Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36252
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedralt_LT
dc.contributor.advisorMaskvytienė, Inga
dc.contributor.authorMichalkevičiūtė, Monika
dc.date.accessioned2018-05-14T18:00:52Z
dc.date.available2018-05-14T18:00:52Z
dc.date.issued2018-05-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36252-
dc.description.abstractVystantis valstybėms ir plečiantis jų funkcijoms, mokesčių reikšmė tik didėja, nes valstybės kuria skirtingas mokesčių sistemas, siekdamos kuo efektyviau optimizuoti surenkamas pajamas, bet tik efektyvi mokesčių sistema padeda ne tik surinkti pajamų į biudžetą, bet užtikrinti ir valstybės funkcijas, todėl darbo tikslas yra įvertinti Latvijos, Lietuvos, Estijos mokesčių sistemų efektyvumą, taikant skirtingas mokesčių sistemų vertinimo metodikas. Pirmojoje darbo dalyje teoriniu aspektu aptariama mokesčių sistemos reikšmė, funkcijos, klasifikacija, pagrindiniai mokesčių sistemos efektyvumo vertinimo metodai. Antrojoje darbo dalyje analizuojama Lietuvos, Latvijos, Estijos mokesčių sistemos Europos Sąjungos kontekste, pristatoma darbe naudojama mokesčių sistemos efektyvumo vertinimo metodologijos. Paskutinėje darbo dalyje atliekamas efektyvumo vertinimas, remiantis trimis tyrimo metodais. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad analizuojamų šalių mokesčių sistemos yra labai panašios, mokesčių našta ir surenkamos mokestinės pajamos į biudžetus augo. Kiekvienoje analizuojamoje šalyje yra mokesčių grupė, kuri surenka mažas mokestines pajamas į šalies biudžetą ir yra sudėtingai administruojama.lt_LT
dc.description.abstractDeveloping countries are expanding their own functions, the tax value is increasing and each country has own individual tax system and each country is trying to optimize the tax revenue in a different way. But not only efficient tax system helps to collect revenue also ensure the countries functions to be working, so the target of this Thesis is to evaluate Lithuanian’s, Latvian’s and Estonia’s tax systems efficiency, applying couple of different methodologies. First chapter contains theoretically observed tax system meaning, functions, classifications, and main tax system efficiency evaluation methods. Second chapter contains analysis of Lithuanian’s, Latvian’s and Estonia’s tax system within the context of European Union and will be observed the methodologies that will be used for this Thesis to evaluate tax systems efficiency. In the last chapter, tax systems evaluation will be done, concerning three selected methods. After comparing tax systems of analyzed countries, come to conclusion, that those tax systems are similar, tax burden and tax revenue were increasing yearly. Within each analyzed country there is a tax group, which collects significantly low revenue to a countries budget and is expensive to administrate.en_US
dc.format.extent83 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsPrieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)
dc.subjectMokesčių sistemalt_LT
dc.subjectEfektyvumaslt_LT
dc.subjectValstybės funkcijoslt_LT
dc.subjectTax systemen_US
dc.subjectEfficiencyen_US
dc.subjectCountries functionsen_US
dc.subject.otherEkonomika / Economics
dc.titleBaltijos šalių mokesčių sistemų efektyvumo vertinimaslt_LT
dc.title.alternativeBaltic countries tax systems efficiency evaluationen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
monika_michalkeviciute_md.pdf1.6 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record

Page view(s)

74
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

20
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.