Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36265
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Dovilė, Valančiūtė
Title: Europos Sąjungos vaidmuo įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio politiką: mokesčių lengvatos ir parama ūkininkams 2014-2020 m.
Other Title: European Union impact on agricultural policy of Lithuania: taxes benefits and financial support for farmers in 2014 - 2020.
Extent: 115 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: Bendroji žemės ūkio politika;Mokesčių lengvatos;Tiesioginės išmokos;ES parama;Priklausomybė nuo resursų;Common agricultural policy;Tax reliefs;Direct payments;EU support;Dependence on resources
Abstract: Europos Sąjungos dabartinio finansinio laikotarpio septynerių metų perspektyvai artėjant į pabaigą, atsakingos bendrijos institucijos pradeda diskusijas dėl Sąjungos biudžeto po 2020 metų. Būsimos derybos dėl finansavimo bus pakankamai sudėtingos, kadangi Didžiajai Britanijai išstojus iš ES, biudžete skaičiuojama, kad atsiras bene 12 milijardų eurų deficitas. Dėl šių aplinkybių gali būti svarstoma padidinti šalių įmokas į biudžetą, perskirstyti finansavimo sritis ar apskritai mažinti išmokas valstybėms narėms. Iki šiol tiesioginės išmokos žemdirbiams buvo 100 proc. finansuojamos iš ES biudžeto, tačiau nauji bendrijos iššūkiai ir pinigų poreikiai gali lemti tiesioginių išmokų pokyčius. Toks pasiūlymas sukeltų papildomą stresą Lietuvos biudžetui, nes reikėtų ieškoti naujų lėšų ūkininkų tiesioginiam rėmimui. Norint atskleisti ES finansavimo įtaką Lietuvai, formuluojama darbo tema: Europos Sąjungos vaidmuo įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio politiką: mokesčių lengvatos ir parama ūkininkams 2014-2020 m. Darbo objektas – Lietuvos žemės ūkio politikos 2014-2020 įgyvendinimo priemonės – ES parama ir mokesčių lengvatos. Darbe keliami šie uždaviniai: 1) konceptualizuoti teorinę prieigą, kombinuojant daugiapakopę valdyseną su priklausomybės nuo resursų teoriniu modeliu, pritaikant ES sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesuose; 2) apibūdinti ES bendrosios žemės ūkio politikos raidą, reformų įtaką valstybių narių nacionalinei žemės ūkio politikai bei eventualių reformų poveikį; 3) per Lietuvos atvejo analizę įvertinti daromą įtaką valstybės biudžetui analizuojant LR mokesčių įstatymuose suteikiamų mokesčių lengvatų Lietuvos ūkininkams. 4) taikant kokybinę turinio analizę, ištirti ES paramos, tiesioginių išmokų bei mokestinių lengvatų įtaką žemės ūkio politikai. Siekiant išsamiai atlikti tyrimą pasirinkta tema, darbe naudojama keletas metodų: pirminių/antrinių literatūros šaltinių, teisės aktų analizės metodai, o empirinėje darbo dalyje atliekama kokybinė turinio analizė, kuri papildoma statistiniais duomenimis. Lietuvos nacionalinis biudžetas nėra pajėgus finansiškai, todėl Lietuvos žemės ūkis finansiniu atžvilgiu yra priklausomas nuo ES asignavimų. Mokestinės lengvatos žemės ūkio subjektams palengvina mokestinę prievolę valstybei, jomis siekiama sumažinti esamą nepastovumą ir sukurti palankią terpę vystytis šalies ūkiams.
Due to the end of contemporary financial period, discussions about a new budget for the fallowing 7 years, starting from 2020, have been held by accountable institutions of the European Union. Prospective negotiation for funding expected to be difficult, because of Brexit and it's impact to the EU budget - nearly 12 mln. euros shortage is predicted. In regards of stated factors, few solutions could be offered: financial duties increasement for EU members, financial areas redistribution or direct payments reductions. All direct payments for farmers have been fully funded from the EU budget so far, although new challenges of the Union and prospective financial demands could cause changes on direct payments. If any of these offers will be confirmed, Lithuanian budget would be facing new challenges, such as finding other recourses to maintain and fund direct payments support for farmers. In order to disclose the impact of EU support to Lithuania, which led to formation of the thesis: European Union impact on Agricultural policy of Lithuania: taxes benefits and financial support for farmers in 2014 - 2020. The object of the study - The measures of Lithuania Agricultural policy in 2014-2020 – European Union support and taxes benefits. In this research the fallowing tasks are required: 1) Disclose the theoretical approaches, considering multi-level governance model with recourses dependence theory, exposing how propositions have been confirmed and implemented in European Union; 2) Describe the development of Common Agricultural Policy in European Union, different reforms impact to National Agricultural Policy of EU states; 3) Measure tax benefits impact to national Lithuanian budget, based on Lithuanian case and analyze of LR finance laws; 4) Explore the impact of EU support, direct payments and tax benefits to National Agricultural Policy. In order to carry out a detailed study on this topic, the specific literature reviews are incorporated with analyze of LR laws, content analyses and statistic data. The National budget of Lithuania is not capable give a full support to farmers. As a result Lithuania Agriculture is dependent on EU funding. Tax benefits and other support from EU budget to specific farmers of specific country - reduce tax duties, cotribute creating stability and favaroble enviroment for agricultur expansion.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36265
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Dovilė Valančiūtė magistro baigiamasis darbas.pdf2.27 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

ES vaidmuo įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio politiką: mokesčių lengvatos ir parama ūkininkams 2014-2020

Show full item record

Page view(s)

46
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.