Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36272
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Kniukštienė, Ieva
Title: Vartotojų įtraukimas lojalumo formavime „BZN Start” pavyzdžiu
Other Title: Customer engagement as a part of loyalty building based on “BZN Start” case
Extent: 102 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Įtraukimas;Lojalumas;Klientas;Engagement;Loyalty;Customer
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – pasiūlyti teoriškai pagrįstus ir praktiškai patikrintus sprendimus, padėsiančius suformuoti vartotojų lojalumą. Teorinėje darbo dalyje analizuojami mokslinėje literatūroje vyraujantys lojalumo formavimo metodai, išskiriami paveikiausi jų. Analizuojamas vartotojų įtraukimas, kaip paveikiausias lojalumo formavimo būdas, išskiriamos jo dimensijos bei sukuriamas teorinis keturių dimensijų modelis. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas pasitelkus tris įrankius: esamos situacijos analizę, konkurencinės rinkos analizę bei kokybinio interviu metodą. Išsiaiškinta, kad analizuojamas prekės ženklas ne pilnai išnaudoja vartotojų įtraukimo galimybes lojalumo formavimui, o informantai kelia esmines problemines sritis, trukdančias jų lojalumui: jie nesijaučia bendruomenės nariais, negauna motyvacinės sistemos, neranda poreikius atitinkančios informacijos. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti ir išsamiai aprašyti tokie sprendimai: performuoti savaitės turinio tematiką, pridedant mokamo turinio galimybę bei vartotojo poreikius atitinkančias temas; pakeisti funkcines ir vizualines prekės ženklo portalo detales, sukuriant daugiau aiškumo vartotojams bei leidžiant jiems susikurti asmeninį profilį informacijos kaupimui bei motyvacinės sistemos plėtrai; pateikti konkrečius nurodymus, kokiomis temomis ir priemonėmis turėtų būti aktyvinama veikla socialiniuose tinkluose, įgalinant juos kaip pagrindinius tarpininkus tarp vartotojų ir informacinio portalo turinio.
Aim of the thesis – to offer theory based and practically recognized solutions which could help build customers‘ loyalty. In the theory part of the thesis the predominant methods of loyalty building are analyzed, the most effective ones are distinguished. As the most effective method to build loyalty customer engagement is analyzed, it‘s dimensions are distinguished as well as a new theoretical model of four dimensions is created. In the analytical part of the thesis the research results are presented and analyzed. Research was conducted using three instruments: analysis of status quo, analysis of competitive market and qualitative interview method. The study found out that the brand which was being analyzed doesn‘t fully exploit the opportunities of customer engagement. At the same time, informants define the core domains which prevent their loyalty: they don‘t feel like they belong to the community, there is no motivational system and a lack of information to fulfill their needs. In the project part of the thesis these solutions are formed and described in detail: to reform weekly content topics, including paid content opportunity and themes matching the needs of the customers; to change functional and visual details of the webpage of the brand while creating more clarity for the customers and letting them create personalized account for storing information as well as for development of motivational system; to give specific instructions for the themes and other measures in order to stimulate the activity in social networks, using them as the main mediator between the customers and the content of the informational website.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36272
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
ieva_kniukstiene_md.pdf1.42 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

20
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

2
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.