supports expression of emotions and feelings and helps to raise self confidence. Aim of research – to reveal application of poetic therapy methods in social work with groups of women addicted to psychoactive substances. Participatory action research was chosen as application of poetic therapy methods in social work with groups of women addicted to psychoactive substances is not widely studied. Focus group and semi structured interview methods were used to collect data. There were eight women participating in the research with age ranging from 23 to 50 years. Three of research participants are addicted just to alcohol, five – to alcohol and other psychoactive substances. Mental disorders – depression and schizophrenia – were diagnosed for four of participants. Research was composed of one focus group interview and observation. Focus group was aimed at discussing how methods of poetic therapy influences group harmony, interpersonal learning, and development of inner Self. Self awareness was targeted too by reminding and discussing most important moments of group sessions. Observation during five group sessions together with analysis of poetry written during those sessions was used to support interview data interpretation. Five group sessions applying poetic therapy methods were planned and implemented before focus group interview. All the research participants participated in all group sessions. Research results: application of poetic therapy methods in social work with groups of women addicted to psychoactive substances have positive influence to harmony in the group, interpersonal learning and development of inner Self. Positive results were conditioned by empathy, open and sincere relationships developed during group sessions. Main challenges were creation of rhyming poetry and searching of creative inspiration.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36421
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ineta_siukeviciute_md.pdf938.75 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

54
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

4
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.