Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36336
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Menotyra / Art criticism
Author(s): Gytis, Dovydaitis
Title: "Vaporwave" ir hipertikrovė skaitmeninėje komunikacijoje
Other Title: "Vaporwave" and hyperreality in digital communication
Extent: 93 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Vaporwave;Hipertikrovė;Memas;Skaitmeninė komunikacija;Internetas;Hyperreality;Meme;Digital communication;Internet
Abstract: Tyrimo problema: daugiasluoksnėje „Vaporwave“ simbolikoje užkoduotų sociokultūrinių reikšmių gylis bei kompleksiškos reiškinio sąsajos su skaitmenine komunikacija. Tyrimo tikslas: Pritaikant komunikacijos teorijas ir Baudrillardo hipertikrovės tezę, išanalizuoti „Vaporwave“ reiškinį bei jo sociokultūrines reikšmes skaitmeninės komunikacijos kontekste. Šiame teorinio pobūdžio tyrime analizuojamas interneto kultūros reiškinys „Vaporwave“ iš trijų teorinių prieigų, tam darbą perskiriant į tris pagrindines dalis: 1) Teorinių „Vaporwave“ reiškinio kontekstų analizė, kurioje apžvelgiami jau atlikti tyrimai bei judėjimas konceptualizuojamas „memų“ ir subkultūrų teorijų kontekstuose; 2) Estetinės „Vaporwave“ raiškos analizė, kurioje kategorizuojami dažniausiai judėjimo tekstuose aptinkami simboliai bei išvedamos jų sociokultūrinės reikšmės. 3) Komunikacinių „Vaporwave“ aspektų analizė, kurios eigoje teoretizuojamas komunikacinis efektingą reiškinio funkcionavimą sąlygojantis mechanizmas, bei plėtojamos jo eigoje generuojamos sociokultūrinės reikšmės platesniame skaitmeninės komunikacijos kontekste, tam pasitelkiant komunikacijos teoretikų literatūrą ir aplikuojant Jean Baudrillard hipertikrovės tezę. Svarbiausios darbo išvados: 1) Palyginus skirtingas subkultūrų teorijas, „Vaporwave“ jų kontekste geriausiai apibrėžiamas, kaip „kiber-gentis“: virtualiais ryšiais susijusi žmonių grupė, kurią apjungia (1) bendra ideologija, (2) emociškai angažuota estetikos samprata bei (3) poreikis realizuoti individualius kūrybinius gabumus, ir kuriai būdingos (a) CCCS subkultūrų teorijoje akcentuotos kontra-hegemoninės išraiškos, (b) post-subkultūrų teorijoje minimas tapatybės pliuralizmas bei egzistavimas per vartojimą, (c) neo-genčių teorijoje pabrėžiamas dėmesys estetinei išraiškai. 2) „Vaporwave“ simbolika gali būti išskaidyta į 7 esmines kategorijas, kurių kiekviena pasižymi unikalia jai būdinga emocija bei atskiromis sociokultūrinėmis reikšmėmis: nostalgiškos senienos, idiliška klasika, melancholiški peizažai, grubūs iškraipymai, švelni geometrija, depresyvūs tekstai, post-ironiški prekės ženklai. 3) „Vaporwave“ simboliką apibendrinti galima, kaip keliančią iššūkį vizualinėms konvencijoms per grubią techninę kokybę, ir oponuojančią elgesio kodams per viešą depresiją bei melancholiją, taip eksponuojant postmodernios visuomenės dvejones, jos nepasitikėjimą supančia tikrove, ir sąmoningumą kapitalizmo problemomis. 4) Hipertikrovė yra centrinis kritikos objektas aptinkamas sociokultūrinėse „Vaporwave“ simbolių reikšmėse, iliustruojančiose, jog skaitmeninės komunikacijos kontekste regime dvejones informacijos validumu skatinantį jos perteklių. 5) Skaitmeninė komunikacija tikrovę atkuria „globalios komunos“ įvaizdyje, kur sąsajų neturintys įvykiai gretinami vienas su kitu, juos maišant fiziškai ir socialiai artimų įvykių fone;
The research problem: the depth of sociocultural meanings coded within symbolism of “Vaporwave”, and its’ complex linkage to digital communication. The research object: an internet culture phenomenon “Vaporwave”. The goal of research: to analyze “Vaporwave” phenomena and its’ sociocultural meanings within the context of digital communication by utilizing communication theories and Baudrillard’s hyperreality thesis. In this theoretical research the internet culture phenomenon “Vaporwave” is being analyzed from three theoretical points, thus the research is divided in to three main parts: (1) Analysis of theoretical contexts of “Vaporwave”, where various previously concluded researches are being reviewed, and the movement is being conceptualized within meme and subculture theories. (2) Analysis of esthetical “Vaporwave” expression, where the most common symbols found in “Vaporwave” texts are being categorized and derived with specific sociocultural meanings. (3) Analysis of communicational contexts of “Vaporwave”, where the communicational mechanism conditioning an effective functioning of the phenomenon is being theorized, and sociocultural meanings developed within its’ course are being expanded within the wider context of digital communication, by utilizing communication theory literature and applying Jean’s Baudrillard’s hyperreality thesis. The main conclusions of the research: (1) By comparing various subcultural theories, “Vaporwave” is best defined as a “cyber-tribe”: a group linked via virtual networks, which is being united under (1) common ideology, (2) emotionally infused conception of aesthetics, and (3) the need to realize individual creative abilities, and which is characteristic of (a) contra-hegemonic acts emphasized within CCCS subcultural theory, (b) plural identity and existence by consumption, which is typical for post-subcultural theory, (c) the attention to aesthetic expression highlighted in neo-tribe theory. (2) The symbolism of “Vaporwave” can be divided into 7 main categories, each of which is characteristic of a unique emotion and particular sociocultural meanings: nostalgic antiques, idyllic classics, melancholic sceneries, rough distortions, gentle geometry, depressive texts, post-ironic trademarks. (3) The symbolism of “Vaporwave” can be defined as a one which challenges visual conventions through rough technical quality, and opposes behavioral codes through public expressions of depression and melancholy, thus exposing the doubts of postmodern society, its’ incredulity towards surrounding reality, and its’ awareness with the problems of capitalism. (4) Hyperreality is the central object of critique found in the sociocultural meanings of “Vaporwave” symbols, which illustrate the distrust of information validity due to its’ overload within digital communication. (5) Digital communication reproduce reality in the form of “global commune”, where incoherent events are collated with each other while mixing them with physically and socially close events.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36336
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

98
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

100
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.