Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36247
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija / Philology
Author(s): Kožūraitė, Raminta
Title: Skaitytojų lūkesčių formavimas 2015−2018 m. lietuvių literatūrinių pasakų recenzijose (,,Rubinaitis“, ,,Literatūra ir menas“ ir ,,Nemunas“)
Other Title: The Formation of Readers’ Expectations: the Reviews of the Lithuanian Literary Fairy Tale Books of 2015−2018 in ,,Rubinaitis“, ,,Literatūra ir menas“, and ,,Nemunas“
Extent: 57 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Vaikų literatūra;Children‘s books;Literatūrinė pasaka;Literary fairy tale;Skaitytojų lūkesčiai;Readers’ expectations
Abstract: Magistro baigiamajame darbe analizuotas skaitytojų lūkesčių formavimas lietuvių literatūrinių pasakų recenzijose. Tema pasirinkta atsižvelgiant į tai, kad iki šiol pasirinktuose leidiniuose publikuotos recenzijos apie šiuolaikines lietuvių literatūrines pasakas skaitytojų lūkesčių formavimo požiūriu nebuvo analizuojamos. Todėl šiame darbe jos detaliai tiriamos pasitelkiant aprašomąjį, analitinį aprašomąjį metodą ir recepcijos kritiką. Darbo tiriamoji medžiaga ir šaltiniai − 2015–2018 m. leidiniuose ,,Rubinaitis“, ,,Literatūra ir menas“ ir ,,Nemunas“ publikuotos recenzijos apie lietuvių literatūrines pasakų knygas (Evelina Daciūtė ,,Laimė yra lapė“ 2016). Iš viso atrinktos 25 recenzijos. Tyrimo objektas – skaitytojų lūkesčiai ,,Rubinaičio“, ,,Literatūros ir meno“ ir ,,Nemuno“, leidinių recenzijose, skirtose lietuvių literatūrinėms pasakoms aptarti. Teorinėje darbo dalyje, remiantis Eugenijos Valienės, Rūtos Marcinkevičienės, Viktorijos Daujotytės ir kitų mokslininkų įžvalgomis, aptartas literatūros recenzijos žanro kanonas. Teorinėje dalyje išryškinti ir recepcijos teorijos aspektai, Wolfgango Iserio poveikio skaitytojams teorija, Hanso Robberto Jausso lūkesčių horizonto sąvoka. Analitinėje dalyje tirtos pasirinktos recenzijos ir aktualizuoti literatūrinių pasakų skaitytojų lūkesčiai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad daugelis literatūrinių pasakų (,,Kalbančio sūrio burtai“ 2014) atitinka pasakos žanro kanoną, tačiau į literatūrines pasakas rašytojai vis dažniau įpina ir kitų žanrų. Daugelis pripažintų literatūrinių pasakų rašytojų vertinami kaip produktyvūs, talentingi (Vytautas V. Landsbergis, Selemonas Paltanavičius). Pastebėta, kad debiutuojantys rašytojai (Raminta Baltrušytė) rašo įdomias knygas, jos pasižymi originalumu. Į literatūrinių pasakų lauką ateina ir įvairių sričių atstovų (Ona Bitutė). Recenzentai vaizdo ir teksto santykį literatūrinėse pasakose dažniausia vertina teigiamai, kadangi tekstas ir iliustracijos pasižymi darna. Literatūrinių pasakų skaitytojai knygose gali tikėtis ir stilingų iliustracijų. Literatūrinės pasakos yra skirtos mažiesiems skaitytojams, tačiau pasitaiko ir universalių. Recenzijose skatinama rinktis tokias knygas (,,Kaimynė už kampo“ 2016), kuriose atskleidžiamos svarbios vaikams vertybės (draugystė, pagarba). Literatūrinių pasakų veikėjams būdingas savitumas, kontrastingumas. Daugelis recenzentų (Eglė Baliutavičiūtė, Audronė Meškauskaitė) teigia, kad literatūrinės pasakos pasižymi turtinga kalba, tačiau neretai jose kliudo kalbos klišės, netaisyklingumas.
The formation of readers’ expectations in the reviews of the Lithuanian literary fairy tale books was analyzed in the Master thesis. The topic was chosen in the light of the fact that, so far, published reviews in the selected publications of modern Lithuanian literary fairy tales have not been analyzed in terms of the formation of readers’ expectations. Therefore, in this thesis they are analysed in detail using a descriptive, analytical descriptive method, and criticism of reception. The materials and sources – reviews of Lithuanian literary fairy tales in publications ,,Rubinaitis“, ,,Literatūra ir menas“ and ,,Nemunas“ (Evelina Daciūtė ,,Laimė yra lapė“ 2016) from 2015–2018. 25 reviews in total were selected. The object of the research – readers’ expectations in the reviews of Lithuanian literary fairy tales in ,,Rubinaitis“, ,,Literatūra ir menas“ and ,,Nemunas“. In the theoretical part of the thesis the canon of literary review genre was discussed based on Eugenija Valienė, Rūta Marcinkevičienė, Viktorija Daujotytė and other researchers. In the theoretical part, theoretical aspects of the reception, Wolfgang Iser impact on readers’ theory, Hans Robberto Jausso horizon of expectations concept were highlighted. The analytical part examined selected reviews and actualized the expectations of readers of literary tales. The research has shown that many of the literary fairy tales (,,Kalbančio sūrio burtai“ 2014) correspond to the fairy tale genre, but more often authors put other genres in literary fairy tales. Many of the recognized literary fairy tale writers can be seen as productive, talented (Vytautas V. Landsbergis, Selemonas Paltanavičius). It is noted that the popular writers (Raminta Baltrušytė) write interesting books, they have originality. Representatives from various areas are coming in the field of literary fairy tales (Ona Bitutė). The reviewers the relationship between image and text in literary fairy tales often evaluate positively, whereas the text and illustrations are characterized by consistency. Readers of literary fairy tales can expect stylish illustrations. Literary fairy tales are designed for younger readers, but there is a possibility to find universal books. Reviews promote to choose such books (,,Kaimynė už kampo“ 2016), which are important for children's values (friendship, respect). Characters of literary tales have originality, the contrast. Many of the reviewers (Eglė Baliutavičiūtė, Audronė Meškauskaitė) say that the literary fairy tales have a rich language, but language clichés, irregularity often can be found.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36247
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
raminta_kozuraite_md.pdf912.67 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

74
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

10
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.