Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36238
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Norkutė, Karolina Marija
Supervisor: Bukšnytė-Marmienė, Loreta
Title: Vyresnių klasių mokinių santykių su bendraamžiais reikšmė kitoms prisitaikymo mokykloje charakteristikoms
Other Title: The importance of students' relationships with peers for other characteristics of adjustment in school
Extent: 64 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Santykiai su bendraamžiais;Prisitaikymas mokykloje;Perėjimas į naują mokyklą;Relation with peer;Adjustment at school;Transition to a new school
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti 1-ų gimnazijos klasų mokinių santykių su bendraamžiais reikšmę kitoms prisitaikymo mokykloje charakteristikoms ir jų kitimui mokslo metų eigoje. Šiame longitudiniame tyrime dalyvavo 1-ų gimnazijos klasių mokiniai iš dviejų Kauno miesto gimnazijų, kuriose ugdymas prasideda nuo 1-os gimnazijos klasės. Tyrimas buvo vykdomas dviem etapais: mokslo metų pradžioje ir po 5 mėnesių. Tyrimo imtį sudarė 125 mokiniai (81 mergina ir 44 vaikinai), kurie dalyvavo abiejuose matavimuose. Tiriamieji buvo vertinami anketine apklausa du kartus. Siekiant įvertinti santykių su bendraamžiais reikšmę kitoms prisitaikymo mokykloje charakteristikoms, tiriamieji pildė anketą. Anketą sudarė prieraišumo bendraamžiams skalė, kitų prisitaikymo mokykloje charakteristikų (akademiniai pasiekimai, psichologinė savijauta, mokyklos reikalavimų laikymasis, mokyklos patikimas/lankymas) klausimynas ir sociodemografiniai rodikliai. Tyrimo rezultatai parodė, kad 1-ų gimnazijos klasių mokinių santykių su bendraamžiais kokybė gali statistiškai reikšmingai prognozuoti geresnį naujų pažinčių užmezgimą mokslo metų pradžioje. Be to, kuo geresni mokinių santykiai su bendraamžiais, tuo geriau jie prisitaiko mokykloje mokslo metų pradžioje. Taip pat buvo nustatyta, kad mokinių prisitaikymas mokykloje yra kintantis laike, t. y. pirmo matavimo prisitaikymas mokykloje skiriasi nuo antro matavimo. Rezultatai parodė, kad tiriamoje imtyje santykiai su bendraamžiais mokslo metų pradžioje prognozuoja kitas prisitaikymo mokykloje charakteristikas mokslo metų eigoje: kitos prisitaikymo mokykloje charakteristikos mokslo metų eigoje sumažėjo (antro matavimo rezultatai rodo prastesnį prisitaikymą).
The aim of the study was to determine the significance of the 1st grade gymnasium student’s relations with peers for other characteristics of the adjustment at school and their development during the school year. 1st grade gymnasium students from two Kaunas city gymnasiums, in which education starts from 1st gymnasium grade, participated in this longitudinal study. The study was conducted in two stages: at the beginning of the school year and after 5 months. The subjects of the study were 125 students (81 girls and 44 boys) who participated in both measurements. The subjects were assessed twice. In order to evaluate the importance of relationships with peers for other characteristics of adjustment at school, the subjects completed questionnaire. The questionnaire included peer attachment scale, other characteristics of the adjustment at school (academic achievement, psychological well-being, school rules compliance, school liking) and sociodemographic characteristics. The results of the study showed that the quality of the 1st grade gymnasium students relations with peers can statistically significantly predict better introduction of new acquaintances at the beginning of the school year. In addition, the better the student’s relations with peers, the better they adjust in the beginning of the school year. It was also found that students adjustment at school is changing over time; the first measurement of adjustment at school differs from the second measurement. The results showed that subjects relations with peers at the beginning of the school year predict the other characteristics of the adjustment at school during the school year: other adjustments at school characteristics declined during the school year (the results of second measurement shows worse adjustment at school).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36238
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
karolina marija_norkute_md.pdf744.25 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

134
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

16
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.