Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36414
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jakubėnaitė, Jurgita
Supervisor: Mažeikienė, Natalija
Title: Kritinės sąmonės ugdymas kuriant neformalias bendruomenes: daugiavaikių šeimų motinų patirtys
Other Title: The education of critical consciousness in the formation of informal communities: experiences of mothers of many children
Extent: 80 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Daugiavaikių;Motinų;Patirtys;Experiences;Mothers;Children;Many
Abstract: Šeima yra nepamainomas institutas, svarbus ne tik asmens raidai, bet ir visuomenės gerovei. Nūdienos demografinių pokyčių kontekste šeimų padėties gerinimas tampa itin svarbiu socialinės politikos objektu. Vis dėlto esama požymių ir tyrimų, nurodančių, kad šeimos kaip vertybės akcentavimas būdingas tik deklaratyviam lygmeniui, o visuomenei išgyvenant kultūrinius, socialinius, vertybinius pokyčius šeimos statusas ima silpnėti. Šios tendencijos dar labiau pablogina daugiavaikių šeimų padėtį, išteklių prieinamumą. Pagalba daugiavaikėms šeimos yra svarbi susiduriant su mažėjančiu gimstamumu, tačiau visuomenei nesvetimas negatyvus daugiavaikių šeimų traktavimas. Šiuo darbu siekiama įvertinti, kaip prie geresnės daugiavaikių šeimų padėties gali prisidėti telkimasis į neformalias bendruomenes. Darbo tikslas - išanalizuoti daugiavaikių motinų telkimosi į bendruomenę poveikį kritinės sąmonės ugdymui ir pokyčiams. Darbo uždaviniai: 1) išanalizuoti daugiavaikių šeimų neformalios bendruomenės sampratą; 2) atskleisti, kaip daugiavaikių motinų orumas stiprinamas ir palaikomas neformaliose bendruomenėse; 3) nustatyti, kaip, veikdamos neformalioje bendruomenėje, daugiavaikės motinos įsigalina ir yra įgalinamos vidiniams ir socialinės aplinkos pokyčiams. Kokybiniame tyrime remtasi socialinio konstruktyvizmo ir kritinės teorijos perspektyvomis. Tyrimo strategija remiasi naratyvų analize. Taikant interviu metodą buvo apklausos 6 vienai neformaliai daugiavaikių mamų bendruomenei priklausančios moterys. Tyrimas atskleidė, kad susitelkimas neformalioje bendruomenėje pozityviai veikia daugiavaikių motinų sąmonėjimo procesą. Tyrimo rezultatai sugretinti su Freire teorinėmis įžvalgomis: naratyvai atskleidė, kad daugiavaikių moterų kritinės sąmonės ugdymas atitinka šio autoriaus aprašomą sąmonėjimo trajektoriją. Pirmiausia buvimas bendruomenėje suteikia galimybę reflektuoti (reflektuojama patirtis, jos pasekmės ir priežastys), o apibendrinusios neigiamas patirtis daugiavaikės motinos pradeda kvestionuoti socialinius konstruktus, jų teisingumą. Per refleksiją ir bendrą veiklą atkuriamas moterų orumas, atsiranda konceptualių išteklių pokyčiams. Trečiajame sąmonėjimo etape, anot Freire, daugiavaikės motinos tampa aktyviomis visuomenės veikėjomis, siekiančiomis pokyčių: siekiama pagerinti savo ir kitų daugiavaikių šeimų padėtį, o galiausiai moterys supranta, kad pačios gali keisti socialinius konstruktus (visuomenės požiūrį į daugiavaikes šeimas).
The family is an indispensable institute important not only to the development of a person, but also to the welfare of society. In the context of today's demographic change, the improvement of the family situation is becoming an extremely important subject of social policy. However, there are some signs and researches indicating that the emphasis of a family as a value is specific only to a declarative level, while the society experiencing cultural, social, cultural changes, the family status begins to wane. These tendencies even more aggravate the situation of large families and the availability of resources. Helping to large families is important in dealing with declining births, however the negative treatment of large families is rather typical in the society. The aim of this work is to assess how the integration into informal communities can contribute to a better situation for large families. The objective of the research is to analyse the influence of concentration into communities on the development of critical consciousness and changes. The tasks of the thesis: 1) to analyse the concept of the informal community of large families; 2) to reveal how the dignity of the mothers of many children is strengthened and maintained in informal communities; 3) to determine how, acting in the informal community, the mothers of many children empower themselves and are empowered for internal and social changes in the environment. The qualitative research was based on perspectives of social constructivism and critical theory. The research strategy is based on narrative analysis. 6 women belonging to one informal community of mothers with many children were interviewed applying the interview method. The research revealed that concentration in the informal community positively affected the process of consciousness of the mothers of many children. The results of the research were compared to Freire's theoretical insights: narratives revealed that the development of critical consciousness of the mothers of many children corresponds to the consciousness trajectory described by this author. First of all, being in the community provides the opportunity for reflection (experience, its consequences and causes are reflected), and after summarizing their negative experiences, the mothers of many children begin to question social constructs and their justice. The women’s dignity is restored through reflection and joint action, and conceptual resources are created for changes. In the third phase of consciousness, according to Freire, the mothers of many children become active actors of the society seeking changes: they aim at improving the situation of their own and other large families, and ultimately women realize that they themselves can change social constructs (the attitude of society towards large families).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36414
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
jurgita_jakubenaite_md.pdf1.62 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

160
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

8
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.