Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36350
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Khetsuriani, Nano
Supervisor: Kaminskienė, Lina
Title: Personalization of learning through ICT in the English language curriculum: a case of a lower-secondary school
Other Title: Ugdymo, taikant informacines ir komunikacines technologijas (IKT), personalizavimas anglų kalbos mokymo programoje: pagrindinio ugdymo mokyklos atvejis
Date: 23-May-2018
Keywords: Constructivism;Constructivism learning environment;Student-centered instruction;Personalized learning;Digital storytelling;Konstruktyvizmas;Konstruktyvistinė mokymosi teorija;Į studentą orientuotas ugdymas;Personalizuotas ugdymas;Skaitmeninis istorijų pasakojimas
Abstract: Research problem: an educational system needs introducing personalized learning approach to foster skills and interests of 21st century learners. Research questions: How does ICT integration in a lower-secondary school classroom can help teachers to create a learner-centered pedagogical approach? How Digital Storytelling as a learner-centered pedagogical tool can enable teachers to enhance personalized learning? Research object: personalization of learning at a lower-secondary classroom. Research goal: how ICT based learning activities in English language curriculum contribute to personalization of learning. Results: this study reports findings of a case study which was developed based on a class action research while designing learning activities for pupils using ICT and a digital story development methodology. A case study of a Digital Storytelling was developed, with a sample of 14 students from 8th grade in one of the lower-secondary classrooms of Lithuanian public school. The Research indicates that students’ engagement, while participating in DS workshops has significantly increased, which was mainly caused by the use of software and conducted searches for digital media. Respectively, they have demonstrated the sense of shared uniqueness while identifying ICT based learning as innovative and interactive approach. The results also demonstrate the increase of autonomous learning, as pupils, after getting main instructions, were working within the groups, which led to increased level of collaboration and shared sense of responsibility. The study also reports, that each learner’s contribution and integration of skills in practice had a meaningful influence on the final digital stories. Most of the participants agreed that digital storytelling can be used to construct their own understanding or experience in a content area, have ownership on creation of a story, be a part of collaborative activities in which they work together in a small group, promote discussions, help them to develop problem-solving and critical thinking skills and introduce them to a new content and digital tools.
Tyrimo problema: švietimo sistemoje reikia skirti daugiau dėmesio ugdymo personalizavimui, atliepiant XXI a. besimokančiųjų interesus ir poreikius. Tyrimo klausimai: Kaip IKT integracija pagrindinio ugdymo pamokose gali padėti mokytojams kurti į mokinį orientuotą ugdymo procesą? Kaip skaitmeninės istorijos – kaip į mokinį orientuotas ugdymo įrankis – gali padėti mokytojams personalizuoti ugdymą? Tyrimo objektas – ugdymo personalizavimas pagrindinio ugdymo programos pamokose. Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip IKT grindžiama anglų kalbos mokymo programa pagerina ugdymo personalizavimo procesą. Rezultatai. Šiame darbe pristatomi atlikto veiklos tyrimo rezultatai, kuriant mokymosi veiklas mokiniams, naudojant IKT ir skaitmeninių istorijų kūrimo metodologiją. Skaitmeninių istorijų tyrimo atvejis buvo sudarytas iš 14-os aštuntos klasės moksleivių grupės imties, parinktos vienoje Lietuvos pagrindinio ugdymo valstybinių mokyklų. Tyrimas rodo, kad moksleivių įsitraukimas į mokymosi procesą dalyvaujant skaitmeninių istorijų užsiėmimuose reikšmingai padidėjo. Tai įvyko daugiausia dėl technologijų naudojimo ir atliktos informacijos paieškos skaitmeninėje terpėje. Tyrimas atskleidė, kad mokiniai įvardijo, jog IKT ir skaitmeninių istorijų kūrimas sukūrė išskirtinio mokymosi pojūtį, apibūdindami technologijomis grįstą mokymąsi kaip novatorišką ir kaip interaktyvų mokymosi būdą. Rezultatai taip pat rodo, kad moksleiviai ėmė daugiau mokytis savarankiškai, nes, gavę užduotis, jie dirbo grupėse, taip sustiprindami bendradarbiavimą ir jausdami bendrą atsakomybę. Tyrimo rezultatai parodo, kad kiekvieno moksleivio indėlis ir įgūdžių pritaikymas praktikoje buvo aiškiai atpažįstamas galutiniuose skaitmeninių istorijų variantouse. Dauguma dalyvių pritarė, kad skaitmeninės istorijos gali būti naudojamos konstruojant supratimą – savarankiškai ir bendradarbiaujant – konkrečia tematika, jos sudaro sąlygas kiekvienam duoti savo indėlį į istorijos kūrimą, kuris vyksta dirbant ir bendradarbiaujant mažose grupėse, skatina diskutuoti, ugdo problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus, atveria galimybių kurti naują turinį naudojant skaitmeninius įrankius.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36350
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

208
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

200
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.