Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36273
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Rakauskaitė, Agnė
Supervisor: Darškuvienė, Valdonė
Title: ĮSA ir bendrovių valdysenos poveikio įmonių vertei bei veiklos rezultatams vertinimas Skandinavijos ir Baltijos šalių listinguojamose įmonėse
Other Title: Evaluation of impact of CSR and corporate governance on company's value and financial performance in listed companies of Scandinavian and Baltic states
Extent: 100 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: CSR;Įmonių valdymas;Įmonės vertė ir našumas;CSR;Corporate governance;Companys value and performance
Abstract: Skolinimosi bendrovių ir bendrovių Baltijos šalyse vertybinių popierių ir įmonių valdymo poveikis įmonės vertybėms ir finansiniams rodikliams analizuojamas 2007-2016 m. Laikotarpio įmonių socialinės atsakomybės ir įmonių valdymo charakteristikų analizė. Pirmajame skyriuje pateikiami teoriniai ĮSA aspektai, kurie įtakoja įmonės vertę ir finansinius rezultatus. Dauguma mokslinių tyrimų rodo, kad CSR teigiamai veikia bendrovės veiklos rezultatus. Tačiau ne visos šalys pateikia tuos pačius rezultatus dėl statistiškai reikšmingo konkretaus įmonės valdymo poveikio, o dėl tam tikrų problemų trūksta tyrimų apie Baltijos ir Skandinavijos valstybes. Antroje darbo dalyje pateikiamas analizuojamų įmonių tyrimo metodas ir informacija apie sektorius ir šalis, kuriose jie yra. Taip pat yra dvi hipotezės - viena iš jų leidžia manyti, kad ĮSA įtakoja įmonės finansinius rezultatus ir vertę, o antrasis teigia, kad korporatyvios valdymo charakteristikos turi teigiamą poveikį priklausomiems kintamiesiems. Trečioje dalyje pateikiami rezultatai, kurie iš esmės rodo, kad CSR reikšmingas statistinis poveikis įmonės vertei ir našumui. Kaip rodo rezultatai, emigrantų atstovai daro įtaką Tobin Q, tačiau generalinio direktoriaus dvilypumas statistiškai reikšmingai įtakoja ROA ir ROE. Valdybos susirinkimai ir kompensacijų komitetas turi neigiamos įtakos įmonės vertei ir rezultatams. Kita vertus, moterys laive, nepriklausomi direktoriai ir valdybos dydis neturi reikšmingos įtakos kompanijos vertės galutiniam rezultatui.
Thesis of evaluation of impact of CSR and corporate governance on company's value and financial performance in listed companies of Scandinavian and Baltic states analyses CSR and corporate governance charakteristics between 2007-2016 years. In the first chapter there are presented theoretical aspects of the CSR that influence company‘s value and financial performance. Most of the scientific researches finds that CSR positively effects company‘s overall performance. However not all countries presents the same results about statisticly signigicant impact of particular corporate governance and there is lack of researches about Baltic and Scandinavian states due to particular problem. The second part of the thesis presents method used in the research and information of analysed companies by the sector and countries in which they are located. Also there are two hypothesies raised – one of them suggests that CSR impacts company‘s financial performance and value and the second one states that corparate governing characteristics have a possitive effect on the dependent variables. In the third part there are results presented which in general shows that the there is statisticaly significant impact of CSR on companys value and performance. As results shown empoyee representatives only have impact on Tobin Q, CEO duality has statisticaly significant impact on ROA and ROE. Board meetings and compensation comittee have a negative impact on companys value and performance. On the other hand, womens on board, independant directors and board size have no significant inpact on companys value end performance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36273
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
agne_rakauskaite_md.pdf2.23 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

27
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.