Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36258
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Dzikaitė, Gabrielė
Title: Vyriausybės paramos poveikio įmonių inovacinei veiklai vertinimas ES šalyse
Other Title: Assessment of the impact of government support on innovative business activities development in EU countries
Extent: 72 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Valstybės parama;Inovacijos;Finansavimas;Verslo įmonių investicijos;Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra;Government support;Innovation;Financing;Business investment;Research and development
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas įvertinti viešojo finansavimo poveikį atrinktų ES šalių verslo įmonių inovacinei veiklai. Spartėjant mokslo ir technikos pažangai, vyriausybių parama inovacijoms didėja, inovacijos kuriamos ir įmonių lėšomis, o tai didina įmonių konkurencinius pranašumus. Pirmojoje darbo dalyje teoriniu aspektu aptariami moksliniai šaltiniai, kuriuose analizuojama valstybės parama, jos prioritetinės kryptys ir formos. Darbe susisteminti pagrindiniai inovacijų rodikliai ir vertinimo sistemos, įvertinamos vyriausybės paramos ir inovacijų plėtros sąsajos bei moksliniai tyrimai. Antrojoje darbo dalyje analizuojamos investicijos į inovacinę veiklą pagal veiklos sektorius ir finansavimo šaltinį. Analizuojamas pasirinktas inovacijų indeksas, kuris tiksliausiai įvertina inovacinį potencialą ES šalyse. Galiausiai pristatoma magistro baigiamojo darbo empirinio tyrimo metodika bei formuluojamos empirinio tyrimo hipotezės. Paskutinėje darbo dalyje pateikiama tyrimo imtis ir rezultatai. Atlikto tyrimo rezultatai, analizuojant ES šalių valstybės paramos poveikį įmonių inovatyviai veiklai parodė, kad valstybės parama yra statistiškai reikšminga, tačiau ne visose analizuojamose šalyse ir turi neigiamą poveikį verslo įmonių investicijoms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Darbe formuluojama išvada, kad šalyse, kuriose nustatytas paramos reikšmingumas, analizuojamu laikotarpiu egzistuoja privačių investicijų išstūmimo efektas.
The aim of this paper is to evaluate the impact of public funding on the innovative activities in businesses enterprises in selected EU countries. The theoretical part of the work analyzes the scientific sources of various authors, which analyzed the government support, its priorities and forms. The key indicators of innovation and evaluation systems are also discussed, thus linking government support and innovation development. The second part of the paper discusses investment in innovative activities by sector of performance and source of funding. It also analyzes one selected innovation index that most accurately assesses innovation potential in EU countries. Finally, the empirical research methodology of the master's thesis is presented and the empirical research hypotheses are formulated. The last part of the paper presents the research sample and the results. The results of the research showed that government support is statistically significant not in all countries, that were analyzed and has a negative impact on business investment in R & D and therefore it is concluded that in the countries where the significance of the support has been established there is a crowding out effect of private investment during the analyzed period.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36258
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
gabriele_dzikaite_md.pdf18.28 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

60
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.