Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36310
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Socialinis darbas / Social work
Author(s): Dautartienė, Agnė
Title: Bendruomeninės paslaugos šeimoms kaimiškoje savivaldybėje: tinklo kaita deinstitucionalizacijos kontekste
Other Title: Community services for families in rural municipality: network change in the context of deinstitutionalisation.
Extent: 74 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Bendruomeninės paslaugos;Deinstitucionalizacija;Community services;Deinstitutionalisation
Abstract: Tyrimo problema. Pastebėjus perteklinį naudojimąsi institucine globa ir ištyrus institucinės globos žalą žmogaus raidai, pradėtas vykdyti deinstitucionalizacijos procesas, kurio pamatinis tikslas - teikti bendruomenines paslaugas kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms. Tyrimo metu norima išsiaiškinti socialinių darbuotojų, dirbančių su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis, nuomones apie bendruomeninių paslaugų tinklo kaitos ir plėtros galimybes kaimiškoje savivaldybėje, siekiant, kad vaikai išliktų savo biologinėse šeimose. Tyrimo tikslas - atskleisti, kaip kaimiškos savivaldybės socialiniai darbuotojai mato bendruomeninių paslaugų kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms tinklo kaitą deinstitucionalizacijos kontekste savo savivaldybės teritorijoje. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti socialinių darbuotojų vertybinę laikyseną deinstitucionalizacijos proceso atžvilgiu; 2. Apžvelgti socialinių darbuotojų vaidmenį dirbant su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis kaimiškoje savivaldybėje; 3. Išsiaiškinti bendruomeninių paslaugų poreikį ir kaitą deinstitucionalizacijos kontekste kaimiškoje savivaldybėje. Metodologija. Atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo duomenims apibendrinti naudotas aprašomasis tyrimas, taikant grindžiamosios teorijos principus. Tyrimo duomenims surinkti naudotas pusiau struktūruotas interviu. Interviu atliktas su septyniomis kaimiškoje savivaldybėje su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis dirbančiomis socialinėmis darbuotojomis. Išvados. Tyrimo metu paaiškėjo, kad deinstitucionalizacijos procesas yra suprantamas skirtingai ir kiekviena tyrimo dalyvė jį interpretuoja savaip. Kalbant apie socialinio darbuotojo vertybinę laikyseną ir vaidmenį dirbant su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis, išryškėjo asmeninių savybių ir gerų santykių svarba, akcentuojant, kad šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas intervencijai. Kalbant apie bendruomeninių paslaugų pasiūlą ir plėtros galimybes kaimiškose savivaldybėse, pastebima, kad paslaugų pasiūla priklauso nuo socialinio darbuotojo iniciatyvumo. Tačiau akcentuojama, kad labiausiai trūksta dienos centrų ir centrų, skirtų gydytis žmonėms, turintiems priklausomybę ne tik nuo alkoholio, bet ir nuo narkotinių medžiagų ar azartinių lošimų. Atsižvelgiant į kaimiškos savivaldybės specifiškumą, manoma, kad pagrindinė problema, stabdanti paslaugų pasiūlą, yra netinkama infrastruktūra. Rekomendacijos. Socialiniai darbuotojai skatinami imtis iniciatyvos, teikiant paraiškas dėl naujų paslaugų atsiradimo ir turimų paslaugų prieinamumo. Savivaldybėms siūloma įtraukti socialinius darbuotojus į sprendimų priėmimų procesą, o planuojant biudžetus didesnį dėmesį skirti socialinių paslaugų plėtrai ir prieinamumui, kaip pagrindinių žmogaus teisių įgyvendinimui.
Research problem. In Lithuania, when excessive use of institutional care was discovered and institutional damage to human development was investigated, the process of deinstitutionalisation was initiated, the main objective of which was to establish communal services for families with complex needs. The study seeks to elucidate the views of social workers working with families with complex needs on the possibilities of networking and development of community-based services in the rural municipality in order to keep children in their biological families. The purpose of the research is to reveal how social workers of a rural municipality see the network of community-based services for families with complex needs in the context of deinstitutionalisation in the territory of their municipality. Research tasks: 1. To analyze the value status of social workers in relation to the deinstitutionalization process; 2. To review the role of social workers working with families with complex needs in a rural municipality; 3. To find out the need for community services and change in the context of deinstitutionalisation in the rural municipality. Methodology. A descriptive qualitative study was carried out, applying the principles of the basis of the theory. Semi-structured interviews are used to collect the survey data. An interview was conducted with seven social workers working in rural municipally with families having complex needs. Conclusions. The study revealed that the process of de-institutionalization is understood differently and interpreted by each participant in its own way. Speaking about the value of a social worker and his role in working with families with complex needs, the importance of personal qualities and good relationships has been highlighted, emphasizing that the focus is now on intervention. Regarding the supply of community-based services and opportunities for development in rural municipalities, it is evident that the supply of services depends on the initiative of the social worker. However, it is emphasized that the lack of day centers and centers for the treatment of people not only from alcohol but also from drug addicts or gambling addicts is emphasized. Taking into account the specificity of the rural municipality, it is supposed that the main problem hindering the supply of services is inadequate infrastructure. Recommendations. Social workers are encouraged to take the initiative by submitting applications for the appearance of new services and the availability of available services. Municipalities are invited to include social workers in the decision-making process and when planning budgets, focus more on the development and acceptability of social services as the implementation of basic human rights.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36310
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
agne_dautartiene_md.pdf710.63 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

68
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

20
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.