Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36323
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedralt_LT
dc.contributor.advisorMykolaitytė, Aurelija
dc.contributor.authorLukoševičienė, Gintarė
dc.date.accessioned2018-05-16T03:17:31Z
dc.date.available2018-05-16T03:17:31Z
dc.date.issued2018-05-21
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36323-
dc.description.abstractMūsų tautos istorija paženklinta nuolatine kova dėl Lietuvos išsaugojimo. Išgyventi du pasauliniai karai, kelios okupacijos, trėmimai. Traumuojančias patirtis ir išgyvenimus stengtasi kuo greičiau užmiršti, deja, padariniai nuolat pasireiškia įvairiais veiksmais ne tik žmonių gyvenime, bet ir kultūroje. Literatūroje traumos teorijos tyrinėjimai yra gana nauji, tačiau šiuo aspektu tyrinėjamų tekstų šiuolaikinėje literatūroje atsiranda vis daugiau. Domintis savo tautos istorija, jos atmintimi, ypač traumuojančiomis patirtimis ir kaip tai paveikia žmogų rašomi ir nuolat leidžiami istoriniai romanai, novelės ir kt. Literatūrologai pastebi, jog pasitelkiant literatūrinį tekstą siekiama grąžinti prarastas kultūros tradicijas ir istorinę atmintį. J. Noak ir A. Cicėnaitė, konstruodamos istorinį pasakojimą, atskleidžia trauminius išgyvenimus. Romanai analizuojami pagal traumos teoriją. Atskleidžiamas ryšys tarp šeimos kartų ir kaip praeitis veikia kiekvieno gyvenimą, sąmonę ir suvokimą. Traumuojantiems praeities įvykiams atskleisti svarbūs šie motyvai: sapnai, tam tikri daiktai, nuotraukos, piešiniai, vaizdai ir kiti ženklai, kurie gali nukelti į konkretų įvykį, skatinti vėl išgyventi nemalonius trauminius jausmus, tačiau taip pat gali padėti kitaip suprasti situaciją ir ją įvertinti. Jaunajai kartai praeities, šeimos istorijos ir traumuojančių patirčių suvokimas svarbus norint atkurti savo pažeistą tapatumą, atgauti pusiausvyrą, kuriant bendrumo jausmą, norint įveikti traumuojančią patirtį.lt_LT
dc.description.abstractIn our nation's history is marked by a permanent struggle for the preservation of Lithuania. To survive two world wars, a number of occupations, statistics. Traumatised experience and insight was forgotten as soon as possible, unfortunately, the consequences for human life constantly occurs in a variety of actions not only people's lives, but also the culture. The literature of trauma theory research is relatively new, but in this respect, the modern literature texts invastigated appear more and more. ' Your nation's history, its memory, and in particular traumatised experiences, and how it affects the man written and regularly play historical novels, novellas, and more. Literary researchers notes that the text of the return through the literature to loss of cultural traditions and historical memory. J. Noak and A. Cicėnaitė construction historical narration, reveals a traumatic experience. The novels are analysed by trauma theory. An overview of the relationship between family generations and how the past affects everyone's life, consciousness and awareness. Traumatised past events reveal the following motives: dreams, certain items, photos, pictures, images or other signs, may send to a specific event, encourage again to survive traumatic feelings, however unpleasant, can also help otherwise, understand the situation and evaluated. The younger generation in the past, family history and the perception of traumatised experiences important to restore your damaged identity, regain balance, creating a sense of unity in order to overcome the traumatised experience.en_US
dc.format.extent50 p.
dc.language.isolt
dc.rightsLaisvai prieinamas internete / Free access
dc.subjectTraumalt_LT
dc.subjectKultūralt_LT
dc.subjectCultureen_US
dc.subject.otherFilologija / Philology
dc.titleKultūrinės traumos ženklai romanuose (Juttos Noak ,,Raudonos pelytės“ ir Akvilinos Cicėnaitės ,,Tylos istorija“)lt_LT
dc.title.alternativeThe Signs of Cultural Trauma in the Novels (Jutta Noak’s "Little Red Mice" and Akvilina Cicėnaitė’s "The Story of Silence")en_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

68
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

98
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.